อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability for New Construction and Major Renovation)

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability for New Construction and Major Renovation) TGBI (2011) ระบุ TREES-NC (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability for New Construction and Major Renovation) เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการก่อสร้างใหม่ จัดทำโดยสถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute : TGBI) โดยความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสมาคมสถาปนิกสยาม โดยมุ่งหวังให้การออกแบบก่อสร้างอาคาร มีการใช้พลังงานภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สร้างมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้หรือผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร โดยเกณฑ์การประเมินของ TREES-NC มีความเหมาะสมกับอาคารหลายประเภท ที่มีการก่อสร้างใหม่หรือการปรับปรุงอาคารในระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงครั้งใหญ่ เช่น การเปลี่ยนระบบเปลือกอาคารหรืองานระบบทั้งหมด คงไว้แต่ระบบโครงสร้าง อย่างไรก็ตามการต่อเติมอาคารหรือการปรับปรุงอาคารบางส่วนอาจสามารถเข้าร่วมประเมินได้ หากแต่ไม่สามารถทำคะแนนได้ในบางหัวข้อคะแนน […]

197 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างอาคาร LEED ในประเทศไทย Project Management of LEED Building in Thailand

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 The 21st National Convention on Civil Engineering วันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 จ.สงขลา 28-30 June 2016, Songkhla, THAILAND ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด1,* และ วรรณวิทย์ แต้มทอง2 1,2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 https://www.dropbox.com/s/eunx8ryl8u24gnv/NCCE21–30-05-2016.pdf?dl=0 138 total views, no views today

138 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ต้นทุนสำหรับการก่อสร้างอาคารเขียว (กรณีอาคารที่เข้ารับการประเมินตามมาตรฐาน LEED)

สำหรับผลการศึกษาด้านต้นทุน ถือเป็นประเด็นที่สำคัญของการบริหารจัดการโครงการ โดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงสร้างหรือองค์ประกอบด้านต้นทุนสำหรับการก่อสร้างอาคารเขียว อย่างในกรณีอาคารที่เข้ารับการประเมินตามมาตรฐาน LEED อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดด้านเนื้อหา จะไม่ได้กล่าวลงในรายละเอียดสำหรับบทความสั้นฉบับนี้ แต่สามารถกล่าวในเชิงสรุปสำหรับประเด็นด้านต้นทุนได้ว่าในการก่อสร้างอาคารที่ผ่านระดับการรับรอง LEED โดยเฉพาะอาคาร LEED-NC (New Construction and Major Renovations) จะมีต้นทุนส่วนเพิ่ม (Additional cost) ประกอบด้วย ต้นทุนส่วน Soft Cost (ค่าออกแบบ งานวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมและค่าที่ปรึกษา และสำหรับโครงการอาคารประเภท LEED โดยจะรวมค่าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการประเมินอาคาร ค่าบริหารโครงการ และงานเอกสารต่างๆ) รวมทั้งต้นทุนในส่วน Hard Cost (ต้นทุนที่ประเมินโดยตรงจากการก่อสร้าง ประเภทค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น) โดยการดำเนินการตามข้อกำหนดจากมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน LEED-NC ในหัวข้อบังคับ (Prerequisite) และหัวข้อดำเนินการในรายเครดิต ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการโดยเฉพาะทีมงานที่ปรึกษาโครงการ LEED จะเป็นผู้จัดเตรียมรายละเอียดของข้อมูลเพื่อนำเสนอประกอบการพิจารณาตัดสินใจร่วมกับกลุ่มเจ้าของโครงการ เพื่อพิจารณาเลือกหัวข้อการดำเนินการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโครงการ ร่วมกับลักษณะทางกายภาพของอาคารโครงการอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเฉพาะ ตลอดจนต้นทุนงบประมาณซึ่งได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งการพิจารณาดำเนินการตามหัวข้อทั้งส่วนของ Prerequisite และเครดิตการดำเนินการ พบว่าสามารถพิจารณาจัดเตรียมข้อมูลเชิงตัวเลขและหัวข้อการดำเนินการในลักษณะแบบจำลองต้นทุน หรือระบุการถึงโครงสร้างต้นทุนในรูปแบบของสเปรดชีท (Spreadsheet) […]

