อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง

Apr
01

ศึกษาดูงาน Open University of Japan เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเปิด (Open University) เป็นความต้องการของรัฐในการเปิดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับประชาชนอย่างไม่จำกัดวัย อายุ อาชีพ สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีการสอบคัดเลือก ไม่มีการบังคับให้เข้าฟังการบรรยาย ใช้ระบบการสอนทางไกล ซึ่งในประเทศไทยคือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช           เมื่อเดือนมีนาคม 2562 คณะคณาจารย์สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เดินทางไปดูงานที่ Open University of Japan ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โดยเน้นเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะมหาวิทยาลัยเปิด ไม่มีการสอบเข้า ยกเว้นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยที่นำร่องในการนำผลจากงานวิจัยและเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใช้สื่อการออกอากาศผ่านวิทยุและโทรทัศน์ มีช่องสถานีโทรทัศน์วิทยุเป็นของตนเอง จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปัจจุบันมีจำนวน 88,600 คน ทำการสอนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่มีหลักสูตรนานาชาติ (international program) แต่คนต่างชาติที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นดีสามารถสมัครเรียนได้ ทั่วประเทศมีศูนย์การเรียนและการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมจำนวน 57 แห่ง           Open University of Japan มีศูนย์การเรียน 50 แห่งกระจายตามเมืองต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น และศูนย์ดาวเทียม 7 […]

1,617 total views, 4 views today

By อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง | อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง
DETAIL
TOP