อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี

การประชุมวิชาการ ยุคสมัยใหม่ของปัญญาประดิษฐ์ ปารีส 2019

การประชุมวิชาการ ยุคสมัยใหม่ของปัญญาประดิษฐ์ ปารีส 2019 CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) สถาบันแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์           การประชุมวิชาการของสถาบันแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้จัดขึ้นติดต่อกันมาเกือบ 60 ปีแล้ว  เป็นการจัดงานโดย สถาบันแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์แห่งฝรั่งเศส  ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1794 เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งชาติของฝรั่งเศส   พันธกิจของสถาบันแห่งชาตินี้  คือ เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม เผยแพร่ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมในระดับสูง และเพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรป  CNAM ถือเป็นสถาบันวิชาการแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมชั้นสูง ระดับชาติของฝรั่งเศส (Grand établissement) ภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาและการวิจัยแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Ministre chargé de l’Education Nationale l’Enseignement supérieur et de […]

242 total views, no views today

By อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี | อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี
DETAIL

นโยบายการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์

                       นโยบายการศึกษานั้น เป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อน มีหลากหลายระดับทั้งนโยบายที่อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ (symbolic)  และนโยบายที่เป็นรูปธรรม เช่น นโยบายการกระจายทรัพยากร กับ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของชุมชน  แนวคิดเสรีนิยมใหม่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายด้าน รวมถึงการเกิดวิกฤตทางการเงินในระดับโลกในปีดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อศาสตร์ทางด้านนโยบาย  และระบบการศึกษาของประเทศต่างๆทั่วโลก วิกฤตการณ์ทางด้านการเงินดังกล่าวเป็น  เตือนให้เห็นถึงอนาคตของโลกในยุคใหม่ ซึ่งจะต้องจัดระบบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่  และเริ่มต้นหนทาง เพื่อการสร้างนโยบายการศึกษา  รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป ศาสตร์ในด้านนโยบายสาธารณะนั้นมีจุดเริ่มต้นเพียงไม่นาน กล่าวคือเมื่อทศวรรษ 1950 เท่านั้น โดยได้มีการพัฒนาทางด้านนโยบายขึ้น จนกลายเป็นสังคมศาสตร์ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ซึ่งตัวแบบที่ได้รับความนิยมในช่วงแรก และมีอิทธิพลอย่างมากจนถึงปัจจุบัน คือ ตัวแบบ rationlist คือ การที่รัฐบาลใช้การวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ โดยอาศัยองค์ความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านเทคนิคต่างๆ ผ่านการพัฒนาแนวคิดโดยนักวิทยาศาสตร์สังคม มีการพัฒนากระบวนการนโยบาย รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินนโยบายสาธารณะ เป็นตัวแบบที่ได้รับความนิยมมากในประเทศประชาธิปไตยที่เป็นเสรีนิยม ซึ่งเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาของรัฐ สำหรับการแก้ปัญหาของสังคมในเรื่องต่างๆ เชื่อมั่นในการเพิ่มการใช้จ่ายทางด้านโครงการสังคม […]

217 total views, no views today

By อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี | อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี
DETAIL

Workforce Analytics in the Cloud

ในปัจจุบันงานทางด้าน HR ขององค์กรนั้น เผชิญความท้าทายในหลายประการ เช่น การขาด ความสามารถภายในองค์กรที่จะดำเนินการเกี่ยวกับ workforce metric และ workforce analytics ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถ ทำให้ HR เป็น Strategic Partner ของธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงการขาดเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินคุณค่าขององค์กร รวมถึงกิจกรรมของ HR ในแง่ผลตอบแทนทางธุรกิจที่ชัดเจน นอกจากนี้การ Workforce Analytics ทำให้องค์กรไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง ขาดการพัฒนา strategic workforce plan ในระยะยาว ขาดการพัฒนา Future-Focused Skill ของบุคลากรในองค์กรที่จะมาแทนที่ตำแหน่งสำคัญในอนาคต เราอาจสรุป strategic workforce plan ที่สำคัญได้ดังนี้ 1 strategic analysis ทำความเข้าใจกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมขององค์การ การกำหนดบทบาทของบุคลากรในแต่ละฝ่าย 2 forecasting การพยากรณ์ว่าองค์กรต้องการอะไรบ้างในอนาคต 3 Risk Analysis เป็นการประเมินและพยากรณ์สิ่งที่องค์กรต้องระมัดระวังในการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ 4 Impact […]

