อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด

Cost Data Collection and Report การเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน และการรายงานผล (ตอนที่ 2)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 619 total views, no views today

619 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

Cost Data Collection and Report การเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน และการรายงานผล (ตอนที่ 1)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 252 total views, no views today

252 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตกับโครงการก่อสร้างอาคารเขียว (Life Cycle Cost Involve with Green Building Project) ตอนที่ 2

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 218 total views, no views today

218 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตกับโครงการก่อสร้างอาคารเขียว (Life Cycle Cost Involve with Green Building Project) ตอนที่ 1

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 358 total views, no views today

358 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ความหมายและหน้าที่ของวิศวกรต้นทุน (Cost Engineers)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 932 total views, no views today

932 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน LEED-CS และ LEED-NC

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 289 total views, no views today

289 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

TREES PRE NC อีกมาตรฐานของอาคารสีเขียวไทย

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 633 total views, no views today

633 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

หลักเกณฑ์เบื้องต้นของลักษณะโครงการที่เข้าร่วมประเมิน TREES-NC

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 190 total views, no views today

190 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL
TOP