บุคลากร

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน  ชินะโชติ
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

อาจารย์เบญจมาศ  จันอำรุง
เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

อาจารย์สุรเดช  หวังทอง
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ
กรรมการ

อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  เมธาสุทธิรัตน์
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์  ใจสอาด
กรรมการ

อาจารย์ ดร.วิศนันท์  อุปรมัย

กรรมการ

อาจารย์จัก  พิริยะพรสิริ

กรรมการ

อาจารย์เบญจมาศ  จันอำรุง

เลขานุการคณะกรรมการ

ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ชื่อ-นามสกุล จีราภรณ์ สุธัมมสภา
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M. Business Systems, Monash University Australia
วท.ม. (คอมพิวเตอร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-Mail msassche@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล กิ่งพร ทองใบ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พศ.ม. (จัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รบ.(รัฐประศาสนศาสตร์ – การคลัง) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-Mail kingporn07@yahoo.com / msastkin@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– การจัดการ
– การจัดการเชิงกลยุทธ์
– การจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ปิยะดา พิศาลบุตร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา M.B.A. (General Management) Mississippi State University USA
บช.บ. (ระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-Mail b.piyada53@gmail.com

ความสนใจ

และความเชี่ยวชาญ

– การจัดการทั่วไป
– ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
– การบัญชีเบื้องต้น
– การเงินเบื้องต้น
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล สุรเดช หวังทอง
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
E-Mail suradetw888@gmail.com

ความสนใจ

และความเชี่ยวชาญ

Operations Management
Quantitative Analysis
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา MBA (Supply Chain Management) University of Wisconsin-Whitewater  USA
วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-Mail gunyanuchg@gmail.com
gunyanuch.git@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– Supply chain Management
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ภาวิน ชินะโชติ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา บธ.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. (จัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต
E-Mail pavinkbu@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา DBA (Doctor of Business Administration) , Victoria University, Australia
MAA (Master of Arts Administration) , Central Queensland University, Australia
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
E-Mail puripat.c@rsu.ac.th
puripat.cha@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บธ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
E-Mail waraporn.suk@stou.ac.th

ความสนใจ

และความเชี่ยวชาญ

– การจัดการการผลิตและดำเนินงาน

– การจัดการเชิงกลยุทธ์

บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล บริบูรณ์  ปิ่นประยงค์
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา DB.A. (International Business Management) Asian  Institute of Technology
บธ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นศ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
E-Mail boriboon60@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล กัลย์  ปิ่นเกษร
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
บธ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-Mail kal.pinkesorn@gmail.com

ความสนใจ

และความเชี่ยวชาญ

 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  

ชื่อ-นามสกุล วุฒิภาค  พลูบัว
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-Mail Wutipark.p@gmail.com

ความสนใจ

และความเชี่ยวชาญ

 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  

ชื่อ-นามสกุล เชาว์ โรจนแสง
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา Ed.D (Major in Supervision. Curriculum and Instruction : Minor in Business Administration)
M.Ed.(Major in Student Personnel Service and Clinical Counesling Psychology : Minor in Business Administration)
M.A (Bus.Ad : Major in Maketing : minor in Economics)
B.B.A (Bus.Ad.) ประกาศนียบัตรวิทยาลัยการเดือน
E-Mail  
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ลัดดา วัจนะสาริกากุล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา D.B.A (Marketing) Nova South eastern University USA
บช.ม. (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บช.บ.(การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-Mail vatjana@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– การตลาด
– การเงิน
– การบัญชี
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล เสาวภา มีถาวรกุล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา พศ.ม. (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (เกียรตินิยม) ธุรกิจระหว่างประเทศ
E-Mail msasmsao@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา M.S. (Marketing) Georgia State U., USA
พณ.ม. (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-Mail Preechas@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ยุทธนา ธรรมเจริญ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา พบ.ม.(บริหารธุรกิจ – การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-Mail thanatham@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– การตลาด
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา MBA (Marketing Management)(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บธ.ม. การตลาด (Marketing) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วศ.ม. (อุตสาหการ) M.Eng.(IE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (อุตสาหการ)
E-Mail pprapasri@yahoo.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล อัจฉรีย์ ลิมปมนต์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การตลาด) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การตลาดระหว่างประเทศ (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต
E-Mail ajjaree@gmail.com / ajjaree.lum@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล อโณทัย งามวิชัยกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ภญ.ดร.
วุฒิการศึกษา Ph.D.(Management) Asian Institute of Technology
M.s. (Marketing) Thammasart University
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-Mail anothai.nga@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– การตลาดดิจิทัล
– ธุรกิจบริการ
– การวิจัย
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล วิศนันท์  อุปรมัย
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา D.B.A. (Marketing– Telecommunication Industry) Southern Cross University, AUS
M.B.A. (International Business & Marketing) Bellevue University, USA
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-Mail wisanan60@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– Branding, Customer Behavior
– Digital Marketing, International Marketing
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล อภิรดี  สราญรมย์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.(การตลาดระหว่างประเทศ) Haub School of Business, Saint Joseph’s University, USA
MSM (International Marketing) Haub School of Business, Saint Joseph’s University, USA
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-Mail  
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา Ms. (Marketing) Thammasart University (English program)
วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) เนติบัณฑิตยสภา
E-Mail ann.suttiprasit@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-Mail che.achara@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– การเงิน
– การลงทุน
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล กัลยานี ภาคอัต
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Finance) RMI U.,Australia
Master of Business, RMIT U., Australia
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บช.บ. มหาวิทยาลัหอการค้าไทย
E-Mail gallayan@hotmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.ม.(การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (การเงิน) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
E-Mail tha2496@hotmail.com

