ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา

ICOHT 2016

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 196 total views, no views today

196 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

(ภาษาไทย) พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

การศึกษาถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การจัดการการตลาดการท่องเที่ยวประสบผลสำเร็จ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีน พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยเฉลี่ยประมาณ 6 วัน นิยมเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ๆ และชอบใช้บริการของบริษัทนำเที่ยวและไม่ค่อยชอบกิจกรรมที่ตื่นเต้นท้าทายมากนัก เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยมาก กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลอย่างมากในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน ดังนั้นสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน จึงมีอิทธิพลในการตัดสินใจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยชาวจีนจะเลือกเที่ยวไปในสถานที่ที่กลุ่มอ้างอิงของพวกเขาเห็นว่าดี นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะไม่ร้องทุกข์เมื่อไม่ได้รับการบริการที่ไม่ดี เนื่องจากเห็นว่าการแสดงอารมณ์ต่างๆ ด้านลบต่อหน้าผู้อื่น เช่น การวิจารณ์ การบ่น การแสดงความโกรธ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เนื่องจากจะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ มักนิยมยืนใกล้ๆ คู่สนทนาโดยจะเว้นระยะห่างไม่เกิน 1.5-2 ฟุต อย่างไรก็ตามการจับเนื้อต้องตัวถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น เป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเซียที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยรองจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และชาวจีน นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยเฉลี่ยประมาณ 7 วัน จะใช้เวลาค่อนข้างนานในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด ที่สำคัญจะมีการคำนวณค่าใช้จ่ายโดยละเอียดด้วยเพื่อป้องกันปัญหาค่าใช้จ่ายบานปลาย นอกจากนี้จะสังเกตว่าทุกคนในครอบครัวจะมีส่วนร่วมในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกเลือกจะต้องเป็นที่ถูกใจของทุกคนไม่ใช่แค่สมาชิกคนใดคนหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในครอบครัว โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเชื่อถือข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากบริษัทนำเที่ยวและจากคำบอกเล่าต่อของญาติมิตร มากกว่าข้อมูลจากแผ่นพับโฆษณา หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแม้กระทั่งอินเตอร์เน็ต นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นค่อนข้างจะห่วงเรื่องความปลอดภัยอย่างมาก จึงไม่ค่อยชอบกิจกรรมที่มีความท้าทายหรือการผจญภัย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนิยมใช้บริการแพ็คเกจทัวร์เนื่องจากจะรู้สึกอุ่นใจเมื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะกับเพื่อนร่วมชาติ มากกว่าการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองเพียงลำพัง มักเลือกท่องเที่ยวไปยังประเทศที่มีระยะทางไม่ไกลจากประเทศบ้านเกิดของตนเองมากนัก เนื่องจากชอบการเดินทางระยะสั้นๆ […]

236 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

(ภาษาไทย) ICIBM 2016_Singapore

  การสัมมนานานาชาติ 2016 3rd International Conference on Innovations in Business and Management (ICIBM 2016) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ Nanyang Executive Centre, Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ มีหัวข้อด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดการและการตลาดการท่องเที่ยว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ Sustainable Tourism Management in the National Chambal Sanctuary, India: Impediments and Opportunities (นำเสนอโดย Nidhi Yadav, Naresh Chandra Sahu, and Dukhabandhu Sahoo, Indian Institute of Technology Bhubaneswar, Odisha, India) […]

290 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

(ภาษาไทย) บริบทของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรของประเทศไทย

บริบทของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรของประเทศไทย (The Context of Thai Agrotourism Community Enterprises) โดย ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา และคณะ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่มีศักยภาพสูงด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะที่นักท่องเที่ยว จะได้รับทั้งความเพลิดเพลินและความรู้ด้านการเกษตรได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบท ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี รูปแบบกิจกรรม และการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งวิถีดั้งเดิมจนถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ท่ามกลางทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม ความประทับใจที่เกิดจากการได้ชม ชิม ซื้อผลิตภัณฑ์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผู้มาท่องเที่ยว ในบริบทของชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ เกษตรกรรมที่เป็นรากฐานของไทยที่เปี่ยมด้วยคุณค่าภายใต้แนวคิด ปรัชญา องค์ความรู้ ภูมิปัญญาของเกษตรกรไทย บริหารโดยเกษตรกรหรือชุมชนท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนทั้งจากการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป และค่าตอบแทนจากการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ประเทศไทยมีการดำเนินการวิสาหกิจชุมชนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน พ.ศ. 2548 มีเจตนารมณ์เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยรัฐช่วยเหลือในด้านองค์ความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อศึกษาบริบทของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรของไทยในฐานะที่เป็นกลไกในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ ประธานและกรรมการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่มูต จังหวัดเชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านบุไทร […]

211 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

Overview of ASEAN

    160 total views, no views today

160 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

Homestay and Sustainable Community Development

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 238 total views, no views today

238 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

Asian Tourism Development

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 182 total views, no views today

182 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

Tourism and AEC: An Introduction to Tourism

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 199 total views, no views today

199 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL
TOP