การรายงานทางบัญชีการเงิน (Financial Accounting Report)

ขั้นตอนสุดท้ายในระบบบัญชีคือการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยรายงานทางการเงินสองประเภทหลัก ได้แก่ งบกำไรขาดทุน และงบดุล ซึ่งให้ข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ โดยในบางกิจการมีการจัดทำงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมด้วย รายงานทางการเงินนี้จะจัดทำเป็นช่วงเวลา ซึ่งตามปกติคือ 12 เดือนต่อครั้ง หรือตามแต่ผู้บริหารจะกำหนด และตามความต้องการในด้านภาษี (Battistutta and Duncan, 1998)

 

ประเภทของรายงานทางการเงิน   ที่เป็นที่นิยม เช่น

  • งบกำไรขาดทุน

                งบกำไรขาดทุน แสดงข้อมูลรายได้ที่ได้รับ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้นั้นตามหลักการจับคู่รายการ โดยงบกำไรขาดทุนจะแสดงข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับงวดบัญชีนั้นๆ เช่น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือนจุดประสงค์ของงบกำไรขาดทุน คือการแสดงให้เห็นถึงผลจากการดำเนินงานในช่วงเวลาหนึ่งว่ากิจการมีกำไรหรือขาดทุน และแสดงให้เห็นรายการรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงวดซึ่งเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ

 

  • งบแสดงฐานะการเงิน

                งบแสดงฐานะการเงิน จะจัดทำขึ้น ณ วันสิ้นสุดงวดบัญชี โดยจะบันทึกมูลค่าของรายการสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของทั้งหมดที่กิจการมีอยู่ ณ วันที่ที่มีการจัดทำงบดุล ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันนั้น โดยเป็นไปตามสมการบัญชี คือ สินทรัพย์ เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของ

 

  • งบกระแสเงินสด

                งบกระแสเงินสดแสดงให้เห็นถึงกระแสเข้าและกระแสออกของเงินสดในกิจการ ในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเงินสดนี้หมายถึงเงินสดในมือที่กิจการมีอยู่จริง (Cash on hand) และรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งคือการลงทุนในรายการที่มีสภาพคล่องสูง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีและรวมอยู่ในการจัดการเงินสดประจำวัน โดยงบกระแสเงินสดประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกคือ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งแสดงกระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดออกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการส่วนที่สองคือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ซึ่งเป็นรายการกระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดออกที่เป็นผลมาจากกิจกรรมการลงทุนในด้านสินทรัพย์ของกิจการ และส่วนที่สามคือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งแสดงกระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดออกที่เกี่ยวกับด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ซึ่งเป็นกิจกรรมการจัดหาเงินของกิจการ

วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการรายงานข้อมูลทางการเงิน

                การรายงานข้อมูลทางการเงินมีวัตถุประสงค์สำคัญ อาจสรุปได้ 7 ประการดังนี้

  1. เพื่อให้ทราบถึงตัวเลขทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนทุน รายได้ ต้นทุน รายจ่าย ผลกำไร เป็นต้น
  2. เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน
  3. เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจให้สินเชื่อ
  4. เพื่อประโยชน์ในการประเมินภาวะกระแสเงินสด
  5. เพื่อให้ทราบถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจของหน่วยงานสิทธิต่อทรัพยากร (ภาวะผูกพันของหน่วยงานในการโอนทรัพย์สินไปให้เจ้าของและบุคคลอื่นๆ) และผลของรายการเหตุการณ์และสถานการณ์แวดล้อมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน และสิทธิในทรัพย์สินนั้น
  6. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและกำไรของหน่วยงาน
  7. เพื่อให้ทราบสภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้และกระแสเงินทุน

                ในการจัดทำงบการเงินที่ดี ย่อมต้องคำนึงถึงวิธีการบัญชีที่ดีด้วย หลักเกณฑ์ในการเลือกวิธีการบัญชี คือ พยายามเลือกวิธีการที่ให้ข้อมูลที่ดีกว่า หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่า โดยมีต้นทุนของการหาข้อมูลนั้นเป็นข้อจำกัด ถ้าประโยชน์มากกว่าต้นทุนที่เสียไป การเลือกใช้วิธีการบัญชีนั้นจึงจะถือได้ว่าเหมาะสมคุ้มค่า โดยถือหลักความมีนัยสำคัญเป็นเกณฑ์ด้วย

ความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร

    ตารางที่ 1          ความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงิน และบัญชีบริหารสามารถสรุปได้ดังนี้

บัญชีการเงิน

บัญชีบริหาร

1.             รายงานต่อบุคคลภายนอกกิจการ

1.                 รายงานต่อบุคคลภายในกิจการ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

2.             มุ่งสรุปผลทางการเงินที่มาจากกิจกรรมในอดีต

2.                 มุ่งใช้ในการตัดสินใจในอนาคต

3.             ให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์และการตรวจสอบ

3.                 ให้ความสำคัญเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

4.             ข้อมูลจำเป็นต้องมีความแม่นยำสูง

4.                 ข้อมูลต้องทันต่อเวลา

5.             จัดทำข้อมูลภาพรวมทั้งกิจการโดยสรุป

5.                 จัดทำข้อมูลรายละเอียดแต่ละส่วน แผนกผลิตภัณฑ์ และลูกค้า

6.             ต้องจัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 

6.                 ไม่จำเป็นต้องจัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

7.             จำเป็นต้องจัดทำเพื่อรายงานต่อบุคคลภายนอก

7.                 ไม่จำเป็นต้องจัดทำ

 

 

135 total views, 1 views today