ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล สุรีย์ เข็มทอง ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร ป เอก บริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป เอก บริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน ป ตรี ป โท ป เอก บริหารธุรกิจ

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน

1.1 สุรีย์ เข็มทอง. (2554). หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

1.2 สุรีย์ เข็มทอง. (2554). หน่วยที่ 3 พฤติกรรมของลูกค้าในตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

1.3 สุรีย์ เข็มทอง. (2554). หน่วยที่ 7 ช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

1.4 สุรีย์ เข็มทอง. (2554). หน่วยที่ 1 แนวคิด หลักการ และกลยุทธ์การจัดการโรงแรม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

1.5 สุรีย์ เข็มทอง. (2554). หน่วยที่ 2 การจัดการการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจโรงแรม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

1.6 สุรีย์ เข็มทอง. (2554). หน่วยที่ 2 จิตวิทยาการบริการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว. หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

1.7 สุรีย์ เข็มทอง. (2555). หน่วยที่ 11 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและโรงแรม. หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

1.8 สุรีย์ เข็มทอง. (2555). หน่วยที่ 1 การจัดระบบปฏิบัติการห้องพัก. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม. หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

1.9 สุรีย์ เข็มทอง. (2555). หน่วยที่ 3 การออกแบบและการวางแผนการวิจัย. ในแนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

1.10 สุรีย์ เข็มทอง. (2555). หน่วยที่ 10 ข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย. ในแนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

1.11 สุรีย์ เข็มทอง และสุภาวดี อิงศรีสว่าง. (2555). หน่วยที่ 7 โครงสร้างองค์การธุรกิจ. ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

1.12 สุรีย์ เข็มทอง. (2557). หน่วยที่ 14 การท่องเที่ยวคาบสมุทรมลายู. ในเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

1.13 สุรีย์ เข็มทอง. (2557). หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ. หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

1.14 สุรีย์ เข็มทอง. (2557). หน่วยที่ 3 การจัดการและการดำเนินงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ. หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

1.15 สุรีย์ เข็มทอง. (2558). หน่วยที่ 2 แนวคิดทั่วไปของธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

1.16 สุรีย์ เข็มทอง. (2558). หน่วยที่ 2 คำถาม วัตถุประสงค์ สมมติฐานในการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี:  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

1.17 สุรีย์ เข็มทอง. (2558). หน่วยที่ 4 การตลาดและนวัตกรรมบริการ. ในเอกสารการสอนชุดวิชานวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

1.18 สุรีย์ เข็มทอง (2560). หน่วยที่ 12 การบริการในธุรกิจดิจิทัล.ในประมวลสาระชุดวิชาธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุรีย์ เข็มทอง และภูริพัฒน์ ชาญกิจ. (2561). หน่วยที่ 4
         การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการจัดการการตลาด. ในประมวล สาระชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หน่วยที่
         1-7  (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่..1, น 4-1 – 4-30). นนทบุรี: สาขาวิชา
         วิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุรีย์ เข็มทอง. (2561).หน่วยที่ 15 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์. ใน
       เอกสาร การสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
       อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1,
       น 15-1 – 15-  61) นนทบุรี:  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุรีย์ เข็มทอง. (2561). หน่วยที่ 14 ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ธุรกิจ
      นันทนาการ ธุรกิจเพื่อสุขภาพและธุรกิจ MICE. ในเอกสารการ
      สอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หน่วยที่
      8- 15 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1, น.14-1 – 14-73)  นนทบุรี: สาขาวิชา
      วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุรีย์ เข็มทอง. (2561). หน่วยที่ 4 จิตวิทยาการบริการ. ในเอกสารการ
      สอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หน่วยที่
      1-7 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1,น 4-1 – 4-73) นนทบุรี: สาขาวิชา
      วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

2554

 

 

 


2554

 

 

 

2554

 

 

 


2554

 

 

 

2554

 

 

 


2554

 

 

 

 

2555

 

 

 

2555

 

 

 


2555

 

 

 


2555

 

 

 


2555

 

 

 

 

2557

 

 

 

2557

 

 

 

 

2557

 

 

 

 

2558

 

 

 

 

2558

 

 

 


2558

 

 

 


2560

 


2561

 

รูปเล่ม

 

 

 


รูปเล่ม

 

 

 

รูปเล่ม

 

 

 


รูปเล่ม

 

 

 

รูปเล่ม

 

 

 


รูปเล่ม

 

 

 

 

รูปเล่ม

 

 

 

รูปเล่ม

 

 

 


รูปเล่ม

 

 

 


รูปเล่ม

 

 รูปเล่ม

 

 

 

 


รูปเล่ม

 

 

 

รูปเล่ม

 

 

 

 

รูปเล่ม

 

 

 

 

รูปเล่ม

 

 

 

 

รูปเล่ม

 

 

 


รูปเล่ม

 

 

 


รูปเล่ม

 


รูปเล่ม

2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
4
ตำรา
4.1 กลยุทธฺการจัดการและการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม
2559
 
รูปเล่ม
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย

6.1… Khemthong, S. & Waitayaphat, A. (2010). Measuring the Service Quality among International tourists: A Study of Serviced Apartments in Bangkok. Paper presented at the Consumer Behavior in Tourism Symposium 2010 (CBTS 2010), held at the Competence Centre in Tourism Management and Tourism Economics (TOMTE) of the Free University of Bozen/Bolzano, December 1-4, 2010, Bruneck/Brunico, South Tyrol, Italy. [Abstract available online: http://cbts2010.unibz.it]

 

Khemthong, S. & Waitayaphat, A. (2010). Measuring the Service Quality of Serviced Apartments in Bangkok Using International tourists’ Perceptions, Modern Management Journal, Vol. 8, No.2, pp.96-109.