190 total views, no views today

By อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี | อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี
DETAIL

The HR Scorecard

ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งในอดีตของบทบาท HR คือ การไม่สามารถวัดผลกระทบที่ HR มีต่อ ประสิทธิภาพ รวมถึงความสำเร็จของบริษัทได้ การที่ไม่สามารถประเมินว่าฝ่าย HR สามารถสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทอย่างไรบ้าง ดังนั้น HR scorecard จึงเป็นการพัฒนานวัตกรรมในด้านการประเมิน รวมถึงระบบการวัดว่า HR สามารถสร้างผลิตภาพให้กับองค์กร รวมถึงผลกำไร และคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรได้อย่างไร บทความนี้ได้นำเสนอ กระบวนการ 7 ขั้นตอนของการสร้าง HR scorecard รวมถึงทำความเข้าใจ HR scorecard ในฐานะเครื่องมือที่วัดการนําคุณค่าจากฝ่าย HR ไปสู่การดำเนินกลยุทธ์และความสำเร็จขององค์การ HR Deliverables ฝ่าย HR สามารถที่จะเป็น Variables Partner ที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้ HR ยังมีฐานะเป็น HR Architecture as a Strategic Asset คือช่วยให้เกิดผลิตภาพ รวมถึงความได้เปรียบต่างๆแก่องค์กร โดยสามารถสร้าง Value Chain ให้เกิดกับองค์กรได้ทั้งในแง่ของการเป็น […]

219 total views, no views today

By อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี | อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี
DETAIL

การนำกลยุทธ์คู่คิดทางธุรกิจไปใช้ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จากแนวคิดของ Dave Ulrich ในปี 1997 ซึ่งได้นำเสนอตัวแบบด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับ HR Business Partner ซึ่งหลังจากนั้น ตัวแบบ HR Business Partner ได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง Human Resource Business Partner มีบทบาทในฐานะที่เป็นคู่คิดทางยุทธศาสตร์ภายในองค์กรทางธุรกิจ (ฝ่ายHR ไม่เพียงทำงานวันต่อวัน หรือทำงานตามแบบเดิม เช่น สรรหา คัดเลือก ค่าตอบแทน เท่านั้น แต่ทำงานเพื่อตอบสนอง และมุ่งให้เป้าหมายหลักขององค์การบรรลุผลด้วย) Human Resource Business Partner จะสามารถนำไปสู่ประสิทธิผลในทางกลยุทธ์ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้อย่างไร  และจะสามารถทำให้องค์กรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทีมงาน HR Business Partner ได้อย่างไร ปี 1997 นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแนวความคิดในเรื่องแนวคิด Service HR ซึ่งถือว่าเป็น จุดสำคัญของการสร้างผู้เชี่ยวชาญของ Center of Excellence (COEs) เป็นแนวความคิดใหม่ของมืออาชีพด้าน HR […]

206 total views, 1 views today

By อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี | อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี
DETAIL

Gary N. McLean นักคิดแนวหน้าของโลก ผู้บุกเบิกแนวคิด Organization Development

Gary N. McLean เป็นชาวแคนาดาโดยกำเนิด ใช้ชีวิตในช่วงวัยเด็กและเติบโตที่เมืองลอนดอน มลรัฐออนตาริโอ  ประเทศแคนาดา  McLean ได้รับการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี(เกียรตินิยม) ทางด้าน บริหารธุรกิจ และเลขานุการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออนตาริโอ ประเทศแคนาดา หลังจากนั้นเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทางด้านการศึกษาธุรกิจ (Business Education) ณ Teachers College มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ. 1965 และ 1971 ตามลำดับ นอกจากนี้McLean ยังได้รับปริญญาโทในหลากหลายสาขา จากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยบอสตัน และมหาวิทยาลัยคลากค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปีค.ศ. 1966 ถึง 1967 หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว  McLean ทำงานในหลายประเทศ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก ในฐานะพลเมืองของโลกที่มีความหลากหลาย ปัจจุบัน McLean ถือสัญชาติทั้งแคนาดาและสหรัฐอเมริกา งานสอน ฝึกอบรม ที่ปรึกษา งานวิจัย ด้านการสอน McLean มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า […]

990 total views, no views today

By อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี | อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี
DETAIL

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 200 total views, no views today

200 total views, no views today

By อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี | อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี
DETAIL

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 251 total views, no views today

251 total views, no views today

By อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี | อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี
DETAIL
TOP