เป้าประสงค์ของการทำความเข้าใจนโยบายสาธารณะ

            เป้าประสงค์ของการทำความเข้าใจนโยบายสาธารณะ

 

การทำความเข้าใจนโยบายสาธารณะไม่ว่าจะโดยวิธีการใด และในขอบเขตใด ย่อมมีเป้าประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านความคิดทางวิชาการ ด้านการกำหนดนโยบาย ด้านการนำไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลนโยบายหลายประการด้วยกัน ซึ่งสามารถพิจารณาได้ ดังนี้

(1) เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจว่า นโยบายสาธารณะของประเทศหนึ่งๆ มีอะไรบ้าง ทำไมจึงต้องมีนโยบายเช่นนี้ ใครเป็นผู้ริเริ่มหรือมีส่วนผลักดันให้เกิดนโยบายเช่นนั้นขึ้นมา นโยบายนี้มีกระบวนการนำไปปฏิบัติอย่างไร ผลลัพธ์ของนโยบายที่มีต่อประชาชนและสังคมเป็นเช่นไร ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เป็นต้น

(2) เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการของนโยบายสาธารณะ ซึ่งกระบวนการนโยบายสาธารณะโดยทั่วไปมี ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการกำหนดนโยบาย ขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัติ และขั้นตอนการประเมินผลนโยบาย นอกจากนี้ ยังจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัติทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำนโยบายนั้นๆ ไปปฏิบัติ

(3) เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของสถาบันทางการเมืองและผู้นำทางการเมืองของประเทศหนึ่ง ๆ ในขณะนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพราะว่านโยบายสาธารณะที่รัฐบาลต่างๆ กำหนดขึ้นมาจะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นผลผลิตของกระบวนการทางการเมืองของประเทศนั้นๆ กล่าวคือนโยบายสาธารณะของประเทศใดประเทศหนึ่งมีลักษณะเป็นอย่างไรนั้น ย่อมเป็นผลมาจากการกำหนดนโยบายของผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งความสามารถของคณะบุคคลที่ประกอบเป็นรัฐบาลนั้น และอาจรวมไปถึงสมรรถนะของระบบการเมืองของประเทศนั้นด้วย

(4) เพื่อให้ทราบถึงวิธีการต่างๆ ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน และเชื่อถือได้ กล่าวคือการทำความเข้าใจนโยบายสาธารณะนั้น จะทำให้สามารถวิเคราะห์ที่มาหรือสาเหตุของนโยบาย และผลกระทบของการมีนโยบาย โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสำรวจ การสังเกต การสอบถาม การทดลอง การวิเคราะห์ การประเมิน เป็นต้น

ดังนั้น เป้าประสงค์ของการทำความเข้าใจนโยบายสาธารณะนั้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ ผู้นำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และผู้ประเมินผลนโยบายสาธารณะ ตลอดจนประชาชนหรือผู้รับผลของนโยบายสาธารณะนั้นๆด้วย

 

170 total views, 2 views today