ความสนใจ

และความเชี่ยวชาญ

– การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ธนพร สวรรค์พิทักษ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา M.Sc. (Finance and Management) The University of Exeter
ศ.บ.
E-Mail Tanapond.Swa@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา

Doctor of Management Science And Engineering, Kunming University of Science and Technology, Yunnan, China

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-Mail Chareunsak.San@stou.ac.th

ความสนใจ

และความเชี่ยวชาญ

 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล อภิชาติ ลิ้มเมธี
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การเงิน-การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
น.บ.(กฎหมายแพ่ง-อาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงิน-การพัฒนา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-Mail apichat.lim@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ราณี อิสิชัยกุล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา Oklahoma State U., USA ,D.B.A. (Tourism) U.of Strathclyde, UK
M.A. (Public Admin.) Oklahama State University
ร.บ. (ความสัมพันะ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-Mail Ranee.Esi@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– การท่องเที่ยว
– การโรงแรม
– การบริการ
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล วรรณา ศิลปอาชา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา PhD. (Tourism and Hospitality Management) University of Sunderland, UK
พบ.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พศ.บ.(การบริหารอุตสาหกรรมเดินทาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-Mail wsilparcha@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– การจัดการการท่องเที่ยว
– การโรงแรมและบริการ
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล รชพร จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา Ph.D (Tourism) Sheffield Hallum University
MS. (Hospitality and Tourism) University Wisconsin-stout
ค.บ. (นวตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
E-Mail Rochaporn.cha@stou.ac.th
chansawangr@gmail.com

ความสนใจ

และความเชี่ยวชาญ

การจัดการงานบริการและท่องเที่ยว
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. (เคมี) วิทยาลัยครูจันทรเกษม
E-Mail Chatchapons5@gmail.com

ความสนใจ

และความเชี่ยวชาญ

– การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
– การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
– วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล สุรีย์ เข็มทอง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing) Victoria University, Melbourne, Australia
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.(พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
E-Mail suree.khe@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล สุนา  สุทธิเกียรติ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา  
E-Mail sunamaria@hotmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ดลพร บุญพารอด
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.ม. (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บช.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-Mail nether888@hotmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล อุทัยวรรณ จรุงวิภู
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา พบ.ม.(บริหารธุรกิจ) (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บช.บ.(บริหารธุรกิจ) (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-Mail Eadstou@hotmailcom
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.ม. (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บช.บ. (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-Mail thanwas@yahoo.com / thanyarus.was@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– การบัญชีเพื่อการจัดการ
– การภาษีอากร
– การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-Mail prsegsng@hotmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– การสอบบัญชี
– การตรวจสอบภายใน
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา RMIT English World Wide (REW) Melbourne, Australia
บธ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บช.ม. (ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์)
บธ.บ. การบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1 (ทุนพระราชทานตามอัตราจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ               พระบรมราชินีนาถ)
E-Mail pijax_si@yahoo.com

ความสนใจ

และความเชี่ยวชาญ

 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล จัก พิริยะพรสิริ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
บช.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บช.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ.,บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-บัญชี)
E-Mail jak.piriyapornsiri@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล เบญจมาศ  จันอำรุง
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา บช.ม.(บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บช.บ.(บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
E-Mail jbbenjamas@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา D.Eng. (Construction Management) The University of Tokyo, Japan
M.Sc. (Urban Planning) Asian Institute of Technology
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
E-Mail msasbthi@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– การจัดการงานก่อสร้าง
– ความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
– กลยุทธ์ในการจัดการงานก่อสร้าง
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล นพพร โทณะวณิก
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-Mail nopporn.don@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ภาสมา สุทธิพงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ผ.ม.(การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-Mail msasspas@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– การจัดการงานก่อสร้าง
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ณัฐศิษฎ์ ใจสอาด
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
วศ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-Mail nattasit.cha@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– การบริหารโครงการก่อสร้าง
– การบริหารโครงการก่อสร้างอาคารเขียวและการตรวจสอบต้นทุน
– การวางแผนงานก่อสร้างและการกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ศตวรรษ  ด้วงแป้น
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วศ.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-Mail satawat.dou@hotamil.com

