ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล

(ภาษาไทย) องคาพยพสำคัญของการเป็นนโยบายสาธารณะ

148 total views, 1 views today

148 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) ปฐมเหตุของนโยบายสาธารณะ

132 total views, no views today

132 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) การกำหนดทิศทางจากการวางแผน

227 total views, no views today

227 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการวางแผน

184 total views, no views today

184 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) ความแตกต่างของการวางแผน

150 total views, no views today

150 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL
TOP