อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย

เทคโนโลยีการสื่อสารรุดหน้าอย่างก้าวกระโดด

การที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสำคัญหลายๆ ด้าน เช่น มีการสื่อสารผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ การประชุม การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก รูปแบบของอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การที่คนไทยส่วนใหญ่หันมาใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น ปัจจัยเร่งที่เป็นตัวกระตุ้นสำคัญ ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีวิวัฒนาการโดยเปลี่ยนจากการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer – PC) มาเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และในปัจจุบันก็ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบของการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า สมาร์ทโฟน (Smart phone) กันอย่างแพร่หลาย การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ฐานลูกค้าหรือจำนวนผู้บริโภคในตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีการขยายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแบบก้าวกระโดด จากเดิมที่นิยมใช้ในกลุ่มนักศึกษาและคนทำงาน ขยายฐานไปยังกลุ่มผู้บริโภคอื่นๆ เช่น เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ ทางด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และราคาของสมาร์ทโฟน ก็มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดิมที่มีผู้ผลิตและจำหน่ายอยู่ไม่กี่ยี่ห้อ และมีราคาแพง แต่ปัจจุบันมีผู้ผลิตหลากหลายมากยิ่งขึ้นและจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาที่ถูกลง รวมทั้งผู้ผลิตรายใหญ่ที่เป็นเจ้าตลาดเองก็หันมาผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีระดับรายได้แตกต่างกัน โดยมีสินค้ารุ่นต่างๆ ให้เลือกหลากหลายตามระดับราคาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้า 833 total views, 1 views today

833 total views, 1 views today

By อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย | อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย
DETAIL

ออนไลน์มีบทบาทในการช่วยขายเสริมกับการขายผ่านหน้าร้าน

การพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าไม่เพียงแค่มีหลายช่องทาง แต่ทุกช่องทางต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดเสมือนเป็นช่องทางเดียวกัน (omni-channel) เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันหาข้อมูลจากหลายช่องทางโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์เพื่อเปรียบเทียบสินค้าและบริการ ทำให้ช่องทางออนไลน์กลายเป็นช่องทางหลักที่ธุรกิจต้องมีเพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างทันที อย่างไรก็ตาม ช่องทางออนไลน์ไม่ถึงขั้นมาแทนที่ช่องทางหน้าร้านได้ทั้งหมด เพราะแม้แต่ธุรกิจที่เกิดจากออนไลน์ก็ยังต้องหันมาพัฒนาช่องทางหน้าร้านเพื่อตอบสนองลูกค้าด้วยเช่นกัน โดยแต่ละช่องทางไม่ได้มาแข่งขันกันเองแต่จะต้องช่วยเสริมกันทั้งการนำเสนอโปรโมชั่นที่สอดคล้องกันทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้ ณ ทุกจุดที่ติดต่อ “แนวโน้มธุรกิจบริการในปีนี้ ยังมีการเติบโตต่อเนื่อง และเติบโตในระดับที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว ขณะที่กำลังซื้อของผู้บริโภคแม้จะไม่ได้เพิ่มขึ้นในทุกส่วน แต่ก็มีส่วนที่เพิ่มขึ้น เช่นกำลังซื้อในภาคการเกษตร จากราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มปรับเพิ่มขึ้นมา ก็จะมีส่วนช่วยผลักดันการเติบโตของการบริโภคสินค้า และบริการได้” เห็นได้จากยอดการจัดส่งสินค้าและการเติบโตของธุรกิจ delivery ของค่ายต่างๆ ย่อมเป็นหลักฐานให้เห็นชัดว่าทั้งสองภาคว่วนของการขายคือ การขายผ่านหน้าร้านแบบเดิมและการขายผ่านช่องทางออนไลน์ล้วนมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานและการเติโตของธุรกิจอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน             561 total views, 2 views today

561 total views, 2 views today

By อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย | อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย
DETAIL

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในปัจจุบัน

คำว่า “พฤติกรรมผู้บริโภค” มาจากคำ 2 คำ ประกอบกันคือ คำว่า “พฤติกรรม” และ คำว่า “ผู้บริโภค” “พฤติกรรม” (Behavior) หมายถึง การแสดงออกของบุคคลทั้งที่สังเกตได้และวัดได้ เรียกว่า พฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายใน ซึ่งต้องสันนิษฐานเอาจากพฤติกรรมภายนอกที่บุคคลแสดงออกมา เช่น การยิ้มเมื่อดีใจ การร้องไห้เมื่อเสียใจ “ผู้บริโภค” (Consumer)  หมายถึง บุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่แสดงออกซึ่งสิ่งที่ต้องการที่จะอุปโภคหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีขายอยู่ในตลาด กล่าวได้ว่า ทุกคนคือผู้บริโภค และผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจก็ต่อเมื่อได้อุปโภคหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเอง นักการตลาดหลายท่านได้ให้ความหมายของคำว่า “พฤติกรรมผู้บริโภค” เอาไว้คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง – สิ่งที่สะท้อนจากผลรวมของการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยเริ่มตั้งแต่ การจัดหาให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ การบริโภคสินค้าหรือการใช้บริการต่างๆ จนถึงการเลิกใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ ที่ส่งผลต่อ กิจกรรม ประสบการณ์  และความความคิด ในการตัดสินใจของบุคคลนั้น ( – พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกมาในลักษณะของการค้นหา ตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช้ สินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการหรือความปรารถนาของตน รวมถึงการประเมินคุณค่าที่ได้รับการใช้สินค้าหรือบริการนั้น  โดยสรุป […]

869 total views, 3 views today

By อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย | อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย
DETAIL

วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่า Inter connection network หมายถึง เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทั่วโลกให้สามารถติดต่อสื่อสาร   ถึงกันได้ จุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตได้ถูกพัฒนามาจากโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางทหารของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อว่า ARPANET (Advanced Research Project Agency) สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ IDP (The International Development Plan) เพื่อให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อสื่อสารทางอีเมล์กับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในประเทศออสเตรเลียได้ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ THAINET และ NECTEC ได้สำเร็จ และจัดตั้งเครือข่าย THAISARN ขึ้นอย่างเป็นทางการ  การใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ จากการเชื่อมต่อผ่านสาย […]

895 total views, 1 views today

By อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย | อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย
DETAIL

แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ต

          ปัจจุบันประชาชนมีแนวโน้มในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงมีความสำคัญอย่างมากและมีบทบาทเพิ่มขึ้นกับการดำเนินชีวิตของผู้คนโดยทั่วไปในหลายสาขาอาชีพ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาประเทศ เพราะการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ โดยไม่จำกัดระยะทาง ส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ ทั้งตัวหนังสือ ภาพ เสียง รวมทั้ง สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารและการทำธุรกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้เกิดประโยชน์ดังกล่าว จำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อความสำเร็จในการมุ่งสู่ Thailand 4.0 ปัจจุบันนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาประเทศไทยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 เป็นอย่างมาก เราจึงควรมาทำความรู้จักกับ Thailand 4.0 ก่อน ว่าคืออะไร พอจะสรุปได้ว่า Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้มีการพัฒนาแบบ มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้                แผนภาพที่ 1 : สรุปการพัฒนาของประเทศไทยตั้งแต่ยุค Thailand […]

824 total views, 4 views today

By อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย | อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย
DETAIL
TOP