อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability for New Construction and Major Renovation)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 193 total views, no views today

193 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างอาคาร LEED ในประเทศไทย Project Management of LEED Building in Thailand

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 131 total views, no views today

131 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ต้นทุนสำหรับการก่อสร้างอาคารเขียว (กรณีอาคารที่เข้ารับการประเมินตามมาตรฐาน LEED)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 163 total views, no views today

163 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ความสำคัญของ LEED Credit Scorecard ต่อการดำเนินโครงการอาคารเขียวประเภท LEED

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 150 total views, no views today

150 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

การสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 124 total views, no views today

124 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ความหมายของเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวประเภท LEED (LEED Rating Systems)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 247 total views, no views today

247 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

การดำเนินการก่อสร้างอาคารเขียว (Green Construction Operations)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 142 total views, no views today

142 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ขั้นตอนการประสานงานร่วมกันระหว่างกระบวนการก่อนการออกแบบ (ECO Charrette/Design Charrette)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 177 total views, no views today

177 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL
TOP