อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ

(ภาษาไทย) นักบัญชีมืออาชีพ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ในโลกธุรกิจวันนี้ที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลทำให้บทบาทและหน้าที่ของนักบัญชีเปลี่ยนแปลงไป จากการที่ต้องเคยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการรวบรวมข้อมูล จัดการ จัดเรียงและประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปที่เป็นมาตรฐานนั้น ปัจจุบันการประมวลผลเหล่านี้ ได้ถูกนำเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งให้ความถูกต้องและประหยัดเวลากว่า ดังนั้นงานของนักบัญชีจึงเปลี่ยนแปลงไปในแนวของการนำเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ถูกต้อง รวดเร็วทันเหตุการณ์และเพียงพอในการตัดสินใจดำเนินการและวางกลยุทธิ์ใดๆ เพื่อการแข่งขันในตลาด เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในอีก 4-5 ปีข้างหน้า ผู้ที่จะเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้นั้นนอกเหนือจากการเรียนจบปริญญาตรี ด้านบัญชีแล้วยังต้องมีทักษะด้านอื่นๆ หรือความรู้ด้านอื่นๆ อีกด้วย เช่น มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร และด้านภาษีอากร มีความรู้ด้านภาษามากขึ้น เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น นักบัญชีควรศึกษาค้นคว้าด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ควรพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองให้ได้ เพราะมีความจำเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร และการทำบัญชีทุกครั้งไม่ว่าประเทศใด อาจใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการจัดทำงบการเงิน ดังนั้นจึงควรหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มากขึ้น มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี หรือ ไม่โครซอฟต์ออฟฟิตที่เหมาะสมกับงานที่นักบัญชีทำ เช่น Pivot Table มีความสามารถในการนำเสนอ เช่น นำเสนอข้อมูลงบการเงิน บางครั้งนักบัญชีอาจจะเป็นตัวแทนของผู้บริหารไปนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ให้้กับผู้ถือหุ้น ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น […]

232 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL

(ภาษาไทย) ประเด็นสำคัญของภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) มีประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1.ควรทำการกระทบยอดรายได้ตาม ภพ.30 กับ ภงด.50 ทุกเดือน 2.รายจ่ายแบ่งออกเป็น 2.1 รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุน (ทรัพย์สิน) ใช้ประโยชน์ได้เกิน 1 ปี เช่น การต่อเติมและขยายออก , การปรับปรุงและทำให้ดีขึ้น , การเปลี่ยนแทน และการโยกย้ายและติดตั้งใหม่ 2.2 รายจ่ายเพื่อหากำไร หรือ ก่อให้เกิดรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ใช้ประโยชน์ได้ไม่เกิน 1 ปี เช่น การรักษาสภาพ หรือ ทำให้คงสภาพเดิม 3.ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างทรัพย์สิน ถ้าอยู่ระหว่างได้มาถือเป็นต้นทุนของทรัพย์สิน แต่ถ้า ทรัพย์สินเสร็จสมบูรณ์แล้วจะถือเป็นค่าใช้จ่าย ยกเว้นที่ดิน ถือเป็นต้นทุนของที่ดินแม้เสร็จสมบูรณ์แล้ว 4.ทรัพย์สินชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ ถ้าจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายมี 3 วิธี คือ ขาย , ทำลาย , บริจาค 5.ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตัดจ่าย 3 ปี ส่วน Software ถ้าไม่จำกัดอายุตัดจ่าย […]

204 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL

(ภาษาไทย) การเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีแล้ว นักศึกษาที่เรียนจบสาขานี้ต้องการมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชีวิตดังนั้นมักจะมีคำถามเกิดขึ้นบ่อยๆ ว่าควรประกอบอาชีพอะไร เส้นทางฝันของนักบัญชี มีดังนี้ 1.นักบัญชี 2.ผู้ทำบัญชี 3.ผู้เชียวชาญด้านวิชาชีพบัญชี 4.ผู้ตรวจสอบภายใน 5.ผู้ตรวจสอบบัญชีอาชีอากร TA 6.ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต CPA ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เป็นหนึ่งในอาชีพที่นักบัญชีฝันที่ต้องการเป็น ดังนั้นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจึงมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการออกใบแทนในอนุญาต กรมสรรพากรได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ดังนี้ ข้อที่ 1 คุณสมบัติ            1.1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่าปริญญาดังกล่าว[ผู้ยื่นคำขอเข้าทดสอบจะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ไม่เกินวันที่ วันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละครั้ง]          1. 2 มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์           1.3. มีสัญชาติไทย หรือมีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยเป็น ผู้สอบบัญชีในประเทศนั้นได้           1.4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี           1.5. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีเกี่ยวกับภาษีอากรหรือคดีอื่นที่อธิบดีเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร           […]

402 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL

(ภาษาไทย) รู้ภาษีก่อนไปลงทุนต่างแดน

ระบบภาษีของประเทศ พม่า 200 total views, no views today

200 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL
TOP