(ภาษาไทย) การพัฒนาคนที่ยั่งยืน

การพัฒนาคนที่ยั่งยืน                                                                          โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร  ทองใบ       คน หรือ ทรัพยากรมนุษย์ นับว่าเป็นทรัพยากรการบริหารที่สำคัญที่สุด ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี ( พ.ศ. 2560 – 2579 ) ซึ่งมีเป้าหมายในการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของภาครัฐ และเอกชนโดยเน้นการเติบโต บนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีหลักพื้นฐานอยู่ที่การพัฒนาตนเอง ( Self Development ) การพัฒนาตนเอง   เป้นกระบวนการที่มนุษย์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อความอยู่รอดและเจริญเติบโต  ส่วนในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลอยู่ในรูปของการปฏิรูปการศึกษา และสาธารณสุข ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีหน้าที่ปฎิบัติตามให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 นับแต่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสภาปฏิรูปกำลังเสนอกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการปฎิรูปการศึกษาถึง 13 ฉบับ  และปัญหาการศึกษาในประเทศไทยยังมีปรากฏอยู่มากทำให้เกิดข้อวิตกต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป้นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สำหรับข้อคิดการพัฒนาคนที่ยั่งยืนนี้ขออัญเชิญพระโอวาทของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ประทานแก่บัณฑิตในงานประทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 มีความดังนี้ “การหยุดการศึกษา คือ การถอยหลัง เพราะคนอื่นเขาก้าวหน้าต่อไป บัณฑิตจึงไม่มีวันหยุดเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ ตลอดเวลาตลอดชีวิต วันนี้จึงขอปรารภการสร้างพลังในการพัฒนาตนเอง พลังในการผลักดันตนเองให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น ทางพระพุทธศาสนานั้น มี ๕ ประการ คือ “ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา″ หมายความว่า เราต้องมีความศรัทธา มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองกระทำ จากนั้นมีวิริยะ เกิดความเพียรเกิดความกล้า โดยปราศจากความเกียจคร้าน มีสติทุกขณะจิตในหน้าที่การทำงานทั้ง พร้อมใช้สมาธิตั้งมั่นจดจ่อแน่วแน่ในเรื่องที่กระทำ สุดท้ายมีพลังปัญญา ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เมื่อบุคคลใดมีธรรมะ ๕ ประการจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน” โอวาทสมเด็จพระสังฆราชในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า “จงอย่าหยุดการเรียนรู้ ถึงแม้จะจบเป็นมหาบัณฑิต และ ดุษฏีบัณฑิตก็ตาม เพราะถ้าหยุด คือ การเดินถอยหลัง และต้องสร้างพลังให้กับตนเองด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า คือ พละ ๕ ประการ ซึ่งเป็นธรรมไปสู่ความสำเร็จทุกเรื่องราว เพราะธรรมข้อแรก คือ ศรัทธา เมื่อศรัทธาแล้วสามารถยกภูเขาทั้งลูกก็ได้ แต่ต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญา ศรัทธาที่ขาดปัญญาก็เป็นความงมงาย จึงต้องมีสติควบคุมดูแลตลอดชีวิต   ———————————————————————————————————————————————

241 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.