ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. หน่วยที่ 4 การจัดการคุณภาพ ชุดวิชา 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด
 2. หน่วยที่ 12 ตัวแบบสินค้าคงเหลือ ชุดวิชา 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 3. หน่วยที่ 13 ตัวแบบแถวคอยและตัวแบบจำลองสถานการณ์ ชุดวิชา 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 4. หน่วยที่ 9 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจาย
 
1/2561

2/2561

2/2561


2/2561
เอกสารการสอนของมสธ.
เอกสารการสอนของมสธ.
เอกสารการสอนของมสธ.

เอกสารการสอนของมสธ.
คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้ง


คำสั่งแต่งตั้ง
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์, สมชัย ปราบรัตน์ และวารีพร ชูศรี. (2561). การศึกษาระดับศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวฮาลาล บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์.สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 13(39).
 2. วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา สุรเดช หวังทอง และภาวิน ชินะโชติ. (2560). ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก กรณีศึกษา โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ครั้งที่4.เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์, หน้า 684-695.
 3. วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์, กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา, สุรเดช หวังทอง และภูริพัฒน์ ชาญกิจ. (2560). ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์.วารสารราชพฤกษ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 15(3), 105 – 114.
 4. วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์. (2559). ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการโฮมสเตย์ในเกาะยอ. วารสารวารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 5 (1), 60-73.
 5. วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์. (2559). ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮมสเตย์ในเกาะยอ.การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7. นนทบุรี : โรงแรมริชมอนด์, หน้า 787-798.
 6. วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการ ท่องเที่ยว (3As)กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการโฮมสเตย์ในเกาะยอ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8. สงขลา : อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หน้า 716-727.
 7. วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์, บุญรักษา ทองยัง และ อนงลักษณ์ ผลสิทธิ์. (2559). การประยุกต์ใช้ Six Sigma ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แหนมปลากลาย ของชุมชนบ้านโนนสวรรค์ จ.หนองคาย. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2559. ขอนแก่น : โรงแรมโฆษะ , หน้า 379-385 .
 8. วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์. (2559). ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าฮาลาลทางราง ทางน้ำ และทางถนน กับประสิทธิผลในการขนส่งสินค้าฮาลาล. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 5 (3), 60-73.
 9. จุฑามาศ พรหมมนตรี และวราภรณ์ สุขแสนชนานันท์. (2558). การประยุกต์ใช้ซิกซ์ซิกม่าร่วมกับระบบ Toyota Production System ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของแผนกตัวถังและสี บริษัทโตโยต้า สงขลา จำกัด. วารสารสุทธิปริทัศน์, 29 (92), 191-208.
 10. วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์. (2557). การปรับปรุงการทำงานเพื่อลดเวลาด้วยระบบ Toyota Production System ของแผนกตัวถังและสี บริษัทโตโยต้า สงขลา จำกัด. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2. ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, หน้า 272-282.
 11. วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์. (2557). การปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยระบบ TPS และคำนวณหาเวลามาตรฐานของแผนกตัวถังและสี บริษัทโตโยต้า สงขลา จำกัด. การประชุมวิชาการระดับชาติเฉลิมฉลองในวาระครบ 90 ปี. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่. , หน้า 122-134.
2561


2560


256025592559
25592559


2559
2558

2557

2557
กันยายน – ธันวาคม 2561
วารสารวิชาการ TCI 1

ประชุมวิชาการระดับชาติ

วารสารวิชาการ TCI 1


วารสารวิชาการ TCI 1


ประชุมวิชาการระดับชาติประชุมวิชาการระดับชาติ


– ประชุมวิชาการระดับชาติ
– เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 4 ชุดวิชา 30210

วารสารวิชาการ TCI 1วารสารวิชาการ TCI 1
– ประชุมวิชาการระดับชาติ
– เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 4 ชุดวิชา 30210
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ใบตอบรับ


Proceeding


ตัวบทความตัวบทความ
ใบตอบรับ


Proceeding
ProceedingProceeding


ตัวบทความ
ใบตอบรับตัวบทความ
ใบตอบรับ
Proceeding

Proceeding
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. สมชัย ปราบรัตน์, วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ และวารีพร ชูศรี. (2557). การศึกษาศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวฮาลาลบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง.
 2. วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์. (2557). การสร้างตัวแบบการจัดการโลจิสติกส์ของสินค้าฮาลาลระหว่างภาคใต้ไทย-มาเลเซีย. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง.
 3. วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์. (2557). ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของโฮมสเตย์ ในเกาะยอ. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
 4. วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์. (2557). การประยุกต์ใช้ระบบ TOYOTA PRODUCTION SYSTEM เพื่อปรับปรุงการทำงานและลดเวลาการให้บริการลูกค้าซ่อมของแผนกตัวถังและสี กรณีศึกษา: บริษัทโตโยต้าสงขลาผู้จำหน่ายโตโยต้า. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.


2559
2559 2557
2561
บทความวิจัย

บทความวิจัย
บทความวิจัยบทความวิจัย
สัญญาการรับทุน

สัญญาการรับทุน
สัญญาการรับทุนสัญญาการรับทุน
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

1,410 total views, 3 views today