Staff Blogs

Blog 5 (11-4-63) การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

Blog 5 (11-4-63) การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่กิจการมีทรัพย์สิน หรือรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (Capital Expenditure) ซึ่งกิจการสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษีอากรตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 3/2527 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2527 ดังต่อไปนี้ 1. การจำแนกประเภททรัพย์สินที่หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้และไม่ได้ออกจากกัน 2. การจำแนกประเภททรัพย์สินที่หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่มีอัตราแตกต่างกัน 3. เลือกใช้วิธีการทางบัญชี เพื่อการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อราคาที่สอดคล้องกับ สภาพการใช้ทรัพย์สิน และในขณะเดียวกันที่อำนวยประโยชน์แก่กิจการได้สูงสุด อนึ่ง บทบัญญัติที่อ้างถึงที่นี้ ถ้ามิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นให้หมายความถึงบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 1. การจำแนกประเภททรัพย์สินที่หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้และไม่ได้ออกจากกัน จำแนกประเภททรัพย์สินที่สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ กับประเภทที่ไม่สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนสุทธิ 1.1 ทรัพย์สินที่สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ หมายถึง ทรัพย์สินถาวรทั่วไปที่โดยสภาพของทรัพย์สินอาจสึกหรอหรือเสื่อมราคาได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะมีรูปร่างหรือมีตัวตนหรือไม่ก็ตาม เช่น 1.1.1 อาคาร (1) อาคารถาวร (2) อาคารชั่วคราว […]

1,067 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | Staff Blogs
DETAIL

Blog 4 (11-4-63) การวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis)

Blog 4 (11-4-63) การวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis) การวิเคราะห์สินเชื่อ เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและประเมินความเป็นไปได้ว่าลูกหนี้จะชำระหนี้ได้หรือไม่ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายนั้น 2.1 การรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของลูกค้าในการให้สินเชื่อ ได้แก่ 1) งบการเงินของลูกค้า ซึ่งนำมาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญทำให้ทราบถึงความสามารถในการทำกำไร สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า 2) ข้อมูลเครดิตจากหน่วยงานที่เก็บรวบรวมไว้แล้ว ซึ่งมักจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของธุรกิจที่ดำเนินการ วงเงินที่ให้สินเชื่อ และรูปแบบของการชำระหนี้ 3) ธนาคาร โดยทั่วไปธนาคารจะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของธนาคารที่ขอข้อมูลทางเครดิตกับกิจการที่เกี่ยวข้อง 4) ประวัติการชำระหนี้ในอดีตของลูกค้า แหล่งข้อมูลนี้อยู่ภายในกิจการเองซึ่งจัดเก็บข้อมูลการชำระหนี้ของลูกค้าในอดีตไว้ทำให้ทราบประวัติการชำระหนี้ว่าลูกหนี้รายนั้นชำระหนี้รวดเร็วภายในกำหนดหรือไม่ 2.2 การประเมินฐานะเครดิตของลูกค้า การประเมินความสามารถของลูกค้าในการชำระหนี้มักไม่มีสูตรที่กำหนดไว้ แต่โดยทั่วไปจะใช้การประเมินจากปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการ ซึ่งเรียกว่า 5 ซี (5 Cs of Credit) ดังนี้ 1) ลักษณะนิสัย (Character) หมายถึง ลักษณะของความซื่อสัตย์และความตั้งใจของลูกหนี้ที่จะชำระภาระผูกหนี้เมื่อถึงกำหนด 2) ความสามารถ (Capacity) หมายถึง ความสามารถของลูกหนี้ที่จะชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดโดยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพียงพอที่จะชำระได้ 3) เงินทุน […]

912 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | Staff Blogs
DETAIL

Blog 3 (6-4-63) การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

Blog 3 (6-4-63) การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่จัดหามาเพื่อใช้ในกิจการโดยไม่มีเจตนาที่จะไว้ขาย และมีอายุการใช้งานนาน ซึ่งอาจจะมีอายุการใช้งานไม่จำกัด (เช่น ที่ดิน) หรือมีอายุการใช้งานจำกัด (เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์) การลงทุนใน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มักมีผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาว เนื่องจากกิจการต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากและการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าประกันภัย และค่าบำรุงรักษา เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีผลทำให้จุดคุ้มทุนสูงขึ้น ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจึงต้องอาศัยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ และต้องตัดสินใจโดยมีหลักเกณฑ์สนับสนุนที่สมเหตุสมผล จนกระทั่งมีผู้กล่าวว่า “การตัดสินใจในวันนี้เป็นเครื่องตัดสินกำไรในอนาคต” วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอาจเกิดจากการจัดหา การต่อเติม หรือการทดแทนรายจ่ายเหล่านี้มีความจำเป็นและรีบด่วนแตกต่างกัน บางโครงการอาจรีบด่วน ในขณะที่บางโครงอาจรอได้ บางโครงการอาจมีทางเลือกได้หลายทาง แต่บางโครงการอาจต้องลงทุนโดยไม่มีทางเลือก การบริหารสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้ – เพื่อเลือกโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด – เพื่อสามารถจัดหาทุนให้เพียงพอกับความต้องการของโครงการลงทุน – เพื่อกำหนดรายจ่ายในการลงทุนแต่ละงวดให้เหมาะสมกับแผนการลงทุนที่กำหนดไว้ – เพื่อกำหนดจังหวะเวลาที่จะต้องจ่ายเงินลงทุนอย่างเหมาะสม – เพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนการลงทุน […]

