ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์

(ภาษาไทย) Critical T้heory

โดย อาจารย์ จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ สาขาวิทยาการจัดการ                    การแบ่งทฤษฎีวิพากษ์ ได้มีการแบ่งทฤษฎีวิพากษ์ออกเป็น 3 รุ่นคือ รุ่นที่หนึ่ง ทฤษฎีมาร์กซ์ฉบับคลาสสิก รุ่นที่สอง ประกอบไปด้วย ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง สำนัก Frankfurt และ Hegemonic Theory และรุ่นที่สามจากอิทธิพลของสำนัก Frankfurt และ Hegemonic Theory (Gramsci) ได้ก่อให้เกิดสำนักคิดใหม่ที่เรียกว่า สำนักวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies)  สำหรับ สำนัก Frankfurt ได้ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1923 สำนักนี้สนใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับความเป็นทุนนิยม โดยมีความพยายามในการอธิบายว่า “ทำไมการปฏิวัติตามแนวคิดแบบมาร์กซ์จึงไม่อาจเกิดขึ้นได้” ซึ่งได้อธิบายโดยใช้ทฤษฎีทางวัฒนธรรมและอุดมการณ์ตรวจสอบความล้มเหลวของการปฏิวัติทางสังคมในกลุ่มประเทศตะวันตก (ซึ่งเป็นการพัฒนาแนวคิดของมาร์กซ์ ให้สามารถอธิบายได้ภายใต้เงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการใช้การศึกษาแบบสหวิทยาการ (Interdisiplinary))  ลักษณะแนวคิดของสำนักแฟรงค์เฟิร์ตมีลักษณะเป็นแนวคิดที่ผสมผสานกันระหว่าง แนวคิด Modernism กับ […]

295 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
DETAIL
TOP