ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล

(ภาษาไทย) วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ (Vision)  หมายถึง จินตภาพเกี่ยวกับองค์การในอนาคต เป็นการชี้ถึงทิศทางที่องค์การต้องการจะมุ่งไป วิสัยทัศน์จะอธิบายความทะเยอทะยานสำหรับอนาคตขององค์การ แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการที่จะนำไปสู่ความมุ่งหมายนั้นอย่างชัดเจน องค์ประกอบถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ 1.ข้อความเกี่ยวกับการกำหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจน 2.ระยะเวลาของการดำเนินงานองค์การ  (Statement of a long-term goal) 3.แสดงความมุ่งมั่นที่มีพลัง 4.เป็นถ้อยคำที่ทำให้คนในองค์การร่วมกันมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์การ วัตถุประสงค์ของการมีวิสัยทัศน์ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความมั่นใจที่จะปรับตัว และพัฒนาก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการ ทำให้การตัดสินใจของคนในองค์การเกิดความต่อเนื่อง (Consistency) สอดรับกับความจำเป็นขององค์การในการเผชิญแรงกดดันทั้งภายนอก และภายใน มีทิศทางการดำเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนได้ เกิดทีมงานประสานงานระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ คุณลักษณะวิสัยทัศน์ แสดงเหตุผลในการดำรงอยู่ขององค์การและมีทิศทางที่แน่นอนมั่นคงและต่อเนื่องขององค์การ แสดงถึงเป้าประสงค์ (Goals), คุณค่า (Values), และคุณลักษณะ(Characteristics) ขององค์การในการพยายามมุ่งสู่ความสำเร็จ ต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง (Realistic) สามารถปฏิบัติได้ วัดผลได้ และสร้างแรงจูงใจ ก่อให้เกิดความร่วมมือ มีขอบข่ายกว้าง เป็นการคาดการณ์ โดยสามารถปฏิบัติงานด้วยกระบวนการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตได้ โดยมีปัจจัยสู่ความสำเร็จ แสดงให้เห็นการปรับปรุงที่หลากหลาย ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ ที่แสดงถึงความแข็งแกร่ง 189 total views, no […]

189 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มีขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวิสัยทัศน์ เป็นขั้นตอนของการกำหนดจุดมุ่งหมายที่ยาวไกลที่สุดขององค์กร โดยทั่วไปนิยมใช้เป็นจุดมุ่งหมายหลักขององค์กรไม่ควรเปลี่ยนบ่อยนัก ความจริงวิสัยทัศน์เป็นจุดมุ่งหมายที่มีอยู่แล้วในแผนแม่บทขององค์กรมาใช้หรือนำมาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งการกำหนดวิสัยทัศน์ คือ การหาคำตอบให้กับคำถามที่ว่า “ความต้องการจะเป็นอะไร” (What do we want to be) ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดพันธกิจ เป็นขั้นตอนของการกำหนดวิธีการดำเนินงานเบื้องต้นเพื่อเป็นหลักประกันว่า สิ่งที่ต้องการจะเป็นนั้นมีโอกาสที่จะบรรลุถึงได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง พันธกิจ คือ การหาคำตอบให้กับคำถามที่ว่า “ทำไมเราจึงต้องจัดตั้งองค์กรของเราขึ้นมา” (Why do we exist) คำตอบคือเราตั้งองค์การขึ้นมาเพื่อต้องการจะเป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดค่านิยมร่วม เป็นขั้นตอนของการกำหนดค่านิยมหลักขององค์กรที่จะสามารถทำหน้าที่เป็นเบ้าหลอมพฤติกรรมและความเชื่อของบุคคลขององค์กรให้เป็นในทิศทางเดียวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง การกำหนดค่านิยมร่วม ก็คือ การหาคำตอบให้กับคำถามที่ว่า “อะไรคือสิ่งที่เราเชื่อ” (What do we believe in) ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดความสามารถหลัก เป็นขั้นตอนของการกำหนดความสามารถหลักขององค์กรที่จะสามารถทำหน้าที่เป็นเบ้าหลอมพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรขององค์กรให้มีทักษะและความสามารถพิเศษในทิศทางที่องค์การต้องกร กล่าวอีกนัยหนึ่งการกำหนดความสามารถหลักก็คือการหาคำตอบให้กับคำถามที่ว่า […]

176 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) ลักษณะและประโยชน์ของยุทธศาสตร์ที่ดี

