บทบาทใหม่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอล (New Roles of HR in Digital Age)

ประเด็นสำคัญ
การปฎิวัติทางอาชีพ (Career Disruption) นั้นทำให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) ปรับเปลี่ยนหลากหลายอย่าง ตั้งแต่โครงสร้างตำแหน่งในแผนก, กระบวนการทำงานในเชิงรุก, สวัสดิการสร้างสรรค์, การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริหารสายงานบุคคล, ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ตั้งแต่ภายในองค์กรไปจนถึงการสรรหาคนภายนอกที่มีฝีมือเข้ามาร่วมงาน นั่นทำให้บทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในยุคนี้เปลี่ยนแปลงไป

  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ในยุคดิจิตอลนั้นจะต้องทำงานฝ่ายรุก ตั้งแต่การสร้างกลยุทธ์ในการสรรหาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไปจนถึงการสร้างสวัสดิการที่ดึงดูดใจ
  • ปัจจัยที่เข้ามามีผลอย่างมากในยุคดิจิตอลก็คือเรื่องของเทคโนโลยี ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็จำเป็นจะต้องอัพเดทและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้กับการทำงานแผนกของตนให้มีประสิทธิภาพด้วย
  • หนึ่งในหน้าที่สำคัญของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ก็คือการสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร
  • บทบาทสำคัญอีกอย่างของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอลนี้ก็คือการส่งเสริมให้พนักงานได้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งในเรื่องของทักษะการทำงานและทักษะในด้านอื่น
ที่มา: https://hcm-jinjer.com/thai-media/personnel-management/

274 total views, 2 views today