ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล

ภารกิจที่พึงพิจารณาของผู้นำในเชิงยุทธศาสตร์การแข่งขัน

ภารกิจที่สำคัญที่ผู้นำองค์การพึงพิจารณาในการนำพาองค์การไปสู่ความสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์การแข่งขัน ได้แก่       1. การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Grow and Create Competitive Advantage)  ผู้นำต้องสร้างความเติบโตให้กับองค์การ โดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าจะเติบโตได้อย่างไร และมองเห็นโอกาสเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ ผู้นำต้องตัดสินใจอย่างถูกต้องว่า องค์การจะขยายภารกิจไปในทิศทางใดที่เหมาะสมกับความสามารถ จุดเด่น หรือข้อได้เปรียบ และกระบวนการทำงานร่วมกันของสมาชิกในองค์การ อีกทั้ง ผู้นำยังต้องสามารถทำให้วิสัยทัศน์และแนวความคิดนั้นๆเกิดขึ้นได้จริง มีความมุ่งมั่น คิดทบทวน ทดสอบ และปรับแต่งความคิดจนตกผลึก การกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม (Stimulate Innovation)  นวัตกรรม คือ กุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้องค์การสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง โดยปัจจุบัน องค์การชั้นนำของโลกหลายแห่ง เลือกที่จะใช้นวัตกรรมต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มาช่วยให้องค์การเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด เกิดผลกระทบในวงกว้าง หรือนำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ลดความเสี่ยง และควบคุมต้นทุน ทั้งนี้ ประโยชน์สูงสุดของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมอีกประการ คือ ความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ (ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลฐานผู้ใช้บริการ) และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรในการนำสินค้า และบริการรูปแบบใหม่ๆ ออกสู่ผู้ใช้บริการ การสร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใส่ (Enable Trust and Transparency) […]

179 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) การประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์อย่างสมดุลใน 4 มิติ

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงยุทธศาสตร์นั้น สามารถแบ่งประเด็นการประเมินผลอย่างสมดุลโดยพิจารณาจาก 4 มิติ โดยปรับจากแนวคิดของ Kaplan & Norton เกี่ยวกับ Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งมิติทั้ง 4 ด้านนั้น ได้แก่ มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล เทียบได้กับมิติทางด้านการเงิน (Financial Perspective) ของ BSC โดยกำหนดให้องค์การแสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ โดยเน้นว่าต้องการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์อะไร มิติที่ 2 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ เทียบได้กับมิติทางด้านกระบวนการดำเนินงาน (Internal Work Process Perspective) ของ BSC โดยกำหนดให้องค์การแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น การลดค่าใช้จ่าย และการลดระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น มิติที่ 3 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เทียบได้กับมิติทางด้านลูกค้า (Customer Perspective) ของ BSC โดยกำหนดให้องค์การแสดงการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ […]

193 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์

การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ สิ่งที่ต้องดำเนินการได้แก่ การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ หรือ Action Plan  และการปรับแต่งองคาพยพทางด้านการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการหรือโครงการ สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือ เรื่องของกลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางที่จะบรรลุเป้าประสงค์ โดย 1 กลยุทธ์ไม่จำเป็นจะต้องถอดออกมาเป็น 1 โครงการ เพราะในความเป็นจริงแล้ว อาจรวมหลาย ๆ กลยุทธ์แล้วถอดออกมาเป็น 1 โครงการก็ได้ การปรับแต่งองคาพยพ (Parameter) ทางด้านการบริหารจัดการ หลังจากที่มีแผนยุทธศาสตร์และถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการแล้ว สิ่งที่ยังต้องดำเนินการต่อไป คือ การปรับแต่งองคาพยพทางด้านการบริหาร ทั้งด้านกระบวนการ โครงสร้าง เทคโนโลยี และคน ตามหลักการของ Total Quality Management : TQM นั้น อาจจะต้องปรับแต่งในหลายด้าน ได้แก่ – Leadership หรือความสามารถของผู้บริหารองค์การ – Strategy Deployment หรือการทำให้เกิดการถ่ายทอดเป้าหมายขององค์การลงไปสู่ตัวบุคคล เพื่อให้เกิดการ Share […]

