อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

Direction of Supply Chain and Logistics Management among SMEs in AEC EP:5

ทิศทางการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของธุรกิจ SMEs ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของธุรกิจ SMEs เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั่น พบว่า การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความสามารถในทางการแข่งขัน ดังนั้น ธุรกิจ SMEs ควรมีแนวทางการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ดังนี้ การจัดการบริการลูกค้า จะต้องจัดสรรทรัพยากรและแบ่งกลุ่มลูกค้าตามเกรด A B C และ D ตามหลักการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งจะทำให้บริษัทประหยัดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในการทุ่มทรัพยากรที่ไม่จำเป็นกับลูกค้าบางกลุ่ม รวมทั้งควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำธุรกรรมติดต่อกับลูกค้า เช่น SMS, E-commerce, Facebook เป็นต้น เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาด หรือการส่งเสริมการขายในการดึงดูดใจลูกค้าต่อไป การพยากรณ์อุปสงค์ ควรมีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูลในเรื่องของปริมาณ ประเภท รูปแบบ ขนาด สีสัน ลวดลาย ฯลฯ ตามความต้องการลูกค้าในแต่ละช่วงเพื่อพยากรณ์วางแผนรองรับอุปสงค์ได้อย่างถูกต้อง การสื่อสารด้านการกระจายสินค้า จะต้องมีการวางระบบการติดต่อสื่อสารภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นในรูปของกระดาษหรือเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งจะช่วยให้ลดช่องว่างของความผิดพลาดได้ รวมทั้งควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้วย การจัดการสินค้าคงคลังและดำเนินการกับคำสั่งซื้อ ตามหลัก ABC Analysis ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญวัตถุดิบกับสินค้าที่มีปริมาณคำสั่งซื้อมาก เพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น เดิมสั่งวัตถุดิบเดือนละ 1 ครั้งในปริมาณที่มาก ควรปรับเป็นการทยอยส่งสัปดาห์ละ […]

534 total views, 5 views today

By อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ | อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
DETAIL

Direction of Supply Chain and Logistics Management among SMEs in AEC EP:4

ผลกระทบของธุรกิจ SMEs จาก 6 อุตสาหกรรม เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อพิจารณาผลกระทบของธุรกิจ SMEs จาก 6 อุตสาหกรรมสำคัญ ตามลักษณะการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ จะมีลักษณะดังต่อไปนี้   SMEs จากอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจ SMEs ที่มาจากอุตสาหกรรมอาหารของไทย มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิต ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ และอีกทั้งยังได้รับมาตรฐานและการยอมรับของผู้บริโภคในอาเซียน แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันวัตถุดิบต้นน้ำเริ่มขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น ซ้ำยังมีต้นทุนด้านพลังงานและค่าแรงของแรงงานที่สูงขึ้นอีกด้วย ทำให้ธุรกิจ SMEs ไทย ไม่สามารถได้ผลกำไรต่อการขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มน้อยได้อีกต่อไป ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต้นน้ำและกลางน้ำของธุรกิจ SMEs จากอุตสาหกรรมอาหารกล่าวได้ว่า ธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากสภาวะอุปสงค์ของตลาดที่ใหญ่ขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่สามารถผลิตได้ในราคาต้นทุนที่ต่ำกว่าและสำหรับธุรกิจอาหารภาคการเกษตร และประมงจะประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากแรงงานต่างด้าวกลับไปทำงานในประเทศของตนเอง สำหรับอุตสาหกรรมปลายน้ำนั้น ธุรกิจ SMEs ยังคงได้รับประโยชน์จากสภาวะอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น และยังมีโอกาสขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆเนื่องจากมีการเปิดเสรีการลงทุนได้มากขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ตามการเปิดเสรีการลงทุน ที่มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีจะทำให้ธุรกิจ SMEs ที่ขาดความเข้มแข็งด้านเงินทุนถูกครอบงำจากนักลงทุนต่างชาติ ทำให้ต้องกลายเป็นผู้รับจ้างผลิตไปในที่สุดแทนที่จะเป็นเจ้าของกิจการ SMEs จากอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล […]

258 total views, 1 views today

By อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ | อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
DETAIL