ลักษณะและประโยชน์ของยุทธศาสตร์ที่ดี ลักษณะยุทธศาสตร์ที่ดี ลักษณะยุทธศาสตร์ที่ดี ประกอบด้วย 1  การกำหนดยุทธศาสตร์ ต้องเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทั้งผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากองค์การ โดยมุ่งหวังให้เกิดการยอมรับในทุกฝ่ายในองค์การเพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดทำยุทธศาสตร์ 2  ยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นมา ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ ค่านิยมร่วม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ต้องครอบคลุมทุกพันธกิจขององค์การและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 3   ยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นมาต้องมีความชัดเจน โดยในแผนยุทธศาสตร์อาจจำเป็จะต้องมีคำอธิบายประกอบเพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 4  ทุกหัวข้อหรือประเด็นในยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกันเพื่อให้ท้ายที่สุดขององค์การสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์การ กล่าวคือ หากจะมองจากล่างบนพื้นฐานทุกโครงการจะต้องเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์และสามารถสนับสนุนให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ประโชน์ของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ดีมีประโยชน์ ดังนี้ 1  ช่วยทำให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานหันมาให้วามสนใจอย่างแท้จริงในเรื่องขององค์การมากขึ้น 2  กระตุ้นให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหา อุปสรรคตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเตรียมหามาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าเป็นการลดความเสี่ยงและความเสียหาย 3  ช่วยทำให้ผู้บริหารเข้าใจในธรรมชาติของการดำเนินงานอย่างชัดเจนขึ้นและมองเห็นภาพของการพัฒนา   4  ช่วยให้การกำหนดวัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการและการใช้ทรัพยากรขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5  […]

203 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) องค์ประกอบของยุทธศาสตร์

องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ประกอบด้วยพื้นฐาน 5 ประการ คือ 1) การกำหนดทิศทาง (Direction Setting) 2)  การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) 3) การกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) 4) การดำเนินยุทธศาสตร์ (Strategy Implementation) 5)  การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) 1  การกำหนดทิศทาง ในการกำหนดทิศทางขององค์การจะประกอบด้วย  การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และการกำหนดภารกิจ (Mission) หรือ กรอบในการดำเนินงานที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์การสามารถกำหนดทิศทางในระยะยาว ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์นั้น  ขั้นแรกองค์การจะต้องระบุภารกิจและเป้าหมายหลักที่สำคัญของบริษัท  ซึ่งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือข้อความของบริษัทที่พยายามกำหนดว่าจะทำอะไรในปัจจุบัน  และกำลังจะทำอะไรในอนาคตและองค์การเป็นองค์การแบบใด  และจะก้าวไปสู่การเป็นองค์การแบบใดทั้งนี้เพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วข้อความเรื่องภารกิจขององค์การจะประกอบไปด้วย  ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณค่าทางปรัชญาสำคัญที่ผู้บริหารตัดสินใจกระทำ  ซึ่งแสดงถึงพันธะของบริษัทที่มีต่อเป้าหมายและสอดคล้องกับคุณค่าของผู้บริหาร  นอกจากนี้แล้วภารกิจยังจะสร้างสภาพแวดล้อมในการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย คือการบอกถึงสิ่งที่องค์การปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต และพยามบรรลุ  โดยมีการกำหนดให้ชัดเจน กระชับ  ตรงจุด และสามารรถวัดได้  ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายจะมีการกำหนดให้ชัดเจนขึ้นกว่าการกำหนดภารกิจว่าจะต้องทำสิ่งใด […]

203 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) การพิจารณาลักษณะภายนอกองค์การในเชิงยุทธศาสตร์การแข่งขัน

การพิจารณาลักษณะภายนอกองค์การในเชิงยุทธศาสตร์การแข่งขันสามารถพิจารณาผ่านตัวแบบ 5 แรง (Five Forces Model ) ของ Michael E. Porter ได้ดังนี้ อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม พิจารณาจากประเด็นต่างๆ เช่น – การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) – การผูกพันในตรายี่ห้อ (Brand Loyalty) – เงินลงทุน (Capital requirements) ถ้าต้องลงทุนสูง ก็จะเป็นอุปสรรคต่อรายใหม่ แรงผลักดันจากผู้ผลิตหรือคู่แข่งที่มีในอุตสาหกรรม พิจารณาจากประเด็นต่างๆ เช่น – จำนวนคู่แข่งขัน – อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม – ความแตกต่างของสินค้า ถ้าสินค้ามีความแตกต่างกันไป การแข่งขันก็จะน้อยลง อำนาจต่อรองของผู้ขาย พิจารณาจากประเด็นต่างๆ เช่น – จำนวนผู้ขายหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ – ระดับการรวมตัวกันของผู้ขายวัตถุดิบ – จำนวนวัตถุดิบหรือแหล่งวัตถุดิบที่มี อำนาจการต่อรองของกลุ่มผู้ซื้อหรือลูกค้า พิจารณาจากประเด็นต่างๆ เช่น – ปริมาณการซื้อ […]

168 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) การพิจารณาลักษณะภายในองค์การในเชิงยุทธศาสตร์

