ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์

(English) มโนทัศน์ (Concepts) คืออะไร

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 225 total views, no views today

225 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
DETAIL

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ มีลักษณะเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล (Rational) และมีวิธีการในการตัดสินใจในลักษณะที่เป็นระบบ ซึ่งจะมีองค์ประกอบที่สำคัญตั้งแต่การตระหนักและรับรู้ถึงปัญหา ไปจนถึงการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา และการลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งนักวิชาการต่างๆได้เสนอกระบวนการในการตัดสินใจไว้คล้ายคลึงกัน เช่น 1. โทมัส สาตตี (Thomas Saaty) ได้ใช้ AHP หรือ Analytic Hierarchy Process เป็นกระบวนการตัดสินใจที่แพร่หลายไปทั่วโลก โดยสนอขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจไว้ 6 ขั้นตอนได้แก่ (1) ให้คำจำกัดความประเด็นของปัญหา (2) กำหนดเกณฑ์หรือปัจจัยในการตัดสินใจ (3) วินิจฉัยเปรียบเทียบเกณฑ์หรือปัจจัยในการตัดสินใจ (4) กำหนดทางเลือก (5) วินิจฉัยเปรียบเทียบหรือจัดอันดับทางเลือก (6) คำนวณหาทางเลือกที่ดีที่สุด 2. จอห์น เชอร์เมอร์ฮอร์น (John R. Schermerhorn) ได้กำหนดขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การตระหนักและรับรู้ถึงปัญหา (2) การระบุและวิเคราะห์ทางเลือก (3) การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (4) การลงมือปฏิบัติ […]

241 total views, 1 views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
DETAIL

(ภาษาไทย) บทวิเคราะห์ภาษีบำรุง อบจ. จากยาสูบ น้ำมัน และผู้พักโรงแรม ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ภาษีบำรุง อบจ. จากยาสูบ น้ำมัน และผู้พักโรงแรมเป็นภาษีของท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องที่มีพื้นที่ครอบคลุมเขตจังหวัด จึงมีลักษณะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ทับซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด หรือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบน (Upper Tier) การกำหนดประเภทภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่จะได้รับหรือมีอำนาจจัดเก็บได้ จึงต้องแยกออกไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง (เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา) ดังนั้น กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงได้กำหนดประเภทภาษีอากรและค่าธรรมเนียมบางประเภทให้เป็นรายได้โดยเฉพาะ คือ ประการแรก ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้  คือ 1) น้ำมันเบนซิน และน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซล และน้ำมันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ โดยจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละ 10 สตางค์สำหรับน้ำมัน และกิโลกรัมละไม่เกิน 10 สตางค์สำหรับก๊าซปิโตรเลียม  2) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละ 10 สตางค์ ประการที่สอง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง   โดยในที่นี้จะขออธิบายภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสามประเภทเป็นหลักก่อน ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มจะอธิบายไว้ในส่วนของภาษีที่รัฐบาลกลางเป็นผู้จัดเก็บให้ท้องถิ่น สำหรับรายได้ของภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง  ตารางแสดงรายได้จากภาษีบำรุงอบจ.ทั้งสามประเภท                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท ประเภท/ปี ค.ศ. […]

468 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
DETAIL

(ภาษาไทย) วิเคราะห์ภาษีท้องที่กับหลักการทางการคลัง

ภาษีบำรุงท้องที่ การจัดเก็บบำรุงท้องที่ แต่เดิมกรมสรรพากรเป็นผู้จัดเก็บต่อเมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 และพระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล พ.ศ. 2498 จึงได้ดอนมาให้เทศบาลสุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้จัดการแทน กระทั่งเมื่อพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มีผลใช้บังคับ จึงได้กำหนดให้เป็นภาษีประเภทที่ท้องถิ่นจัดเก็บเป็นรายได้ของตนเองมาจนถึงปัจจุบัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดเก็บในปัจจุบัน คือ เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรีนายกเมืองพัทยา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน และเจ้าพนักงานสำรวจสำหรับในเขตพื้นที่ของตน โดยเรียกเก็บจากทรัพย์สินประเภท “ที่ดิน” ซึ่งหมายถึงพื้นที่ดินทั่วไป และรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย     ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ เจ้าของที่ดิน ซึ่งหมายถึงบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธ์ของเอกชน เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับที่ดิน ดังต่อไปนี้   ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์ ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์ ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่ หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์ ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ […]

307 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
DETAIL

(ภาษาไทย) วิเคราะห์ภาษีโรงเรือนและที่ดินกับหลักการทางการคลัง

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้นในปีพุทธศักราช 2475 ได้มีการตราพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2475 โดยยกเลิกกฎหมายภาษี โรงร้าน ตึก แพ พ.ศ.1232 และประกาศแก้ไขเพิ่มเติมภาษี เรือ แพ โรงร้าน พ.ศ. 2474 ซึ่งในขั้นแรกบังคับใช้เฉพาะในเขตจังหวัดพระนครและนนทบุรีบางท้องที่  ต่อมาได้ขยายบังคับใช้ทั่วกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่นทุกจังหวัดพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พุทธศักราช 2475 มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้ว รวม 3 ครั้ง คือครั้งแรก พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช  2475 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญ 3 ประการ คือ  ประการแรก แก้ไขบทยกเว้นภาษีที่กำหนดให้โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของอยู่อาศัยเองและมีค่ารายปีไม่เกิน 60 บาทต่อปี  ได้รับการยกเว้นภาษี สำหรับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่เจ้าของอยู่เองทั้งหมด  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ได้ใช้เป็นที่ไว้สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม  ประการที่สอง  ยกเลิกการจัดเก็บภาษีที่ดินซึ่งไม่ได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ในมาตรา 16 และมาตรา 17 ประการที่สาม ลดอัตราภาษีร้อยละ 15 ของค่ารายปีลงเป็นร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี      […]

