สูตรการหาค่า n ด้านการบัญชี

สูตรการหา n

          ทุกการศึกษาที่เป็นเชิงปริมาณต้องบอกว่า ระดับความเชื่อมั่นกี่เปอร์เซ็นต์ ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่คือ 95% สัญลักษณ์คือ แอลฟ่า  ค่านี้จะไปสัมพันธ์กับค่า Z สมมติเราให้ระดับความเชื่อมั่นเป็น 95% พื้นที่ใต้โค้งทั้งหมด 100% สองด้านสมมาตรกัน หางสองข้างจะเป็น 0.025  ค่า Z (เปิดตาราง)จะเท่ากับ 1.96 ถ้า 90% Z เท่ากับ 1.645 ถ้า 99% Z เท่ากับ 2.575 เราทราบวิธีหาค่า Z แล้ว

          ส่วนค่า E เป็นความผิดพลาด ถ้าระดับความเชื่อมั่นยิ่งสูง ขนาดตัวอย่างยิ่งใหญ่ แสดงว่ายอมรับความผิดพลาดต่ำ ค่า E บางทีก็เอาค่า แอลฟ่ามาแทนได้นั่นก็คือยอมให้ Error ได้เท่าไหร่ ถ้า แอลฟ่า 95% แสดงว่ายอมให้ Error ได้ 5% หรือเป็น E ที่เรากำหนดไว้ว่าจะให้ range ของความผิดพลาดเท่าไหร่

          ค่า S (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ถ้าประชากรกระจายมาก เราควรจะเอาตัวอย่างขนาดใหญ่ และถ้าข้อมูลเกาะกลุ่มเอาขนาดตัวอย่างเล็กก็ได้  ค่า S หาได้ 2 วิธี คือช่วยด้ หรือจะใส่ค่าที่ข้างจะเป็น วอย่างเล็กก็ได้ะเอาตัวอย่างขนาดลาดต่ำ น านมาก เพราะแสดงว่า บางคนรู้แล้ว แต่บางคนไม่รู้

  1. ถ้าประชากรเราขนาดใหญ่ ก่อนทำตัวจริงควรทำตัวเล่นก่อน เราควรทดสอบก่อนโดยการ pretest สมมติว่าการมีประชากร 1,000 คนแต่เราจะใช้จริง 300 คน ส่วน 700 คนที่เหลือควรให้เค้าทำ pretest ก่อนว่าคำถามในแบบสอบถามของเราสมบูรณ์หรือยัง คนที่ทำ pretest แล้วจะไม่เอามาใช้เป็นตัวจริงอีก แล้วเราก็เอาค่าที่ได้ไปหา S
  2. ถ้า N ของเราเล็กมาก ไม่สามารถแบ่งไปทำ Pre-test ได้ให้ไปหาการศึกษาที่ใกล้เคียงกันแล้วเอา S ตัวนั้นมาใช้ก็ได้ เราก็จะได้ค่า n ออกมา
          ตัวอย่าง

          กลุ่มผู้บริโภคต้องการที่จะประมาณค่าเฉลี่ยการใช้ไฟเป็นรายเดือนของครอบครัวเดี่ยวในเดือนกรกฎาคม โดยบอกว่าผลที่ได้มา อาจมีความผิดพลาดได้ +5 เหรียญ ถ้าเราหาค่าออกมาแล้วว่าบ้านนี้ใช้ไฟ 90 เหรียญ แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็น 85 หรือ 95 เหรียญ  คือยอมรับความผิดพลาดได้ +5 เหรียญ อันนี้คือตัว E  และให้ใช้ระดับความเชื่อมั่น 99% และการวิจัยนี้ทำมาหลายครั้งแล้ว และเดือนกรกฎาคมของปีก่อนได้ค่า S = 20 เราจึงเอาค่านี้มาใช้เพราะเป็นการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน อยากทราบว่าจะได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนเท่าใด

 

จากสูตร n =    ⌈Z*S⌋2

                        E

          โดยให้   Z=2.575

                      S=20

                       E=5

นำทั้งหมดมาแทนค่าจะได้

                      N = ⌈2.575*20⌉ 2

                                    5

        ตอบ 107

        ถ้าทำการส่งแบบสอบถามแล้วยังไงก็ได้ไม่ครบ เราอาจเปลี่ยนค่าความเชื่อมั่นให้น้อยลง เพื่อให้ n เล็กลงด้วย เพราะฉะนั้นเราปรับได้

 

ที่มา หนังสือ Business Research Methods By William G.Zikmund.

การฟังบรรยาย โดย รศ.ดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร

148 total views, 2 views today