รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี รศ.นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ            กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี ได้แก่ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายที่กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ทำบัญชี เพื่อให้การจัดทำบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานและมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได้แก่ การกำหนดผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และผู้ทำบัญชี การกำหนดความรับผิดในการจัดทำบัญชี และบทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย               1.1 ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคล 5 ประเภทเท่านั้นที่เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงิน คือ                    1) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)                    2) บริษัทจำกัด                    3) บริษัทมหาชนจำกัด                    4) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย                    5) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร               1.2 ผู้ทำบัญชี กฎหมายกำหนดให้ผู้ทำบัญชีจะต้องลงทะเบียนแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชี พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 60 […]

192 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
DETAIL
TOP