274 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
DETAIL

(ภาษาไทย) ความสัมพันธ์ของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ NPS กับแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคต่างๆ

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม ความสัมพันธ์ของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่กับแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคต่างๆทั้งในลักษณะที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันและแตกต่างกัน  ซึ่งพบว่าการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) มีความเหมือนกับแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (NPA) ค่อนข้างมาก ขณะที่จะมีความแตกต่างกับแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม (OPA) และแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) โดยความสอดคล้องและแตกต่างกันดังกล่าวในแต่ละประเด็น สรุปได้ ดังนี้ การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ให้ความสำคัญกับพลเมือง (citizen first) ผลประโยชน์สาธารณะ (public interest) ความเป็นประชาธิปไตย (democratic) ความสามารถในการรับผิดชอบได้ต่อพลเมือง (accountability) การเจรจาต่อรองเพื่อหาข้อสรุปและพันธสัญญาต่อพลเมืองและชุมชน (community) เพื่อกระจายผลประโยชน์สาธารณะนั้นไปสู่สังคมอย่างแท้จริง ขณะที่ OPA ยังมองประชาชนเป็นเพียงผู้รอรับบริการจากรัฐ (client) เน้นการบริหารภายในมากกว่าภายนอก ยังคำนึงถึงเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดเป็นค่านิยมหลักในทางการบริหาร จัดองค์การแบบทางการที่เน้นสายการบังคับบัญชา ผลประโยชน์สาธารณะถูกกำหนดโดยฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ หรือกำหนดไว้แล้วในนโยบายและกฎหมายต่างๆ ความรับผิดชอบได้เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญและนักบริหารระดับสูง กระบวนการตัดสินใจต่างๆ จึงถูกผูกขาดอยู่ในกลุ่มนักการเมืองและข้าราชการ พลเมืองหรือประชาชนจึงเข้ามามีส่วนร่วมได้ในระดับที่จำกัด การปฏิบัติงานก็เป็นไปกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ จนส่งผลให้เกิดการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพและล่าช้า ข้าราชการก็ขาดแรงจูงใจในการทำงานและถูกปิดกั้นในความคิดสร้างสรรค์ การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) กับรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (NPA) […]

257 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
DETAIL

(ภาษาไทย) แนวทางการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีสู่การประกวดรางวัลระดับโลก ข้อเสนอแนวคิดระหว่างเกณฑ์ปี ๒๕๖๐ กับเกณฑ์ UN 2018 แนวทางการปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัด ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ที่ส่งเสริม อปท.ไปสู่ระดับโลก

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ และอาจารย์อภิชาติ ลิ้มเมธี           สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงาน ก.ก.ถ.มีพันธกิจหลักที่สำคัญคือ การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทิศทางการกระจายอำนาจของประเทศ และจากนโยบายของ ก.ก.ถ. ที่กำหนดให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการบริหารจัดการที่ดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) หรือตามแนวคิดธรรมาภิบาลและสามารถตอบสนองแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน โดยสามารถจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพส่งมอบไปยังประชาชนตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รางวัลการบริหารจัดการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นรางวัลทรงเกียรติในระดับชาติ ที่สำนักงาน ก.ก.ถ.มอบให้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น  อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ก.ก.ถ. และอปท. ต่างๆ ได้มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการและโครงการนวัตกรรมไปสู่ระดับสากลคือ การสมัครเข้ารับรางวัล United Nations Publics Service Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ  โดยพัฒนาการในปี พ.ศ.๒๕๖๐  เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากผลงาน Excellent Happy Home Kao PraNgam  ในสาขา Innovation and Excellence in Delivering Health Services ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับ […]

238 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
DETAIL

(ภาษาไทย) การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญในการจัดการน้ำเสีย การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดเก็บขยะมูลฝอยและการสร้างสาธารณูปโภคในท้องถิ่น รวมถึงให้ความสำคัญต่อการจัดการพลังงานในระดับครัวเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสหรัฐให้ความสำคัญ คือ การพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หลีกเลี่ยงการเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม การจัดเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เช่น กรณีสารเคมีรั่วไหล ภัยธรรมชาติ การระบาดของโรคติดต่อ เป็นต้น และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ การสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ การใช้ระบบการจัดการแบบผู้บริหารระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ (senior management) การจัดการสิ่งแวดล้อมในรูปโครงการ การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน การจัดการแบบบูรณาการและการจัดฐานข้อมูลในพื้นที่ซึ่งทำให้สามารถเข้าใจถึงแหล่งทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศออสเตรเลีย การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นในประเทศออสเตรเลียจะมีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้ง 3 ระดับ คือ รัฐบาลกลาง มลรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐจะมีบทบาทสำคัญในการจัดการด้านคมนาคม พลังงาน สาธารณูปโภค การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการวางแผนชุมชนเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจะมีลักษณะเฉพาะในแต่ละท้องถิ่นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยมีรัฐบาลกลางทำหน้าที่สนับสนุนในด้านการจัดการ ดังนั้นศักยภาพการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของมลรัฐและรัฐบาลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศออสเตรเลียให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญ คือ การจัดการขยะมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน การรีไซเคิล การจัดการภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม การใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลและการป้องกันมลพิษอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาในด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ […]

198 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
DETAIL
TOP