Direction of Supply Chain and Logistics Management among SMEs in AEC EP:3

ผลกระทบของธุรกิจ SMEs เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ผ่านห่วงโซ่คุณค่าจะพบว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะส่งผลกระทบต่อ ธุรกิจ SMEs ดังนี้ กิจกรรมหลัก Inbound Logistics เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การจัดเก็บและการแจกจ่ายวัตถุดิบ จากความเชื่อมโยงทั้ง 3 ด้าน จะส่งผลให้ธุรกิจ SMEs สามารถจัดหาวัตถุดิบต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น เนื่องจากมีการคมนาคมขนส่งที่ทั่วถึง และการส่งข้ามเขตแดนที่ง่ายขึ้นจากการปฏิรูปกฎระเบียบการขนส่ง ที่สำคัญต้นทุนด้านภาษีนำเข้าที่ต่ำลง จะทำให้ธุรกิจ SMEs มีต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศอาเซียนด้วยกันต่ำลง ซึ่งช่วยเพิ่มส่วนต่างของผลกำไร Operation เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให้ออกมาเป็นสินค้า หรือกล่าวได้ว่า เป็นขั้นตอนการผลิตนั่นเอง เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลต่อระบบการผลิตของธุรกิจ SMEs ในด้านความต้องการของสินค้า และการแข่งขันที่สูงขึ้น เพราะคู่แข่งขันไม่ใช่เฉพาะคู่แข่งภายในประเทศเท่านั้น แต่ได้ขยายขอบเขตเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นธุรกิจ SMEs ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้า ความทันสมัยในตัวสินค้า หรือกล่าวได้ว่า ต้องมีการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้านั่นเอง Outbound Logistics เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจำหน่ายสินค้าและบริการไปยังลูกค้า แน่นอนว่า เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลให้ธุรกิจ SMEs สามารถกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคอาเซียนได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีการเชื่อมโยงด้านระบบศุลกากรและส่งผลต่อต้นทุนในการขนส่งสิน ที่ลดลงอีกด้วย […]

255 total views, 1 views today

By อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ | อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
DETAIL

Direction of Supply Chain and Logistics Management among SMEs in AEC EP:2

เหตุผลในการเป็นประชาคมอาเซียน เมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งและความอยู่รอดแล้ว สิ่งหนึ่งขาดเสียไม่ได้ คือ การรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม  ทั้งในเรื่องของการสร้างอำนาจการต่อรอง ฐานกำลังการผลิต การสร้างเขตการค้าเสรีและการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะในสภาวะแห่งทุนนิยม ที่เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศต่างๆก้าวรุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผลที่ก่อให้เกิดการรวมตัวกันในภูมิภาพเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกว่าประชาคมอาเซียน                 ประชาคมอาเซียนหรือสมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ประเทศมาเลเซีย, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐสิงคโปร์, ราชอาณาจักรไทย, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสหภาพพม่า ประชาคมอาเซียนประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ให้ความสำคัญในเรื่องของความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาทางการเมือง ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การสร้างกลไกป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง เพื่อสร้างความมั่นใจในเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาค โดยประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอาเซียนกับโลก โดยมีนโยบาย 4 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว เน้นการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี รวมถึงการเปิดเสรีในภาคบริการสาขาเร่งรัดต่างๆ ซึ่งรวมถึงภาคโลจิสติกส์ด้วย […]

491 total views, 2 views today

By อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ | อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
DETAIL

Direction of Supply Chain and Logistics Management among SMEs in AEC EP:1

บทคัดย่อ ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ นักวิชาการ และนักปฏิบัติล้วนต่างให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้น ธุรกิจ SMEs ถือว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ที่มาจากอุตสาหกรรมสำคัญ 6 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนั้น ธุรกิจ SMEs เหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีปรับตัวการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ คำสำคัญ : ธุรกิจ SME, โซ่อุปทาน, โลจิสติกส์, ห่วงโซ่คุณค่า, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทนำ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทุกธุรกิจต่างต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนื่องจาก ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีเงินทุนน้อยกว่าธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัด มีการดำเนินการในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ธุรกิจ SME ของไทยมีถึงร้อยละ 98.6 ของจำนวนธุรกิจทั้งหมดที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ดังนั้น อนาคตอีกสองปีข้างหน้า (พ.ศ.2558) เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บรรดาธุรกิจ SMEs ที่มีเป็นจำนวนมาก ย่อมได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งในเรื่องของแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงสูงขึ้น เข้าข่ายลักษณะของปลาใหญ่กินปลาเล็ก ดังนั้นธุรกิจ […]

376 total views, 1 views today

By อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ | อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
DETAIL
TOP