การพิจารณาลักษณะภายในองค์การในเชิงยุทธศาสตร์สามารถใช้เทคนิค McKincy 7-S Framework ที่ซึ่งมีปัจจัยสำคัญที่จะนำมาวิเคราะห์ 7 ปัจจัย ได้แก่             (1) กลยุทธ์ขององค์การ (Strategy) การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์การกำหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้นมาได้และเป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์การรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสำเร็จ             (2) โครงสร้างองค์การ (Structure) การจัดองค์การที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อน ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว             (3) ระบบการปฏิบัติงาน (System) การจัดระบบการทำงาน (Working System) เช่น ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ             (4) บุคลากร (Staff) การตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรควรมีการวิเคราะห์ที่อยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์องค์การที่เป็นสิ่งกำหนดทิศทางที่องค์การจะดำเนินไปให้ถึง ซึ่งจะเป็นผลให้กระบวนการกำหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสม             (5) ทักษะ ความรู้ […]

175 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) ชนิดของยุทธศาสตร์ที่พึงพิจารณาในการนำไปประยุกต์ใช้

ชนิดของยุทธศาสตร์ที่พึงพิจารณาในการนำไปประยุกต์ใช้ที่สำคัญ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ที่เป็นการออกแบบ (Strategy as Design) สำนักนี้ต้องการให้ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับสมรรถนะขององค์การและโอกาสในสภาพ แวดล้อมนั้น เป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกับ SWOT (2) แนวคิดยุทธศาสตร์ที่เป็นการวางตำแหน่ง (Positioning) เป็นการหาตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในภาคส่วนของอุตสาหกรรม (3) ยุทธศาสตร์ที่เป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์การหรือเครือข่ายสังคม (Organization culture or social web) เป็นแนวคิดยุทธศาสตร์ที่มองว่าเป็นกระบวนการทางสังคม และพัฒนาปรับปรุงด้วยธรรมชาติของวัฒนธรรมในองค์การนั้น (4) ยุทธศาสตร์ที่เป็นการเรียนรู้ (Learning Process) ยุทธศาสตร์เป็นผลที่มาจากกระบวนการค้นพบและการเรียนรู้ ทุกคนในองค์การก็เป็นนักยุทธศาสตร์ ให้ความคิดเห็นต่อการสร้างยุทธศาสตร์โดยรวม การกำหนดยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติไม่ได้เสนอแนะอย่างชัดเจน (5) ยุทธศาสตร์เป็นเรื่องราวของกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Episodic or Transformative Process) เพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เฉพาะเรื่อง (6) ยุทธศาสตร์เป็นการใช้กฎง่ายๆ (Use of simple rules) นำมาใช้ในองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ไม่มีเวลาที่จะใช้กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ที่ยาวนาน 166 total views, no views today

166 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) แนวคิดการศึกษายุทธศาสตร์

มีแนวคิดการศึกษายุทธศาสตร์ (Strategy Study Concept) มากมาย มินทซ์เบอร์ก (Mintzberg, et al, 1998) ศาสตราจารย์ด้านทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ ได้เสนอแนวคิดการศึกษายุทธศาสตร์ ซึ่งได้สรุปเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ (1) กลุ่มเสนอหนทางปฏิบัติ (Prescriptive Schools) กลุ่มเสนอหนทางปฏิบัติ แบ่งกลุ่มย่อยเป็นกลุ่มศึกษาเรื่องการออกแบบ (Design) กลุ่มศึกษาเรื่องการวางแผน (Planning) และกลุ่มศึกษาเรื่องการวาง ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ทั้งสามกลุ่มย่อยเป็นที่นิยมกันมากในช่วงทศวรรษที่ 70 และทศวรรษที่ 80 และก็ยังมีใช้อยู่ในปัจจุบัน (2) กลุ่มให้คำอธิบาย (Descriptive Schools) กลุ่มให้คำอธิบาย แบ่งเป็นกลุ่มย่อย คือ กลุ่มศึกษาเรื่องแนวคิดผู้ประกอบการ (Entrepreneurial) กลุ่มศึกษาเรื่องความคิด (Cognitive) กลุ่มศึกษาเรื่องการเรียนรู้ (Learning) กลุ่มศึกษาเรื่องอำนาจ (Power) กลุ่มศึกษาเรื่องวัฒนธรรม (Cultural) กลุ่มศึกษาเรื่องสภาพแวดล้อม (Environmental) และกลุ่มศึกษาเรื่องโมเดล (Configuration) ศึกษาว่ายุทธศาสตร์เป็นอย่างไรและถูกมองว่าเป็นอย่างไร ซึ่งได้มีการศึกษาอย่างแพร่หลายตั้งแต่เมื่อ 20 […]

165 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL
TOP