ความสนใจ

และความเชี่ยวชาญ

– การออกแบบสถาปัตยกรรม

– การจัดการโครงการก่อสร้าง

– การจัดการต้นทุนโครงการจัดการ

บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล เสน่ห์ จุ้ยโต
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-Mail dr_sjuito@hotmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา สส.ด. (การบริหารสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กศ.บ. (ฟิสิกส์ – คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
E-Mail cmisomnai@yahoo.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– การจัดการและการบบริหารองค์การ
– การบริหารทรัพยากรมนุษย์
– พฤติกรรมองค์การ
– การบริหารราชการไทย
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-Mail rwarap4@yahoo.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– การวิจัยตามความต้องการของหน่วยงาน
– วิทยากรฝึกอบรม
– ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ (AUN-QA) และระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ (CUPT-QA)
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยม)
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
E-Mail msasbthe@stou.ac.th / dr_theppasak@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล จีระ ประทีป
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.P.S. (Policy Science) Saitama U., Japan
ร.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-Mail chiraprateep@yahoo.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล นราธิป ศรีราม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา รป.ด. (นโยบายภาครัฐและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
รป.ม. (การปกครองท้องถิ่นและการจัดการเมืองใหม่) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
E-Mail narathip1975@yahoo.co.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
– การจัดการเมือง
– การบริหารองค์การภาครัฐ
– การบริการสาธารณะแนวใหม่
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ปร.ด. สาขาการจัดการ(การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-Mail Dr.kittipong.k@gmail.com
kittipong.ker@stou.ac.th
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ
– องค์การมหาชน
– การบริหารงานภาครัฐ
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล จิรวัฒน์  เมธาสุทธิรัตน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา

รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)(เกรียตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา)

ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

E-Mail charanchai@hotmail.com

ความสนใจ

และความเชี่ยวชาญ

การบริหารงานท้องถิ่น นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล ลักษณา ศิริวรรณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา รป.ด. (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รป.ม. (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
B.B.A. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
E-Mail laksana.sir@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– นโยบายสาธารณะ
– การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล จำเนียร ราชแพทยาคม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา Ph.D (Politics and Public Administration) University of Pune, India
รป.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-Mail  chamnianr@gmail.com

ความสนใจ

และความเชี่ยวชาญ

– การบริหารทรัพยากรมนุษย์

– องค์การและการจัดการ

– การบริหารภาครัฐ

บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล พนมพัทธ์ สมิตานนท์
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา Ph.D Urban Affairs and Applied Policy (The University of Akron, U.S.A)
MPA. Public Administration and Urban Studios (The University of Akron, U.S.A)
ศศบ.(รัฐศาสตร์ – บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตร
E-Mail phanompatt.smi@stou.ac.th / phanompatt@hotmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– นโยบายสาธารณะ
– การวิเคราะห์นโยบาย
– การบริหารโครงการรัฐประศาสนศาสตร์
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล นพดล อุดมวิศวกุล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ร.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ม.
ร.ม.(บริหารรัฐกิจ)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
E-Mail noppadol.udom@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา Ph.D. in Prolitics, The University of York, UK
M.A in Public Administration and Public Policy, The University of York, UK
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รัฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-Mail drisares@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
 
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล สุวิดา นวมเจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา รป.ด (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.A. (Crossways in European Humanities University of Sheffield)
อ.บ. (ภาษาอิตาเลี่ยน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-Mail suwida.nan@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
– นโยบายสาธารณะ
– การร่วมกันผลิต
– การให้บริการสาธารณะ
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อ-นามสกุล สุปัญญดา  สุนทรนนธ์
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Master of Arts (International Relation) Macquarie University
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การวัดและประเมินผล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-Mail dr.supunyada@gmail.com
ความสนใจ
และความเชี่ยวชาญ
บล็อก   ผลงานทางวิชาการ  

นางวงเดือน  ทองย้อย
หัวหน้างานเลขานุกิจ

นางประภัสสร  นามวงศ์
งานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

นางสาวผ่องศรี  ปิ่นเพชร

งานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

 

นางสาวกนกกาญจน์  มะเฟือง
งานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 

นางสาวประฤดา  หิรัญวงศ์

งานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ)

 

นางสาวเนาวรัตน์  โชสนับ
งานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 

นายรณสมรรถ  รอดศรีจันทร์
งานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

นางสาวจีรานันท์  ใจเอี่ยม

งานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

(การจัดการงานก่อสร้าง)

 

นายมงคล  นุ่มนวล

 

 

นางสาวจิตรลดา  เกษมสวัสดิ์

งานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(การจัดการธุรกิจและการบริการ)

 

 

นางสาวกัลยาณี  มนัสทวี

งานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

นางสาวปณีวรุณ  สังข์เจริญ

งานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต