อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด

Cost Data Collection and Report การเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน และการรายงานผล (ตอนที่ 2)

Cost Data Collection and Report การเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน และการรายงานผล (ตอนที่ 2) พิจารณาตามแผนภาพ Flowchart Thus, PV or BCWS is the baseline against which we compare our project’s current AC or ACWP and EV or BCWP in order to determine schedule and budgetary performance to date and also to forecast our project’s total cost and duration. Such project performance […]

626 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

Cost Data Collection and Report การเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน และการรายงานผล (ตอนที่ 1)

Cost Data Collection and Report การเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน และการรายงานผล (ตอนที่ 1) 3 พารามิเตอร์หลัก เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์สถานะของงานโครงการในเบื้องต้น สำหรับการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบของการดำเนินงานในภาคส่วนต่างๆ ตัวอย่างเช่น งานก่อสร้างส่วนของฐานรากอาคารโครงการดำเนินการไปแล้วเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้วเป็นเท่าใด เมื่อเทียบกับงบประมาณในส่วนที่คาดการณ์ไว้ โดยปัญหาที่พบจะเป็นเรื่องความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล กำหนดระยะเวลาและความทันต่อเหตุการณ์ของข้อมูลที่ต้องการใช้งาน หรือกำหนดวันที่ทำการประเมิน ทั้งนี้ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลงานที่ทำได้ แบ่งเป็น 3 ค่าพารามิเตอร์สำคัญ 1.Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) or simply Planned Value (PV). “It is the baseline against which we measure progress, and it will look something like this: [1]” หมายถึง มูลค่าของงานโครงการ […]

259 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตกับโครงการก่อสร้างอาคารเขียว (Life Cycle Cost Involve with Green Building Project) ตอนที่ 2

ต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตกับโครงการก่อสร้างอาคารเขียว ตอนที่ 2 (Life Cycle Cost Involve with Green Building Project) King County LCCA Guide (2006) LCCA เป็นวิธีการทางด้านเศรษฐศาสตร์ สำหรับการพิจารณาทางเลือกของการออกแบบที่ปรากฏความคุ้มค่ามากที่สุด โดยพิจารณาตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นการหาผลตอบแทนที่ปรากฏไม่เพียงจำกัดแต่เฉพาะความคุ้มค่าจากการออกแบบและต้นทุนค่าก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นค่าบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายจากการใช้งานและการเปลี่ยนทดแทนจากความเสื่อมสภาพ LCCA จึงเป็นการพิจารณามูลค่าของอาคารหรือการลงทุนโดยพิจารณาตลอดช่วงเวลา โดยไม่จำกัดเฉพาะในช่วงเริ่มต้นโครงการ และในที่สุดกระบวนการด้าน LCCA จะนำไปสู่การตัดสินใจเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธผลการดำเนินการต่อไป Kibert (2008) LCC คือ เศรษฐศาสตร์สำหรับอาคารสมรรถนะสูงที่เน้นการคงอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องดำเนินการพิสูจน์เพื่อแสดงเหตุผลเชิงประจักษ์ สำหรับการวิเคราะห์ที่เกี่ยวเนื่องกับเกณฑ์การประเมินค่าคะแนนที่กำหนด ซึ่งต่างจากโครงการก่อสร้างแบบดั้งเดิม กล่าวคือ การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณหรือประมาณค่าจากผลประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคุ้มค่าและเนื่องจากการดำเนินโครงการอาคารสมรรถนะสูง จะมีการดำเนินการในรายละเอียดเฉพาะด้านต่างๆ อาทิเช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ซึ่งอาจจำเป็นต้องลงทุนก่อสร้างเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการกักเก็บน้ำฝน การบูรณาการระบบควบคุมการส่องสว่าง ระบบระบายอากาศจากพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อมุ่งเข้าสู่กระบวนการเฉพาะเพื่อเข้ารับประกาศนียบัตรจากการประเมินอาคารเขียว ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล ค่าเตรียมการ การจัดการด้านเอกสาร ค่าที่ปรึกษา ซึ่งเป็นต้นทุนที่ปรากฏอย่างชัดเจนสำหรับโครงการลักษณะดังกล่าว นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์สำหรับการก่อสร้างอาคารเขียวจะปรากฏต้นทุนที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป […]

227 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตกับโครงการก่อสร้างอาคารเขียว (Life Cycle Cost Involve with Green Building Project) ตอนที่ 1

ต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตกับโครงการก่อสร้างอาคารเขียว ตอนที่ 1 (Life Cycle Cost Involve with Green Building Project) ความหมายและขอบเขตของต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิต Dell’lsola and Kirk (2003) กล่าวว่าความยั่งยืนภายใต้เกณฑ์การประเมินโครงการก่อสร้างอาคาร LEED ได้ปรากฏเครื่องมือสำคัญที่ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจต่อการดำเนินการ คือ การพิจารณาต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิต (Life CyCle Cost : LCC) ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเจ้าของโครงการ เป็นการยกระดับความยั่งยืนของโครงการก่อสร้าง คือ การพิจารณาโดยมีความเกี่ยวข้องกับความคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยความหมายของการพิจารณาต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิต (LCC) คือ การชี้วัดคุณค่าหรือผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ต่อแนวทางการตัดสินใจเพื่อการออกแบบโครงการ โดยถือเป็นรูปแบบหรือลักษณะการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์โดยเปรียบเทียบในทางเลือกของการออกแบบที่ปรากฏ โดยพิจารณาต้นทุนที่มีนัยสำคัญตลอดอายุการใช้งาน สำหรับวัสดุอุปกรณ์หรือการดำเนินการต่างๆในแต่ละทางเลือกที่กำหนด เพื่อแสวงหาความคุ้มค่ามากที่สุดจากทรัพยากร ในที่นี้คือจำนวนเงินลงทุนที่ต้องจ่ายไป กล่าวได้ว่า LCC เป็นการพิจารณาวิเคราะห์ในเชิงระบบที่ประสานส่วนของต้นทุน เวลา และคุณภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญต่อกระบวนการออกแบบโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างที่ปรากฏความยั่งยืน Standford LCCA Guideline (2005) สำหรับกระบวนการส่งมอบโครงการก่อสร้าง จะต้องระบุถึงแง่มุมในด้านการวางแผน การกำหนดงบประมาณ การออกแบบและการก่อสร้าง ซึ่ง LCC […]

367 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ความหมายและหน้าที่ของวิศวกรต้นทุน (Cost Engineers)

วิศวกรต้นทุน”Cost engineers” มักจะใช้เรียกตำแหน่งหน้าที่นี้ในระบบอเมริกัน สำหรับในฝั่งสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษ จะเรียกตำแหน่งนี้ว่า QS หรือ Quantity Surveyor ซึ่งทั้งสองตำแหน่งนี้ในประเทศไทยมักจะถูกใช้อย่างแพร่หลายในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยปฏิบัติหน้าที่ในโครงการที่เกี่ยวข้องด้านการประมาณราคา (Cost Estimation) โดยที่สำคัญจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมต้นทุนโครงการ (Project Cost Control) การวางแผนด้านการเงินโครงการ (Project Financial Planning)รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Project Risk Analysis) ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้านนี้จำเป็นจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ทั้งด้านเทคนิคการก่อสร้างโดยมีความเข้าใจด้านการเงิน ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่มักจะเป็นวิศวกรและ/หรือสถาปนิก โดยประเทศไทยยังไม่มีสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพนี้โดยเฉพาะ โดย Cost engineers หรือ QS จะทำหน้าที่ให้ข้อมูลด้านการเงินแก่ผู้บริหารโครงการและรวมถึงการรายงานสถานการณ์ทางการเงินของโครงการต่อส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและเพื่อการตัดสินใจต่อการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ในการบริหารงานโครงการก่อสร้าง จะให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการติดตามสถานะทางการเงินของโครงการร่วมกับกำหนดตารางเวลาการดำเนินโครงการ (Project schedule)ซึ่งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อาจแบ่งแยกตำแหน่งงานดังกล่าวร่วมกับวิศวกรที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการควบคุมกำหนดเวลา (Schedule engineers) แต่สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดกลางถึงขนาดเล็กผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมต้นทุนและกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการอาจจะเป็นบุคคลในตำแหน่งหน้าที่เดียวกัน คือ ดูแลรับผิดชอบร่วมทั้งทางด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ การบันทึกรหัสต้นทุนจากกิจกรรมการดำเนินการของโครงการ รวมทั้งดูแลเรื่องของกำหนดเวลาการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน โดยการบันทึกติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ สามารถสรุปภาระหน้าที่ของวิศวกรต้นทุนหรือตำแหน่งงาน QS ดังนี้ – การบริหารงานในภาพรวมด้านต้นทุนของโครงการ (Overview of Project […]

940 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน LEED-CS และ LEED-NC

เกณฑ์การประเมินหลักของ LEED ในประเทศไทยสำหรับโครงการก่อสร้างแห่งใหม่ แบ่งเป็น LEED-CS และ LEED-NC อะไร คือความแตกต่าง ซึ่งบทความนี้ จะได้อธิบายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว (ที่มา http://www.usgbc.org/resources/leed-2009-core-and-shell-current-version) โดยจากข้อกำหนดของ LEED rating systems จะพิจารณาในเงื่อนไขร้อยละของการถือครองพื้นที่ภายในอาคาร โดยเกณฑ์การประเมิน LEED-NC จะสามารถใช้ได้ เมื่อเจ้าของผู้ครอบครองอาคาร ผู้เช่ามีพื้นที่ครอบครองภายในอาคารมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป หากน้อยกว่าร้อยละ 50 ลงไป จะต้องประเมินภายใต้เกณฑ์การประเมิน LEED-CS (Core and Shell) โดย LEED –CS เป็นเกณฑ์การประเมินที่มีความเหมาะสมกับโครงการที่ได้รับการออกแบบ ก่อสร้างเพื่อให้เช่าพื้นที่ประกอบการในอนาคต อย่างไรก็ตามระบบพื้นฐานหลักของอาคาร จะต้องจัดเตรียมไว้ เช่น ระบบเครื่องกลประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา (Mechanical, Electrical, Plumbing systems : MEP systems) และระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire-protection system) โดย […]

291 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

TREES PRE NC อีกมาตรฐานของอาคารสีเขียวไทย

TREES PRE NC อีกมาตรฐานของอาคารสีเขียวไทย ได้มีโอกาสติดตามข่าวสารข้อมูลจาก http://www.energysavingmedia.com ก็สะดุดกับหัวข้อTREES PRE NC ว่าคืออะไร มีความหมายขอบเขตแตกต่างอย่างไรจากเกณฑ์มาตรฐาน TREES-NC จากที่เคยรับทราบมา จึงขออนุญาตนำมาเล่าบอกต่อเพื่อเป็นข้อมูลทางเลือกที่สำคัญ สำหรับผู้ที่สนใจ ผู้ที่อยากจะทำความเข้าใจกับเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวในบริบทของไทยและโดยเฉพาะสำหรับทิศทางของการดำเนินโครงการอาคารเขียวในประเทศไทยต่อไป จึงขออ้างอิงข้อมูลจากจาก www.EnergySavingMedia.com ต่อไปนี้ จากที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และกำหนดทิศทางในด้านความยั่งยืน จึงเข้ามาสนับสนุนการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียวด้วยเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว TREES ของสถาบันอาคารเขียวไทย โดยออกเป็นกฎกระทรวงผังเมือกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้อาคารที่ออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเพิ่มพื้นที่ก่อสร้างอาคารได้ หรือที่รู้จักกันว่า F.A.R. Bonus ด้วยเหตุนี้ สถาบันอาคารเขียวไทยจึงได้จัดทำมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบอาคารตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยกำหนดวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้โครงการก่อสร้างสามารถออกแบบให้เป็นอาคารเขียวและผ่านข้อกำหนด F.A.R. Bonus ซึ่งทางสถาบันอาคารเขียวไทยได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว TREES ขึ้นอีกหนึ่งเกณฑ์โดยเฉพาะเจาะจงให้สามารถประเมินอาคารเขียวได้ตั้งแต่ขั้นออกแบบ โดยมีชื่อเรียกว่า “TREES PRE-NC” หรือ “TREES for Pre New Construction& Major Renovation” โดยได้อิงกับเกณฑ์ TREES-NC ที่มีอยู่แล้ว แต่ได้ตัดหัวข้อที่ใช้ประเมินช่วงการก่อสร้างออกไป เพราะไม่สามารถประเมินจากแบบพิมพ์เขียวได้โดยเฉพาะ […]

