ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย

(ภาษาไทย) “ลูกจ้าง” ในองค์การภาครัฐไทย

“ลูกจ้าง” ในองค์การภาครัฐไทย 1. ความหมายของลูกจ้าง ลูกจ้าง (Employees) คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดขึ้นตามสัญญาจ้างเช่นเดียวกับพนักงาน แต่เป็นสัญญาจ้างที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสัญญาจ้างพนักงานหลายประการ เช่น วิธีการคัดเลือก ระบบค่าตอบแทน โดยเฉพาะสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ระบบลูกจ้างในองค์กรของรัฐถือได้ว่ามีความเป็นมายาวนานและเป็นระบบการจ้างงานภาครัฐที่เคียงคู่กับระบบข้าราชการมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี เนื่องจากระบบลูกจ้างเป็นระบบที่ขาดองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลที่เป็นของตนเอง แม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างอยู่บ้าง อันได้แก่ กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ แต่องค์กรทั้งสองมีบทบาทในลักษณะของการควบคุมให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตนตั้งขึ้นมากกว่าที่จะทำหน้าที่ทางด้านการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ และส่งเสริมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมและมีมาตรฐานดีขึ้น เราสามารถพบเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทลูกจ้างในองค์กรของรัฐประเภทใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในองค์กรที่มีความเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยมักเป็นตำแหน่งงานที่ใช้แรงงาน ทักษะและความชำนาญในงานมากกว่าคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานขับรถ แม่บ้าน พนักงานรับโทรศัพท์ คนสวน พนักงานสถานที่ เป็นต้น 2. ประเภทของลูกจ้าง จากความหมายของลูกจ้างข้างต้น เราอาจแบ่งประเภทของลูกจ้างตามองค์กรต้นสังกัด ได้ดังนี้ 2.1 ลูกจ้างของส่วนราชการ กฎหมายได้แบ่งประเภทลูกจ้างของส่วนราชการเป็น 2 ประเภทตามกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน ดังนี้ 2.1.1) ลูกจ้างประจำ (Government Permanent Employees) ลูกจ้างประจำ […]

251 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
DETAIL

(ภาษาไทย) “พนักงาน” ในองค์การภาครัฐไทย

“พนักงาน” ในองค์การภาครัฐไทย เนื่องจากภารกิจของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะมีความซับซ้อนและกว้างขวางขึ้นตามสภาพสังคม มีผลให้ส่วนราชการซึ่งเป็นองค์กรของรัฐในรูปแบบเดิมที่อยู่ในการบังคับบัญชาของรัฐบาล ไม่สามารถตอบสนองต่อภารกิจของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องอาศัยความคล่องตัวมากขึ้นในการบริหารจัดการ ดังนั้น จึงทำให้เกิดการจัดตั้งองค์กรของรัฐในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กรของรัฐรูปแบบอื่นๆ เพื่อดำเนินการจัดบริการสาธารณะแทนส่วนราชการที่มีอยู่เดิม องค์กรเหล่านี้เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงาน งบประมาณ และบุคลากรมากกว่าส่วนราชการ โดยผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรเหล่านี้มีสถานะเป็นพนักงานขององค์กรของรัฐ 1. ความหมายของพนักงาน พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรของรัฐ โดยมีการกำหนดข้อตกลงระหว่างกันตามสัญญาจ้าง และได้รับเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณขององค์กรของรัฐนั้น ทั้งนี้ รูปแบบความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างของพนักงานสามารถแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ (1) สัญญาจ้างแรงงาน ได้แก่ กรณีสัญญาจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้รัฐวิสาหกิจกับพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความสัมพันธ์กันในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง อันเป็นความสัมพันธ์เสมือนอย่างเอกชนกับเอกชน ดังนั้น ข้อพิพาทตามสัญญาจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจจึงอยู่ในเขตอำนาจของศาลแรงงานที่จะพิจารณาพิพากษา (2) สัญญาทางปกครอง เช่น กรณีสัญญาจ้างพนักงานขององค์การมหาชน พนักงานศาลปกครอง และพนักงานราชการ ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดมิได้มีฐานะเป็นเพียงนายจ้างตามความหมายทั่ว ๆ ไปเท่านั้น แต่ยังมีอำนาจบังคับฝ่ายเดียวเหนือพนักงานเหล่านี้ ดังนั้น ข้อพิพาทตามสัญญาจ้างจึงอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษา 2.ประเภทพนักงาน เราอาจจำแนกประเภทของพนักงานตามประเภทขององค์กรของรัฐที่พนักงานนั้นสังกัดอยู่ ได้ดังนี้ 2.1 พนักงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Officers) พนักงานรัฐวิสาหกิจ […]