927 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | Staff Blogs
DETAIL

Blog 2 (6-4-63) แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย

Blog 2 (6-4-63) แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Distribution Cost) หมายถึง ต้นทุนทุกชนิดที่เกิดขึ้นหลังจากการซื้อสินค้าสำเร็จรูป หรือ หลังจากการผลิตสินค้าจนกระทั่งสินค้านั้นไปอยู่ในมือของลูกค้า จากความหมายนี้จะเห็นว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการขายเพียงแต่อย่างเดียว แต่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินอีกด้วย ประเภทของต้นทุนและค่าใช้จ่าย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายหมายรวมถึงรายการดังต่อไปนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการขาย (Direct Selling Expense) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้รับคำสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายของพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขาย ค่าใช่จ่ายของผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้ควบคุมการขาย ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางการขาย 2. ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Advertising and Sales Promotion Expense) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและค่าใช้จ่ายทุกชนิด ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านการตลาด และค่าใช้จ่ายที่เกิดจาการใช้สื่อโฆษณาทุกชนิด 3. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Transportation Expense) ได้แก่ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายจากการขนส่งสินค้าเข้าหรือออกจากคลังสินค้า 4. ค่าใช้จ่ายคลังสินค้าและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า (Warehousing and Storage Expense) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเช่าหรือซื้อสถานที่เก็บรักษาสินค้า ต้นทุนการขนย้าย วัตถุดิบทางตรง […]

928 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | Staff Blogs
DETAIL

Blog 1 (6-4-63) แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารการขาย

Blog 1 (6-4-63) แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารการขาย ในการบริหารธุรกิจ กิจการอาจประสบปัญหาต่างๆ หลายประการ แต่ดูเหมือนว่าการบริหารงานขายจะเป็นปัญหาหนักกว่าด้านอื่นๆ เนื่องจากการบริหารธุรกิจในปัจจุบันโดยเฉพาะการขายต้องอาศัยเทคนิคใหม่ๆ และยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบอีกมาก ผู้บริหารของกิจการบางแห่งอาจพยายามที่จะขายสินค้าให้ได้มากที่สุด โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ การขายผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุดอาจไม่ทำให้กิจการได้กำไรสูงสุดเสมอไป เนื่องจากการขายนั้นอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้กำไรลดลง กิจการจึงควรยึดนโยบายที่จะขายผลิตภัณฑ์ให้ได้กำไรสูง ข้อมูลทางการบัญชีสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารได้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การขายและวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อช่วยในการบริหารการขาย ซึ่งจะส่งผลให้การขายสินค้านั้น ได้กำไรสูงสุด เทคนิคการบริหารการขาย รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆ (เพื่อกำหนดราคาสินค้า) การวิเคราะห์การขายในอดีต (ทั้งในรูปของปริมาณและราคาเพื่อศึกษาถึงจุดอ่อน แนวโน้ม และข้อควรแก้ไข) การใช้มาตรฐานเพื่อช่วยในการบริหารงานขายและวัดผลงานขาย และการรายงาน (เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผลการปฏิบัติงานขายเปรียบเทียบกับแผนงานหรือมาตรฐาน) มาตรฐานการขาย ผู้บริหารฝ่ายขายจะกำหนดมาตรฐานการขายจากข้อมูลในอดีต เพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มาตรฐานการขายอาจกำหนดขึ้นในรูปของความหมายของผลที่ได้รับ (เช่น จำนวนลูกค้ารายใหม่ จำนวนหน่วยของสินค้าที่ขาย) หรือความพยายามจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ (เช่น จำนวนใบสั่งซื้อที่ได้รับจากจำนวนครั้งที่พนักงานขายไปพบลูกค้า) ตัวอย่างเช่น หากกิจการได้รับใบสั่งซื้อหรือยอดขายตามปริมาณที่กำหนดไว้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำงานได้ตามมาตรฐาน มาตรฐานที่กำหนดอาจเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการขายกับยอดขายที่เกิดขึ้น เช่น ร้านขายเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งพบว่า การจ่ายค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นทุกๆ 100 บาท จะทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นหนึ่งคน หรือค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น 0.70 บาท จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น […]

