ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง

แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ

ความหมายของผู้ประกอบการ     คำว่า Entrepreneur หรือผู้ประกอบการธุรกิจนั้น มาจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ตัดสินใจประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ตลอดจนหาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด การคิดค้นสร้างสรรค์สินค้าของบรรดาผู้ประกอบการบางครั้ง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง     สรุปความหมายของ ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่คิดริเริ่มดำเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการดำเนินงาน และดำเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อมุ่งหวังผลกำไรที่เกิดจากผลการดำเนินงานของธุรกิจตนเอง ความสำคัญของผู้ประกอบการ ช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย มีผลกำไร ช่วยให้ธุรกิจมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคิด การวางแผน การดำเนินการ และการประเมิน ช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาและปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง ช่วยนำความรุ่งเรืองมาสู่ธุรกิจ เป็นเครื่องชี้ถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ นำการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในองค์การ 138 total views, 1 views today

138 total views, 1 views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์

      การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคจะประเมินสินค้าหรือบริการร่วมกับการตอบสนองทางอารมณ์ ความรู้สึก โดยเป้าหมายสูงสุดคือ การบรรลุความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งทุกขั้นตอนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกถึงประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อองค์กรหรือแบรนด์นั้น ๆ (Rajput & Dhillon, 2013)       การนำเสนอข้อมูลการตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านประสบการณ์แต่ละบุคคล และประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม โดย ผ่านประสาทสัมผัส (Sense) ความรู้สึก (Feel) ความคิด (Think) การกระทำ (Act) และการเชื่อมโยง (Relate) (Schmitt , 1999) ดังนี้ คือ ประสาทสัมผัส (Sense) เป็นการมุ่งเน้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของลูกค้าด้วยการสื่อสารผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น รวมถึงการลิ้มรส ความรู้สึก (Feel) เป็นการมุ่งเน้นอารมณ์ความรู้สึกภายในของผู้บริโภคเพื่อสร้างทัศนคติด้านบวกต่อตราสินค้าหรือบริการ จนส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อสินค้าและบริการ ความคิด (Think) วัตถุประสงค์ของการคิดทางการตลาดนี้ […]

133 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

ทฤษฎีเพชรพลวัต

     แบบจำลองเพชรแห่งความได้เปรียบ หรือ ทฤษฎีเพชรพลวัต คือ กรอบแนวคิด หรือ ตัวแบบสำหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจ หรือ คลัสเตอร์ (Cluster) โดยเป็น การพิจารณาและประเมินสภาวการณ์ปัจจุบันของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ สำคัญ 5 ด้านที่จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพ (productivity) อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ ประกอบด้วย (Porter, 1998)  ปัจจัยในการดำเนินงาน (Factor Condition)  เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด (Demand Condition)  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)  กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry)  รัฐบาล (Government)      การศึกษาแนวคิด Diamond Model ในการวิเคราะห์ด้านอุปสงค์หรือด้านการตลาด (Demand Conditions) ด้านปัจจัยการผลิต (Input Factor […]

101 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

     การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design: UD) เป็นแนวความคิดสากลที่องค์การสหประชาชาติได้พยายามเผยแพร่และส่งเสริมจากแนวความคิดเดิม เพื่อให้คนทั้งมวลได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจากการดำรงชีวิตในอาคารและสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมกัน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (ไตรรัคน์ จารุทัศน์ 2558) ประกอบด้วยหลักการ  7 ประการ คือ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน (Equitable use) มีความเสมอภาค ใช้งานได้กับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ ความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexible in use) มีความยืดหยุ่น ใช้งานได้กับผู้ที่ถนัดซ้ายและขวาหรือปรับสภาพความสูงต่ำขึ้นลงได้ตาม ความสูงของผู้ใช้ การใช้ง่าย/เข้าใจง่าย (Simple and Intuitive use) เรียบง่ายและเข้าใจได้ดีเช่นมีภาพหรือคำอธิบายที่เรียบง่ายสำหรับคนทุกประเภท ไม่ว่าจะมีความรู้ระดับไหนอ่านหนังสือออกหรือไม่ อ่านภาษาต่างประเทศได้หรือไม่หรืออาจใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์สากลสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายฯลฯ ข้อมูลชัดเจน (Perceptible information) มีข้อมูลพอเพียงมีข้อมูลง่ายสำหรับประกอบการใช้งานที่พอเพียง การมีระบบป้องกันความผิดพลาด (Tolerance for error) ทนทานต่อการใช้งานที่ผิดพลาดเช่นมีระบบป้องกันอันตรายหากมีการใช้ผิดพลาดรวมทั้งไม่เสียหายได้โดยง่าย การใช้แรงน้อย (Low physical effort) ทุ่นแรงกายสะดวกและไม่ต้องออกแรงมาก การมีขนาดและพื้นที่ใช้งานที่เหมาะสมกับการใช้สอย (Size and space […]

92 total views, 1 views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

     ศักยภาพการท่องเที่ยว หมายถึง ความพร้อม หรือคุณสมัติของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ในการที่จะอำนวยประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่นั้น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ดังนั้น ศักยภาพของแหล่งเกษตรกรรมในที่นี้จึงหมายถึง คุณสมบัติของแหล่งเกษตรกรรมที่จะเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาแหล่งเกษตรกรรมนั้นให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ต่อไปในอนาคต (Tcholeev and Vodenska 2008 : 2)      สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2553) ระบุเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิจารณาจากองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5 ปัจจัย ร่วมกับมุมมองด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5 ปัจจัย ดังนี้ 1) องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1.1) ปัจจัยด้านความดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 1.2) ปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Amenities) 1.3) ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 1.4) ปัจจัยด้านความหลากหลายของกิจกรรม (Activities) 1.5) ปัจจัยด้านที่พัก (Accommodation) 2) มุมมองด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 2.1) ปัจจัยด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Site Management) […]

147 total views, 1 views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 355 total views, no views today

355 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

ธุรกิจนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 3,741 total views, 7 views today

3,741 total views, 7 views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

ธุรกิจสินค้าที่ระลึก

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 359 total views, no views today

359 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL
TOP