168 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ความสำคัญของ LEED Credit Scorecard ต่อการดำเนินโครงการอาคารเขียวประเภท LEED

LEED Credit Scorecard จะถูกนำมาใช้ติดตามสถานะการอัพเดทส่วนของการทำคะแนน ในลักษณะ track back ของโครงการ เพื่อตรวจสอบย้อนกลับหรือพิจารณาการเพิ่ม/ลดแต่ละเครดิต ซึ่งจะหารือร่วมกันระหว่างทีมงานโครงการผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ยังคงสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของเจ้าของโครงการ จากที่ได้กล่าวถึงใน OPR ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ LEED Credit Scorecard จะถูกนำมาเชื่อมโยง (Link) กับงานออกแบบ โดยการจัดเตรียมในลักษณะ Checklists นั้น สามารถทำได้จริงตอนที่แบบรูป (DWG.) แล้วเสร็จออกมาในช่วงของการจัดทำแบบ ซึ่งจะพิจารณาดูแนวโน้มการทำคะแนนตามที่ LEED Consultant แนะนำ อย่างไรก็ตาม LEED Credit Scorecard ใช้เพื่อดำเนินการตรวจสอบงานและประสานงานร่วมกับ LEED Consultant โดยมีการปรับแก้/ปรับลด (updated checklist) พิจารณาร่วมกับเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ของโครงการ โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ USGBC (U.S. Green Building Council) ทั้งนี้การพิจารณาเกี่ยวกับ Updated LEED Credit Scorecard จากแนวทางความเป็นไปได้สำหรับการทำคะแนน จากการออกแบบและพัฒนาแบบ โดยกลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ […]

152 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

การสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ

การสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย 131 total views, no views today

131 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ความหมายของเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวประเภท LEED (LEED Rating Systems)

ในข้อกำหนดของ LEED Rating Systems จะพิจารณาในเงื่อนไขร้อยละของการครอบครองพื้นที่ภายในอาคาร (Building’s leasable square footage) โดยเกณฑ์การประเมิน LEED-NC จะสามารถใช้ได้เมื่อเจ้าของ ผู้ครอบครองอาคาร ผู้เช่า มีพื้นที่ครอบครองภายในอาคารมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป หากพบว่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ลงไป จะต้องประเมินในภายใต้เกณฑ์การประเมิน LEED-CS (Core and Shell) ทั้งนี้ Rating Systems ที่เหลือ ประกอบด้วย LEED-CS (Core and ShellTM)เกณฑ์การประเมินที่ใช้สำหรับรับรองการก่อสร้างปรับปรุงเฉพาะส่วนของเปลือกอาคารและโครงสร้างอาคาร LEED-EBOM (Existing Buildings :Operations and MaintenanceTM) เกณฑ์การประเมินที่ใช้สำหรับรับรองอาคารเดิม ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาของการใช้งานแล้ว แต่มีความประสงค์เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น   LEED for HomesTM เกณฑ์การประเมินที่ใช้สำหรับบ้านและที่พักอาศัย  LEED for SchoolTM เกณฑ์การประเมินที่ใช้สำหรับโรงเรียน  LEED for RetailTM สำหรับร้านค้าย่อย […]

248 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

การดำเนินการก่อสร้างอาคารเขียว (Green Construction Operations)

