ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

(ภาษาไทย) องค์ประกอบของการท่องเที่ยว

องค์ประกอบของการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์                  องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยว และช่วยขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวขยายตัว ในที่นี้แบ่งองค์ประกอบของการท่องเที่ยวออกเป็น 2 กลุ่ม คือ องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ราณี อิสิชัยกุล 2546: 33-62; สุวัฒน์ จุธากรณ์ และจริญญา เจริญสุกใส 2547: 90-115) องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยว ประกอบด้วย นักท่องเที่ยว   ทรัพยากรการท่องเที่ยว ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และประชาชนในท้องถิ่น   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 1.1 นักท่องเที่ยว    ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการท่องเที่ยว การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว ทัศนคติและลักษณะพื้นฐานของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการนำข้อมูลมาใช้วางแผนทางการตลาด ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ควรศึกษา ได้แก่ 1) ลักษณะพื้นฐาน หรือลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว  จำแนกตามลักษณะของเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ สถานภาพสมรส  และถิ่นพำนัก ซึ่งแต่ละปัจจัยจะส่งผลถึงพฤติกรรมการเดินทาง และการเลือกแหล่งท่องเที่ยว                                                2)  การกระจายตัวของนักท่องเที่ยว  ศึกษาจากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางเข้าไปในแต่ละพื้นที่  โดยพิจารณาดูว่ามีการเดินทางเข้าไปยังสถานที่ใดบ้าง   […]

1,084 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
DETAIL

(ภาษาไทย) ความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทยและของโลก

ความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทยและของโลก                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์             การท่องเที่ยวเป็นดัชนีบ่งชี้อย่างหนึ่งของรายได้รวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่ง GDP นี้ เป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานการครองชีพของคนในประเทศ การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวและแนวโน้มจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทราบสถานการณ์และทิศทางที่เกิดขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง บทความนี้จึงขอนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวของไทย ของโลกและแนวโน้มในอนาคตดังนี้ การท่องเที่ยวของประเทศไทยและแนวโน้มในอนาคต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย ตั้งแต่ปี 2554 – 2558 พบว่า  ในรอบ 5 ปี สัดส่วนคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2554 มีสัดส่วนร้อยละ 54.8 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 64.7 และ 65.2 ในปี 2556 และ ปี 2558 ตามลำดับ คนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ  โดยไปเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  30.9 รองลงมาคือ ภาคตะวันตก ร้อยละ 28.9 ภาคเหนือ ร้อยละ […]

605 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
DETAIL

(ภาษาไทย) การท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์     การท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม ICIBM 2016 (International Conference on Innovation in Business and Management) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยฯ ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1991 (พ.ศ.2534) มีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ระบบอัจฉริยะ วิศวกรรมโทรคมนาคม และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นอกจากมีพื้นที่กว้างขวางแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีทัศนียภาพที่สวยงามมีต้นไม้ใหญ่เขียวชอุ่มดูร่มรื่น มีอาคารเรียนที่ออกแบบได้สวยงามแปลกตา เป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงศาสตร์ที่สอนอยู่ จากลักษณะเด่นดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้จึงเป็นอีกแห่งหนึ่งที่น่าเข้าไปเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดรถบัสบริการรับ-ส่งฟรีรอบมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาและผู้มาเยือน โดยจะวิ่งรับตั้งแต่ริมถนนด้านล่างของสถานีรถไฟฟ้าเข้าสู่มหาวิทยาลัยฯ ผู้มาเยือนสามารถนั่งรถรอบมหาวิทยาลัยเพื่อชมทัศนียภาพได้ แต่ถ้ามีเวลามากและต้องการเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะก็สามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย อาคารหนึ่งที่ดูสะดุดตา และเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเดินชม คือ อาคารกลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา สื่อและการออกแบบ (Art, Design and Media) […]

337 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
DETAIL
TOP