637 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

หลักเกณฑ์เบื้องต้นของลักษณะโครงการที่เข้าร่วมประเมิน TREES-NC

การเข้าร่วมประเมิน TREES-NC มีขั้นตอนหลัก 3 ช่วง ดังภาพ แผนภาพแสดงโดยเริ่มจากการลงทะเบียนกับสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI Registration) เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จ จะเข้าสู่ช่วงของการเก็บข้อมูลเพื่อการส่งเอกสารช่วงแรกหรือการยื่นเอกสารในช่วงของการออกแบบ (Design Submittals) ดำเนินการเมื่อแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายหลังจากการก่อสร้างเริ่มดำเนินการ จะเข้าสู่ช่วงของการเก็บข้อมูลเพื่อยื่นเอกสารเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ เรียกว่า การยื่นเอกสารช่วงการก่อสร้าง (Construction Submittals) โดยกระบวนการดังกล่าวจะมีลักษณะที่คู่ขนานไปกับกระบวนการออกแบบ ก่อสร้างอาคารทั่วไป และจะมีการยื่นเอกสารเป็น 2 ช่วงดังกล่าว หรือหากผู้เข้าร่วมรับการประเมินประสงค์ยื่นเอกสารรอบเดียวเมื่ออาคารแล้วเสร็จ ก็สามารถดำเนินการได้ ทางสถาบันอาคารเขียวไทย จะทำการประเมินเพื่อมอบรางวัลระดับใดๆเมื่ออาคารที่เข้ารับการประเมินแล้วเสร็จเท่านั้น โดยเมื่ออาคารแล้วเสร็จจึงจะมีข้อมูลเพียงพอในการผ่านเกณฑ์การประเมิน TREES-NC อย่างไรก็ตามการที่จะยืนยันความเป็นอาคารเขียวอย่างต่อเนื่องจำต้องมีการประเมินในรูปของการบริหารจัดการอาคาร ซึ่งจะมีการนำเสนอโดยสถาบันอาคารเขียวไทยต่อไป โดยเกณฑ์ของ TREES –NC เหมาะสำหรับการประเมินอาคารหลายประเภทที่มีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดหรือมีการปรับปรุงใหม่ อย่างไรก็ตามทางสถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดเกณฑ์เบื้องต้นของลักษณะของโครงการที่เข้าร่วมประเมินต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นอาคารที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. เป็นอาคารถาวรที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ใหม่ 3. พื้นที่ขอบเขตของโครงการมีความเหมาะสม มีบริเวณขอบเขตที่ชัดเจน ในกรณีที่เป็นโครงการประเภทกลุ่มอาคาร อาทิเช่น นิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ที่ไม่มีขอบเขตชัดเจน ต้องมีการแบ่งพื้นที่ของโครงการที่จะเข้ารับการประเมินให้เหมาะสม สามารถดำเนินการแยกเข้าร่วมประเมิน TREES เป็นรายโครงการได้ […]

193 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL
TOP