การดำเนินการก่อสร้างอาคารเขียว (Green Construction Operations) Kibert (2008) กล่าวว่าบทบาทของทีมงานก่อสร้างต่อการปฏิบัติงานโครงการอาคารเขียวถือเป็นการดำเนินงานที่นำไปสู่ความเป็นรูปธรรม ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการจัดการงานก่อสร้าง  ผู้รับเหมาก่อสร้างจำเป็นจะต้องจัดเตรียมให้บุคลากรของตนมีความรู้ ความเข้าใจและความพร้อมต่อกระบวนการปฏิบัติงานที่ปรากฏรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่าง โดยมีวิธีการปฏิบัติงานบางส่วนที่มีรายละเอียดปรากฏเพิ่มขึ้นมา ทั้งนี้ยังรวมถึงหน่วยงานของผู้รับเหมาช่วงที่ปฏิบัติงานโดยตรงร่วมด้วย ซึ่งจากมาตรฐานการประเมินของ LEED-NC ที่ปรากฏ สำหรับขอบเขตที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการงานก่อสร้าง(Kibert, 2008)  ประกอบด้วย การจัดการกากของเสียและขยะจากการก่อสร้าง การควบคุมการกัดเซาะและการตกตะกอนของดิน การจำกัดขอบเขตหรืออาณาบริเวณของการดำเนินการก่อสร้าง และการก่อสร้างที่เน้นเกี่ยวกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยตัวอย่างของการปรับปรุงการก่อสร้างอาคารตามมาตรฐานอาคารเขียว ประกอบด้วย การปรับปรุงวัสดุสำหรับการก่อสร้าง การขนถ่าย ลำเลียง การจัดการ และการจัดเก็บ โดยพิจารณาเรื่องการลดกากของเสียและขยะจากการก่อสร้าง การหมุนเวียนวัสดุในหน่วยงานก่อสร้าง เช่น หน้าดิน หิน แอสฟัลต์ และคอนกรีต สำหรับโครงการก่อสร้างแห่งใหม่ การกำหนดกระบวนการติดตั้งผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง วัสดุสำเร็จรูป เพื่อลดปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่อาจเกิดขึ้นได้ การอบรมให้ปรากฏความครอบคลุมต่อผู้รับเหมาช่วงสำหรับการจัดการกากของเสียและขยะจากการก่อสร้าง การให้ความสำคัญต่อการควบคุมความชื้นในทุกๆขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาจากเชื้อราที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต การรับรองโดยควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการกัดเซาะและการตกตะกอน ของดิน การลดผลกระทบให้น้อยที่สุดจากการดำเนินงานก่อสร้าง อาทิเช่น การบดอัด และการรื้อทำลายต้นไม้ในหน่วยงานก่อสร้าง Kibert (2008) กล่าวว่าถึงแม้จะปรากฏว่ามีหลายกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ สำหรับการก่อสร้างอาคารตามมาตรฐานอาคารเขียว แต่จะปรากฏครอบคลุมในหมวดหมู่ของงานดังนี้ การวางแผนการป้องกันในหน่วยงานก่อสร้าง […]

145 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ขั้นตอนการประสานงานร่วมกันระหว่างกระบวนการก่อนการออกแบบ (ECO Charrette/Design Charrette)

ขั้นตอนการประสานงานร่วมกันระหว่างกระบวนการก่อนการออกแบบ (ECO Charrette/Design Charrette) สำหรับขั้นตอนการประสานงานร่วมกันระหว่างกระบวนการก่อนการออกแบบ ประกอบด้วย 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ  A/E designers, project owner, LEED consultant ทั้งนี้อาจมีทีมงานจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management Team :CM Team) ร่วมด้วย ทั้งนี้ CM Team อาจมีหรือไม่มีก็เป็นได้ โดย CM Team อาจเข้าร่วมดำเนินการในช่วงของขั้นตอนการออกแบบขั้นสุดท้าย อย่างไรก็ตาม CM Team อาจไม่จำเป็นสำหรับขั้นตอน ECO Charrette/Design Charrette (Knox et al., 2013) ซึ่งเป็นการประสานงานระหว่างวิศวกรฝ่ายต่างๆระหว่างกระบวนการก่อนออกแบบจริง โดยสถาปนิกจะรับ brief ข้อมูลการดำเนินการมาจากวิศวกรฝ่ายต่างๆ มีการ brainstorm และ ส่งผ่านข้อมูลระหว่างวิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรระบบ M&E และระบบสุขาภิบาล รวมทั้งสถาปนิก โดยมี LEED […]

181 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL
TOP