204 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสัมฤทธิผล

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการในการบริหารเพื่อให้บรรลุภารกิจขององค์การ อยู่บนแนวคิดที่ว่า องค์การไม่ได้อยู่เป็นเอกเทศโดยตัวเองที่มีเพียงจุดอ่อนและจุดแข็งเป็นมิติหลักในการพิจารณาเท่านั้น แต่อยู่ภายใต้มิติของบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มากระทบกับองค์การนั้น บางครั้งก็เป็นโอกาส บางครั้งก็เป็นภัยคุกคาม ดังนั้น องค์การจึงต้องกำหนดจุดยืนขององค์การให้ชัดเจนเพื่อวางยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม ในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้              (1) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) เป็นเรื่องของการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ซึ่งเป็นการกำหนดแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ในขั้นตอนนี้จึงเกี่ยวข้องกับการกำหนดพันธกิจ (Mission Statement) การพิจารณาถึงโอกาสและข้อจำกัดที่มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก การพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ การกำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวขององค์การ การพิจารณาประเมินทางเลือกกลยุทธ์ต่าง ๆ และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงาน              (2) การนำไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) เป็นการนำแผนยุทธศาสตร์ถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ รวมถึงการปรับแต่งองคาพยพทางด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ กระบวนการ โครงสร้าง เทคโนโลยี และคน ในขั้นตอนนี้จึงเกี่ยวข้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนประจำปี การกำหนดนโยบาย การจูงใจบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากรให้แก่การดำเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ การสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่ที่เน้นการทำงานตามกลยุทธ์ […]

225 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการวางกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 157 total views, no views today

157 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) ประเด็นคำถามหลักในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มีความจำเป็นสำหรับทุกองค์การที่ต้องการยกระดับการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ในหลายกรณีมักพบว่าแต่ละขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร นักวิเคราะห์และผู้ปฏิบัติยังไม่มีความชัดเจนว่าจะทำแต่ละขั้นตอนไปเพื่ออะไร จึงนำไปสู่การวางแผนตามกันไปเพราะตระหนักว่าองค์การอื่นๆก็ดำเนินการกัน ซึ่งอาจจะไม่ทำให้อานุภาพของการวางแผนยุทธศาสตร์ปราฎดังที่พึงจะเป็น ดังนั้น ก่อนที่จะวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จึงควรที่จะต้องตั้งคำถามในเชิงยุทธศาสตร์ให้ชัด และจะต้องกำหนดสิ่งที่จะต้องดำเนินการให้ชัดเจนเช่นกัน อานุภาพของการวางแผนยุทธศาสตร์จึงจะปรากฎ ในการวางยุทธศาสตร์นั้น จะต้องมีการกำหนดคำแถลงภารกิจขององค์การ ซึ่งคือ การให้คำนิยาม หรือการอธิบายถึงขอบข่ายการดำเนินงานหรือลักษณะของการดำเนินงานขององค์การ เช่น องค์การของเราจะให้บริการอะไร  มีใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะมารับบริการจากเรา  จุดมุ่งหมายของการดำเนินงานและภาพลักษณ์ที่ต้องการจะเป็นคืออะไร  รวมไปถึงปรัชญาการบริหารงานหรือค่านิยมขององค์การที่ยึดมั่น (Core Values) และเมื่อกำหนดภารกิจไว้ชัดเจนแล้ว ควรมีการตั้งคำถามหลักในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และกำหนดสิ่งที่ต้องดำเนินการต่างๆ ดังนี้ เราจะไปในทิศทางไหน (Where are you going?) สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ (Vision & Mission Statement) สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร (What is the environment?) สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก (Internal & External Analysis) การวิเคราะห์หาจุดอ่อน – จุดแข็ง – โอกาส […]

160 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL
TOP