268 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
DETAIL

(ภาษาไทย) “ข้าราชการ” ในองค์การภาครัฐไทย

“ข้าราชการ” ในองค์การภาครัฐไทย 1.ความหมายของข้าราชการ แม้ว่ากฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากจะมีการกล่าวถึงข้าราชการไว้ แต่ก็มิได้มีการให้นิยามของคำว่า “ข้าราชการ” (Government Officers) ไว้แต่อย่างใด ซึ่งจากการพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยข้าราชการประเภทต่าง ๆ อาจแยกองค์ประกอบของความเป็นข้าราชการได้ดังนี้ 1.1 เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมาย การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง และมีสิทธิที่จะได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของข้าราชการประเภทนั้น ๆ 1.2 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการ ข้าราชการจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการ ซึ่งหมายถึง กระทรวง กรม และส่วนราชการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหมายรวมถึงส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและมีฐานะไม่ต่ำกว่ากรม 1.3 เป็นผู้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน ข้าราชการจะต้องได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐซึ่งตนได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และงบประมาณดังกล่าวต้องเป็นงบประมาณในหมวดเงินเดือนหรือประเภทเงินเดือนหรืองบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะของเงินเดือน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่ตั้งไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2.ประเภทของข้าราชการ จากความหมายของข้าราชการดังกล่าวข้างต้น เราอาจแบ่งประเภทของข้าราชการออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ กล่าวคือ ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ 2.1 ข้าราชการการเมือง […]

604 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
DETAIL

(ภาษาไทย) องค์การภาครัฐ

องค์การภาครัฐ คำว่า “องค์การ” หมายถึง การรวมตัวกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อร่วมมือกันทำงานบางอย่างเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การที่รวมตัวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจนกระทั่งถึง 10,000 คน หรือมากกว่านั้นสามารถเรียกได้ว่าเป็นองค์การขนาดเล็ก หรือองค์การขนาดกลาง หรือองค์การขนาดใหญ่ การรวมตัวกันต้องมีการจัดโครงสร้างองค์การทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน กล่าวคือ การจัดโครงสร้างในแนวดิ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงหลักการแบ่งงานกันทำตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หลักสายการบังคับบัญชา หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา หลักขอบข่ายการควบคุม หลักการรวมอำนาจและกระจายอำนาจ การจัดโครงสร้างในแนวนอนจำเป็นต้องคำนึงถึงหลักการจัดแผนงาน โดยการจัดแบ่งออกเป็นส่วนงานย่อยๆ อะไรบ้างจึงจะเหมาะสมต่อการดำเนินภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ฉะนั้นคำว่าองค์การจึงมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ ส่วนคำว่า “ภาครัฐ”หมายถึง สาธารณะหรือส่วนรวม เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เข้ามาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคน ชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จำเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์การขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุม การจัดการ และอำนวยบริการกิจกรรมสาธารณะหรือกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมให้คนในกลุ่มคน ชุมชนและสังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุข ลักษณะสำคัญขององค์การภาครัฐ องค์การภาครัฐมีลักษณะที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1.เกี่ยวข้องกับการเมือง 2.เน้นกฎระเบียบข้อบังคับ 3.มีขอบเขตการดำเนินงานที่กว้างขวาง ผลิตสินค้าหรือบริการสาธารณะ 4.เป้าหมายในการดำเนินการส่วนใหญ่มิได้มุ่งเน้นกำไร รูปแบบองค์การภาครัฐ การจำแนกรูปแบบองค์การภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์การจำแนกได้หลายแบบ แล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้จำแนกต้องการนำไปใช้ในลักษณะใด โดยทั่วไปสามารถจำแนกองค์การภาครัฐใน 4 รูปแบบประกอบด้วย (ไชยนันท์ ปัญญาศิริ,2552: […]

253 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
DETAIL

แนวคิดเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ

แนวคิดเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) หรือการบริหารรัฐกิจ( public administration) ถือเป็นแนวคิดที่มุ่ง “การจัดบริการสาธารณะ” เป็นหัวใจสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจนับอดีตจนถึงปัจจุบันมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะจุดเน้นและเจตนารมณ์ที่เปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม (Old Public Administration : OPA) แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจดั้งเดิมเป็นแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ ตั้งแต่ ค.ศ.1887-1968 ซึ่งเป็นยุคหรือช่วงเวลาที่ให้ความสำคัญกับค่านิยมทางการบริหารตามหลัก 3E’s คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และประหยัด (Economy) โดยแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญในช่วงนี้ คือ (สรุปความจาก Nicholas Henry 2001 : 27-45)แนวคิดการบริหารแยกจากการเมือง (Political-Administration Dichotomy) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เสนอโดย Woodrow Wilson ทฤษฎีองค์การที่มีระเบียบแบบแผนหรือทฤษฎีระบบราชการ (The Bureaucracy Theory) ของ Max Weberแนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ ของ Frederick W. […]

1,773 total views, 2 views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
DETAIL

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 462 total views, no views today

462 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
DETAIL

วิธีการซื้อและการจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 328 total views, no views today

328 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
DETAIL
TOP