ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์

(ภาษาไทย) ประโยชน์ของการคิดเชิงวิจารณญาณ (Benefits of critical thinking)

185 total views, no views today

185 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
DETAIL

(ภาษาไทย) การพัฒนาการคิดเชิงวิจารณญาณ (Development of critical thinking)

154 total views, no views today

154 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
DETAIL

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญหา (Basic Knowledge of the problem)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญหา (Basic Knowledge of the problem) ในการบริหารงานทั่วไปในทุกหน่วยงานทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโดยปกติจะมีการดำเนินงานในสองลักษณะที่สำคัญคืองานประจำและงานเชิงกลยุทธ์ งานประจำถูกกำหนดในสภาพแวดล้อมที่ปกติ สำหรับงานในเชิงกลยุทธ์ถูกกำหนดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ในการดำเนินงานตามปกตินั้นทั้งผู้บริหาร (ฝ่ายกำหนดนโยบาย) และผู้ปฎิบัติงาน (ฝ่ายนำไปปฏิบัติ) ย่อมเผชิญกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และบ่อยครั้งต้องเผชิญกับสภาพการณ์ที่เรียกว่า “ปัญหา” ซึ่งทำให้ทั้งผู้บริหารงานและผู้ปฎิบัติงานไม่สามารถบรรลุสู่เป้าหมายของงาน กลุ่มงาน กิจกรรม และการบรรลุผลตาม โครงการ แผนงาน แผน และนโยบายขององค์การที่วางไว้ได้ สภาพการณ์ที่เป็นปัญหานี้เอง นำไปสู่คำถามต่อการแก้ไขปัญหา ทั้งปัญหาในระดับบุคคล และระดับองค์การ เพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดและดำเนินการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป ความหมายทั่วไปของ ปัญหา (Problem) Oxford Dictionaries (2019) ได้ให้ความหมายของคำว่า “Problem” ไว้ว่า Problem คือ A matter or situation regarded as unwelcome or harmful and needing to be […]

251 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
DETAIL

Critical Thinking

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ และอาจารย์อภิชาติ ลิ้มเมธี นิยามของ Critical Thinking คำว่า Critical Thinking มีคำที่สำคัญ 2 คำคือ คำว่า Critical กับ Thinking  โดยคำสำคัญ มุ่งไปที่คำว่า “Critical” โดยตรง Oxford Dictionaries 2019 ได้ให้ความหมายของคำว่า “critical thinking” ไว้ว่า Definition of critical thinking in English: The objective analysis and evaluation of an issue in order to form a judgement. หมายถึง การคิดวิเคราะห์อย่างมีวัตถุประสงค์และการประเมินสิ่งที่ศึกษาในรูปแบบของการพิจารณาตัดสินใจ สำหรับนักวิชาการได้ให้ ความหมายของคำว่า critical thinking ไว้หลายความหมายแต่ที่พบทั่วไป […]

228 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
DETAIL

ความคิด (Thinking) คืออะไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ และอาจารย์อภิชาติ ลิ้มเมธี ความคิด (Thinking) คืออะไร Oxford Dictionaries (2019) ได้ให้ความหมายของคำว่า “thinking” ไว้ว่า Definition of thinking in English: The process of considering or reasoning about something.แปลว่า กระบวนการในการพิจารณาหรือการให้เหตุผลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547) อธิบายว่า ความคิด คือ กิจกรรมทางนามธรรมของมนุษย์ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เป็นการจัดการข้อมูลที่สมองได้รับให้อยู่ในรูปแบบเหมาะสม เพื่อแปรข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปสู่รูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม นำเอาข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาประสานร่วมกัน โดยใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือสำคัญ ผสมผสานกับอารมณ์และความรู้สึกเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ในแต่ละบุคคล อนึ่งผู้เขียนได้สรุปโดยสังเขปว่า ความคิด คือ “กระบวนการในการพิจารณาเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างทางนามธรรมที่สมองได้แปรข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมา แล้วนำมาเปรียบเทียบกับความรู้และประสบการณ์ที่มี และใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางสติปัญญาให้บรรลุวัตถุประสงค์” เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า ความคิด เป็นกิจกรรมทางสติปัญญาของมนุษย์มีเครื่องมือสำคัญคือ การใช้เหตุผล ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการใช้เหตุผลของมนุษย์จะมี 3 วิธีคือ 1.การใช้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive […]

216 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
DETAIL
TOP