ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง

มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 249 total views, no views today

249 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

The Serviced Apartment Market in Thailand

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 228 total views, no views today

228 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

(ภาษาไทย) ปัญหาในโรงแรมขนาดเล็ก

ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในโรงแรมขนาดเล็กมีดังนี้ 1) พนักงานมีจำนวนน้อย ดังนั้น พนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน จึงต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย และต้องช่วยเหลือกันตลอดเวลา ทำให้พนักงานเกิดความกดดันในการทำงาน 2) มาตรฐานในการให้บริการค่อนข้างควบคุมได้ยาก เนื่องจาก พนักงานอาจมีความรู้และทักษะในการทำงานที่จำกัดและไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างมีเป็นระบบซึ่งอาจทำให้แขกผู้มาใช้บริการเกิดความไม่พึงพอใจ 3) อัตราการลาออกของพนักงานค่อนข้างสูง ทำให้การขาดความต่อเนื่องในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ   4) วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งทรัพยากรในการปฏิบัติงานค่อนข้างมีจำนวนจำกัด จึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างพนักงานในการที่แย่งกันใช้ทรัพยากรต่างๆ ในโรงแรม 216 total views, no views today

216 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

การรองรับการบริการด้วยตนเอง Self-Service

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 208 total views, no views today

208 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

ความคาดหวังของผู้บริโภคยุคดิจิทัล

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 200 total views, no views today

200 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

การสร้างความแตกต่างของการบริการ (Service Differentiation)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 169 total views, no views today

169 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

(ภาษาไทย) ความสำเร็จของการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ เข็มทอง สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ความสำเร็จของการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือกขึ้นกับองค์ประกอบสำคัญตามรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนี้ 1. กิจการโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือกรูปแบบของการบริหารแบบอิสระ ความสำเร็จของธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือกที่ผู้ประกอบการบริหารแบบอิสระดำเนินการเอง จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญ 3 ปัจจัย คือ 1) ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 2) ความพร้อมของเงินลงทุน และ 3) การส่งเสริมการตลาด ดังนี้ 1.1 ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาของเจ้าของกิจการโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือกรูปแบบของการบริหารแบบอิสระที่ไม่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เป็นเพราะอาจขาดระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน หรือไม่สามารถจัดการให้เป็นระบบที่มีมาตรฐานได้ ทั้งระบบการขาย ระบบการเงิน ระบบการผลิต และระบบการติดตาม ซึ่งระบบการจัดการของกิจการโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือกรูปแบบอิสระที่มีส่วนช่วยให้กิจการประสบความสำเร็จ เกิดจาก องค์ประกอบของผู้ประกอบกิจการ และผู้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1.1 ผู้ประกอบกิจการ นอกจากต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความพร้อมเรื่องเงินลงทุน และมีทำเลแล้ว ต้องสามารถมองภาพของการดำเนินกิจการโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือกที่จะเริ่มต้นได้ทั้งหมด เพื่อการกำหนดนโยบายและแผนงานได้อย่างชัดเจนและรอบคอบ แล้วยังควรมีคุณสมบัติ ดังนี้                1) มีทักษะด้านการจัดการ เพื่อสามารถจัดระบบการทำงานของกิจการได้อย่างเหมาะสม มีการศึกษารายละเอียดแต่ละขั้นตอน […]

355 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

ความสำเร็จของการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 384 total views, no views today

384 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL
TOP