ข้อดีของกลยุทธ์การผลิตสินค้าเพื่อเก็บไว้ขายตามฐานแบบจำลองผลกระทบผสมเชิงเส้น

รศ.นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ

 

ผู้วิจัย : ยูปิน  เหลียว และซินกวาย  ชุย มหาวิทยาลัยเฟ็งเจีย ไทฉาง ไต้หวัน

 

บทคัดย่อ :

          ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การพยากรณ์ความต้องการสินค้าเป็นงานที่ยากลำบาก เพราะว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้กลยุทธ์การผลิตสินค้าเพื่อเก็บไว้ขาย (Make – to – Stock : MTS) ได้นำมาประยุกต์เพื่อเป็นตัวอย่างในการอธิบายว่า การพยากรณ์มีบทบาทสำคัญในสภาพแวดล้อมธุรกิจ ผู้วิจัยแนะนำว่าแบบจำลองผลกระทบผสมเชิงเส้น (Linear Mixed – Effect : LME) ควรนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำนายภายใต้ความซับซ้อนของสภาพแวดล้อม

          การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ข้อมูลจริงของปริมาณความต้องการของลูกค้าจากบริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม และบริษัทต้องการให้การพยากรณ์ความต้องการสินค้ามีความถูกต้องก่อนที่จะยอมรับกลยุทธ์การผลิตสินค้าเพื่อเก็บไว้ขาย

          การพยากรณ์โดยใช้แบบจำลอง LME นำผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกับแบบจำลองอื่นที่ใช้ทั่วไป ได้แก่ แบบจำลองอนุกรมเวลา แบบจำลองการปรับให้เรียบเอ็กโพเนนเชียลและแบบจำลองเชิงเส้น พบว่า แบบจำลอง LME มีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ต่ำที่สุด

          นอกจากนี้ ปัจจัยพหุคูณของข้อมูลได้นำมาคำนึงถึงในลักษณะผลกระทบเชิงสุ่มในแบบจำลอง LME ดังนั้น ความต้องการของปัจจัยพหุคูณเหล่านี้สามารถทำนายได้ทันทีโดยใช้แบบจำลอง LME อย่างไรก็ตามแบบจำลองอื่นต้องแยกข้อมูลที่มีปัจจัยพหุคูณออกจากกันก่อน เพื่อที่จะใช้ปัจจัยเดี่ยวแต่ละรายการมาพยากรณ์ความต้องการ ด้วยลักษณะเช่นนี้ทำให้แบบจำลอง LME สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้จริงภายใต้การดำเนินงานของธุรกิจจริง

 

คำสำคัญ :  การพยากรณ์ แบบจำลองผลกระทบผสมเชิงเส้น การผลิตสินค้าเพื่อเก็บไว้ขาย ความต้องการของ

              ลูกค้า กลยุทธ์การผลิต

1,091 total views, 6 views today