844 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | Staff Blogs
DETAIL

พันธบัตรเพื่อต่อสู้กับโรคระบาด

เมื่อโรคไวรัส Covid-19 ได้ระบาดไปทั่วโลก อาจส่งสัญญาณให้ธนาคารโลกต้องระดมทุนเพื่อหาเงินมาใช้ในการต่อต้านการระบาดของโรค โดยการออกพันธบัตรต่อต้านการระบาดของโรค หรือ Pandemic Bond Pandemic bond รุ่นแรกของโลกออกมาเพื่อระดมเงินทุนรับมือการระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ไวรัสอีโบลา โรคไข้เลือดออก เป็นต้น มีการออก 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น A และรุ่น B โดยมีอายุครบกำหนด 3 ปีเท่ากัน มูลค่ารวม 425 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคุณลักษณะของ Pandemic bond จะคล้ายกับ Basel III bond ที่เงินต้นอาจถูกตัดเป็นหนี้สูญหากเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข โดย Pandemic bond กำหนดเงื่อนไขการตัดเงินต้นขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อของโรคระบาดในแต่ละประเทศพร้อมกรอบเวลาที่กำหนด ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยของ Pandemic bond จึงสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไปที่มีอายุเท่ากันเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่จ่ายเป็นแบบลอยตัวที่ LIBOR + 6.50 ต่อปี สำหรับรุ่น A มูลค่า […]

492 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ | Staff Blogs
DETAIL

ทางเลือกการออมเงิน เมื่อการฝากเงินธนาคารมีความเสี่ยง

เมื่อ พ.ร.บ.คุ้มครองเงินฝาก มีผลให้การคุ้มครองเงินฝากธนาคารพาณิชย์ลดลงเหลือ 5 ล้านบาทต่อบัญชี ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2562 และจะลดลงเหลือเพียง 1 ล้านบาทต่อบัญชี ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 นั่นคือ ผู้ที่มีเงินออมในบัญชีเงินฝากจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจึงหาช่องทางการออมอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีทางเลือกในการออมเงินหลายช่องทาง ซึ่งในที่นี้จะนำเสนอทางเลือกในการออมหลักที่นิยม 3 ทางเลือกดังนี้ 1. การลงทุนในตราสารหนี้ เป็นการลงทุนที่มีความใกล้เคียงกับการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ โดยผู้ลงทุนจะได้รับ ดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนด และจะได้รับเงินต้นที่ลงทุนคืนเมื่อตราสารหนี้ครบกำหนดไถ่ถอน อย่างไรก็ตามตราสารหนี้แต่ละประเภท จะให้อัตราผลตอบแทน และมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยความเสี่ยงที่สำคัญที่ผู้ลงทุนต้องเผชิญคือความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ (Default Risk) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ได้จากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (Credit Rating) โดยตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ในระดับสูง จะให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ต่ำกว่า โดยทั่วไปจะถือว่าพันธบัตรรัฐบาลเป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ ดังนั้นตราสารหนี้อื่นย่อมมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุครบกำหนดเท่ากัน 2. การลงทุนในตราสารทุน ตราสารทุนที่สำคัญได้แก่ หุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งโดยทั่วไปผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานิยมลงทุนในหุ้นสามัญมากกว่า เนื่องจากมีสภาพคล่องสูงกว่าและมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ รวมถึงการการได้รับสิทธิอื่น ๆในการถือหุ้นสามัญ เช่น ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ เป็นต้น […]

466 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ | Staff Blogs
DETAIL

โรคระบาด Covid-19 กับ เศรษฐกิจโลก

การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จากประเทศจีนสู่การระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2563 เมื่อประเทศจีนเริ่มประกาศควบคุมการระบาดของโรคโดยมีการปิดเมืองอู่ฮั่น (武汉市) มณฑลหูเป่ย (湖北省)ขยายเป็นการยกเลิกทัวร์ต่างประเทศของคนจีน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก เริ่มจากภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรมภาคบริการ ที่มีรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวจีน แต่เมื่อการระบาดของโรคขยายวงกว้างขึ้นไปสู่สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จนเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม โดยดัชนีตลาดหุ้นลดลงจาก 1,523.99 จุด ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 ลดลงเหลือ 1,255.94 จุด ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 ลดลง 268.05 จุด หรือเท่ากับ 17.58% ในขณะที่ Bond Yield ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดย Bond Yield อายุ 1 ปี ณ วันที่ 30 […]

342 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ | Staff Blogs
DETAIL
TOP