อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

5.การปรับตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ในมิติภาคเอกชน กรณี– ธุรกิจสายการบิน

การปรับตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ในมิติภาคเอกชน กรณี– ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้น มีหลายองค์กรที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างมากมาย ในนี้จะยกกรณีการนำมาใช้ของธุรกิจกสายการบินซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเทียวและนักท่องเที่ยวโดยตรง ธุรกิจสายการบินมีการนำระบบอินเทอร์เน็ต มาใช้รวมกับซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อติดต่อสื่อสารและสำรองที่นั่งแบบออนไลน์ระหว่างสายการบินและผู้ใช้บริการผ่านระบบการสำรองที่นั่งผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer reservation systems: CRS) โดยระบบCRSที่ถูกนำใช้ในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คือ       “อะมาดิอุส” ซึ่งเป็นระบบที่ครอบคลุมหลายส่วน เช่น การสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า จนถึงการออกบัตรโดยสาร และประกันภัยการเดินทาง ทำให้เกิดระบบ การขายที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน การสนับสนุน พัฒนา เพื่อความก้าวไกลของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ ไทยให้ทัดเทียมและก้าวทันนานาประเทศ บรรณนุกรม 1.http://www.thaiamadeus.com/THILA/thai-amadeus.html 250 total views, no views today

250 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ | อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
DETAIL

4.การปรับตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ในมิติภาคเอกชน กรณี-ธุรกิจการให้บริการโรงแรมที่พัก

มิติภาคเอกชนมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่านโยบายของภาครัฐที่ให้การสนับสนุนเนื่องจากธุรกิจจำต้องปรับตัวเพื่อสอดรับกับแนวทางและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้น มีองค์กรหลักๆที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างมากมาย ในนี้จะยกกรณีการนำมาใช้ของธูรกิจการให้บริการโรงแรมและที่พัก กรณี – ธุรกิจการให้บริการโรงแรมและที่พัก แนวโน้มที่ปรากฏเห็นอย่างชัดเจนก็คือการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการภายในที่พัก หรือแม้แต่ ระบบการสำรองที่พักผ่านระบบช่องทางการจัดจำหน่ายระดับโลก (Global Distribution Systems: GDS)ซึ่งระบบ GDS จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดจำหน่ายสินค้าบริการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น การขายที่นั่งบนสายการบิน การจองโรงแรมและรถเช่าซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ขายและผู้ใช้ระบบ  ระบบการบริหารจัดการโรงแรม (Property management system: PMS) เพื่อใช้จัดการกับระบบต้อนรับส่วนหน้า การขาย การตรวจสอบห้องว่าง การสำรองและยกเลิกห้องพัก เป็นต้น   297 total views, no views today

297 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ | อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
DETAIL

3.ภาครัฐกับการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการรองรับกับรูปแบบการเดินทางแบบใหม่

ความสำคัญของธุรกิจดิจิทัลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีส่วนช่วยทำให้ประเทศชาติสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยอาศัยการเชื่อมโยงของทุกภาคส่วนทั้งด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีก ภาคธุรกิจท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชนและ ดิจิทัลคอนเทนต์ ภาครัฐนั้นได้มุ่งพัฒนาระบบอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการต่างๆให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ตัวอย่างการพัฒนาระบบดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เช่น 1.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสนับสนุนการวางแผนการเดินทาง เป็นการจัดให้มีระบบการให้บริการข้อมูลแบบครบวงจร ทั้งข้อมูลเส้นทางพาหนะในการเดินทาง ระบบจองตั๋วออนไลน์ตลอดจนการสร้างแอปพลิเคชันให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบเส้นทางและยานพาหนะขนส่งสาธารณะได้ 2.การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Intelligence Center) โดยการนำเทคโนโลยีการจัดเก็บ ออกแบบและกลั่นกรองข้อมูล พร้อมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวของไทย อีกทั้งยังช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อบริการข้อมูลและสารสนเทศ รวมไปถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร บรรณานุกรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2558). ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สืบค้นจากhttp://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7114 308 total views, no views today

308 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ | อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
DETAIL

2.การปรับตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ในมิติภาครัฐ

ปัจจุบันตลาดการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อประเทศในฐานะแหล่งรายได้ที่สำคัญ โดยเฉพาะประเทศไทยมีการขยายด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทั้งจำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยว ในระยะ5ปีที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 26.5 ล้านคนในปี 2556 และสูงเป็นลำดับที่ 7 ของโลก คิดเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวสูงถึง 1.20 ล้านล้านบาท(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) ด้วยเหตุนี้บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนแปลงในมิติภาครัฐ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) ได้มุ่งเน้นจุดสำคัญหลายด้าน โดยนำเสนอเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น – การพัฒนาระบบอํานวยความสะดวก การพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในขั้นตอนต่างๆ โดยได้พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกไว้ด้วยกัน 3 ส่วนคือ 1) ระบบในขั้นตอนการขอวีซ่าโดยจะให้ความสะดวกโดยการนำระบบการตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Visa) มาให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 2) การผ่านแดนทั้งจุดเข้าออกชายแดนและสนามบินโดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้การเข้าออกของนักท่องเที่ยวมีความรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งได้พัฒนาระบบการตรวจคนเข้าเมืองให้มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการตรวจเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว เช่น การนำระบบตรวจอัตโนมัติ (Auto channel) มาใช้กับผู้โดยสารชาวไทย 3) การปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น – การพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว จัดทำศูนย์ข้อมูลศูนย์เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ โดยได้มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบสื่อความหมาย เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ให้ดูโดดเด่นน่าสนใจ การสร้างสุนทรียภาพด้านการท่องเที่ยว […]

375 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ | อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
DETAIL

1.บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

1.บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงให้มุ่งมั่นในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบเอเชียและอาเซียนต่างกำหนดกลยุทธ์เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศของตนเพิ่มมากขึ้น การจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้การท่องเที่ยวของประเทศนั้นมีความโดดเด่นและสร้างระบบติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง กระทรวงเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร (ไอซีที) หรือปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(2558)ได้กล่าวถึงความสำคัญของธุรกิจที่จะต้องพึงพาเทคโนโลยีเพื่อนำธุรกิจก้าวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลไว้ว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเน้นส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อันจะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้ระบบเชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจในลักษณะของคลัสเตอร์ที่พร้อมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล   เช่น ระบบเชื่อมโยงในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน และดิจิทัลคอนเทนต์ เข้าไว้ด้วยกัน เป็นต้น ซึ่งในส่วนของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการท่องเที่ยว มีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยผลักดันประเทศไทยให้เกิดการท่องเที่ยวในระดับสากล โดยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศน์ดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย อีกทั้งช่วยผลักดันประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางหรือฮับ (Hub) ด้านการท่องเที่ยวในระดับสากล(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2558) ระบบนิเวศน์ดิจิทัล เป็นระบบนิเวศน์ที่ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การใช้และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โทรคมนาคม ดิจิทัลคอนเทนต์จากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำและยังรวมถึงผู้ใช้ปลายทางที่เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริโภครายบุคคลอีกด้วย อ้างอิง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2558). กระทรวง.ไอซีที ชูเทคโนโลยีดิจิทัลดันไทยฮับท่องเที่ยว.   สืบค้นจาก […]

298 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ | อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) 5. ทำความรู้จักกับ Big Data

341 total views, no views today

341 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ | อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) 4. ทำความรู้จักกับ IoT: Internet of Things

355 total views, no views today

355 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ | อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) 3.มารู้จักกับ Cloud Computing

241 total views, no views today

241 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ | อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
DETAIL
TOP