อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์

(ภาษาไทย) เรื่องเล่าห้องเรียน อบรมเข้ม 32334 ปี 2562

350 total views, no views today

350 total views, no views today

By อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ | อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
DETAIL

องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสาร

กระบวนการสื่อสารการตลาดและองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดสามารถใช้องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารโดยทั่วไปได้ดังนี้ คือ ผู้ส่งสาร(sender) หมายถึง เจ้าของสินค้าหรือบริการ หรืออาจเรียกว่า ผู้เข้ารหัส ผู้เริ่มต้นการสื่อสาร หรือเป็นต้นกำเนิดของสาร ผู้ส่งสารทำหน้าที่ เรียบเรียงถ้อยคำ สัญญาณ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้รับสาร ซึ่งเรียกว่าการเข้ารหัสสาร แล้วจึงส่งสารนั้นไปยังผู้รับผู้ส่งสารจะต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจน ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ใกล้เคียงกันจะทำให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จได้ง่าย สาร(message) คือ แนวความคิดของสินค้าหรือบริการที่ส่งไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย หรือข้อมูล เรื่องราว สิ่งที่มีผู้ส่งสารต้องการจะสื่อไปสู่ผู้รับสาร อาจเป็นทั้งภาษาพูดและไม่ใช่ภาษาพูด ซึ่งทำให้สามารถเข้าใจความหมายร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร สารเกิดขึ้นเมื่อผู้ส่งสารมีความคิดและมีความต้องการที่จะถ่ายทอดความคิดนั้นไปให้ผู้อื่นได้รับรู้ เช่น ชิ้นงานโฆษณาทางสื่อสิงพิมพ์ เนื้อหาสาระจากการพูดคุย สาระจากการอ่านหนังสือ สาระจากการฟังรายการวิทยุ ฯลฯ สื่อ หรือ ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ได้แก่ ช่องทาง หรือพาหะที่จะนำสารไปยังผู้รับสาร รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สื่อ บุคคล วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร กิจกรรมการตลาดต่าง ๆ ฯลฯ ผู้รับสาร […]

618 total views, no views today

By อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ | อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
DETAIL

บทบาทของการสื่อสารการตลาด

การสื่อสารการตลาดเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตหรือผู้ขายหรือกิจการหรือธุรกิจกับผู้บริโภค โดยเป็นการสร้างการยอมรับและให้มีความคิดเห็นตามกันให้มากที่สุด เพื่อจะให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค นั่นก็คือการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในที่สุด ดังนั้น การสื่อสารการตลาดจึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีบทบาท และมีความสำคัญต่อกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ (วุฒิชาติ สุนทรสมัย 2536: 172-174) กลุ่มผู้ขายหรือผู้ผลิต ในการจัดการการตลาดที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้ขายหรือผู้ผลิตจะทำการเลือกกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายจากการแบ่งส่วนตลาดที่ได้กำหนดไว้ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ในขั้นนี้ผู้ขายหรือผู้ผลิตจะต้องทำการศึกษาและเข้าใจผู้บริโภคเป้าหมายบ้าง รวมกับการวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคจากข้อมูลการวิจัยผู้บริโภค การสื่อสารการตลาดจึงมีความสำคัญต่อผู้ขายหรือผู้ผลิตดังนี้    1.1 ผู้ขายหรือผู้ผลิตใช้การสื่อสารการตลาดเป็นเครื่องมือในการกำหนดส่วนประสมการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในด้าน           1) ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตต้องออกแบบให้สวยงาม มีคุณค่า ใช้ตราที่มีชื่อเสียง จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์           2) ราคา เป็นการที่ผู้ขายหรือผู้ผลิตตั้งระดับราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมทั้งใช้ราคาเป็นปัจจัยที่กำหนดระดับ และสถานภาพของผู้ซื้อ           3) การจัดจำหน่าย ผู้ขายหรือผู้ผลิตทำหน้าที่ตัดสินใจเลือกคนกลางที่เหมาะสม และมีความเหมาะสม ชื่อเสียง และความสามารถของคนกลางจัดเป็นการสื่อสารการตลาดแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างแรงกระตุ้นการรับรู้ การยอมรับทั้งสิ้น           4) การส่งเสริมการตลาด ผู้ขายหรือผู้ผลิตอาจใช้การส่งเสริมการขายเพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายให้มาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น การขายโดยบุคคล การลด แลก แจก แถม เป็นต้น […]

513 total views, no views today

By อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ | อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
DETAIL

ลักษณะสำคัญของการสื่อสารการตลาด

ในกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ผู้บริโภคต้องมีการรับรู้ข้อมูลหรือเรียกว่ารู้จักสินค้าอย่างชัดเจนก่อน จึงค่อย ๆ พัฒนาไปสู่ความชื่นชอบ และเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมคือ การซื้อสินค้า การสื่อสารการตลาดจึงเป็นการต้องสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้อง ตามที่เจ้าของสินค้าต้องการโดยการเลือกใช้วิธีการสื่อสารการตลาดกับผู้บริโภค เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพงษ์ 2544: 6-7) การสื่อสารการตลาดเป็นกระบวนการสื่อสารอย่างผสมผสานหลายรูปแบบหลายกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสื่อความหมายภายใต้ความคิดเดียวกันของกิจกรรมด้านการส่งเสริมตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การสื่อสารการตลาดมีลักษณะสำคัญ ดังนี้ เป็นการวางแผนแบบขยายผลหลายแนว(Multidimensional) เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์หนึ่งเดียว(One Strategic Plan) มีการผสมผสานกันระหว่างเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดทุกอย่าง ให้เป็นไปในทางเดียวกัน สามารถลดงบประมาณการใช้สื่อลงได้ มุ่งเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับสินค้าที่จะเสริมสร้างการตลาดทำให้สินค้ามียอดขายเพิ่มสูงขึ้น มีความหลากหลายของวิธีการสื่อสารตราสินค้า (Brand Contact Points) 307 total views, 1 views today

307 total views, 1 views today

By อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ | อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
DETAIL
TOP