อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด

แนวโน้มและทิศทางของธุรกิจในแง่มุมของการจัดการคุณภาพ (Quality Management Aspect)

Trend and Businees (Quality Management)_Paper 154 total views, no views today

154 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ความสำคัญของ Owner’s Project Requirements (OPR) สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเขียวประเภท LEED project

การให้ความสำคัญต่อ OPR (Owner’s Project Requirement) แสดงถึงส่วนของเจตจำนงหรือความต้องการของเจ้าของโครงการ ซึ่งเป็นการเตรียมการเพื่ออธิบายเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด รวมทั้งข้อกำหนดที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของกลุ่มเจ้าของโครงการโดยเฉพาะ ซึ่งจะนำไปสู่รายละเอียดสำหรับขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และขั้นตอนการพัฒนาแบบ การออกแบบและก่อสร้าง ถือเป็นโรดแมป (“road map” for development of the design and construction documents.) โดยเอกสาร OPR ดำเนินการโดยกลุ่มเจ้าของโครงการ เพื่อกำหนดแนวทาง รวมถึงรูปแบบความต้องการที่ทางกลุ่มผู้ออกแบบจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามสิ่งที่กำหนดดังกล่าว สามารถระบุตัวชี้วัด (measurable indicators) และตรวจสอบ(verification) ได้ว่าเป็นไปตามเจตจำนงหรือความต้องการของกลุ่มเจ้าของโครงการหรือไม่ โดยเอกสาร OPR (Requirements for building usage and their operation as it relates to commissioned systems, and be utilized throughout the project delivery and commissioning process to […]

139 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL
TOP