 

สุรีย์ เข็มทอง และกิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย (2554) การประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 2 ปีที่ 9 หน้า 1-13

 

เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ บำเพ็ญ เขียวหวาน สุรีย์ เข็มทอง รสิกา อังกูร และวราภรณ์ ดำรงรัตน์ (2555) การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยไมตรีจิต วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 1 ปีที่ 10 หน้า 39-51.

 

อานนท์ วงษ์เชียง และสุรีย์ เข็มทอง (2555) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 1 ปีที่ 10 หน้า 107-118.

 

อัจฉรา ชีวตระกูลกิจ สุรีย์ เข็มทอง และศรีธนา บุญญเศรษฐ์ (2556) การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการดำเนินการในรูปแบบพึ่งตนเองของสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 1 ปีที่ 11 หน้า 23-32.

 

Yooprasert, B., Khemthong, S. & Keawwan, B. (2013). Trans-Disciplinary for Knowledge Management on Hospitality and Tourism Community in Thailand, Paper presented at the Welcoming Encounters Tourism Research in A Postdisciplinary Era, held at the International Conference of the Institue of Ethnology, University of Neuchatel, Switzerland, June 19th -22nd 2013, Neuchatel, Switzerland.

 

สุรีย์ เข็มทอง (2556) แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 2 ปีที่ 11 หน้า 1-10.

 

จีราภรณ์ สุธัมมสภา และสุรีย์ เข็มทอง (2557) การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 2 ปีที่ 12 หน้า 15-22.

 

 

Khemthong, S, Yooprasert, B & Keawwan, B. (2015). Knowledge Management Approach for Tourism Destination: A Study of Homestays in Thailand, Proceedings of the International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism, January 21st -23rd 2015, Bangkok, Thailand.

 

ชนัตพร ภู่เกิด และสุรีย์ เข็มทอง (2558). ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมทางการตลาด ในหมู่บ้านเบญจรงค์ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร.ในเอกสารการจัดประชุมวิชาการสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 6 สิงหาคม, หน้า  331-342

 

ณัฐกานต์ พุทธรักษ์พงศ์ สุรีย์ เข็มทอง และจีราภรณ์ สุธัมสภา (2558).พฤติกรรมการบริโภคและการรับรู้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของร้านกาแฟสตาร์บัคส์โดยวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร. ในเอกสารการจัดประชุมวิชาการสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 6 สิงหาคม, หน้า  301-314

 

ธิดาพร กำจรกิตติคุณ สุรีย์ เข็มทอง และจีราภรณ์ สุธัมสภา (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการซื้อซ้ำของผู้รับเหมา ในตัวสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จ ของบริษัท ประสารคอนกรีต (กาญจนบุรี) จำกัด. ในเอกสารการจัดประชุมวิชาการสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 6 สิงหาคม, หน้า  282-300

 

สุนันทา  ทองหนัน สุรีย์ เข็มทอง และศรีธนา บุญเศรษฐ์ (2558). ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ในเอกสารการจัดประชุมวิชาการสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 6 สิงหาคม, หน้า  315-330

อโณทัย งามวิชัยกิจ และสุรีย์ เข็มทอง (2559). การพัฒนาการจัดการการเรียนการสอนมหาบัณฑิตนานาชาติรูปแบบออนไลน์โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติในประเทศไทย เกาหลี และญี่ปุ่น.ในเอกสารการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี. 30-31 พฤษภาคม. หน้า 1-16.

 

Khemthong, S. and Ngamvichaikit, A. (2016). A Development of A Benchmarking Prototype of the Online International Master Program in Business Administration for Open University, International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 7., No. 5., pp. 183-186.

 

ทรงเกียรติ อภิชัย และสุรีย์ เข็มทอง (2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้ังใจในการซื้อซํ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรม. ในเอกสารการประชุมเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 20 สิงหาคม, หน้า  88-100.

 

นฤธร เอื้อยอ่อง และสุรีย์ เข็มทอง (2559). ความคาดหวังและการรับรู้
           ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของศาลเยาวชนและ
           ครอบครัว จังหวัดนครปฐม. ในเอกสารการประชุมเสนอผลงาน
           ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่
3 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 20 สิงหาคม,
          หน้า  117-132.

 

พิชญาณี  สายปิน และ สุรีย์  เข็มทอง  (2560). ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวสะพายเป้ชาวต่างประเทศต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของ มีใช พาราไดส์ เกสท์เฮาส์ นครหลวงเวียงจันทน์ ในเอกสารการจัดประชุมวิชาการสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 19 สิงหาคม, หน้า  322-329.

กมลวรรณ  ศิลรัตน์และ สุรีย์  เข็มทอง  (2560).การรับรู้คุณภาพการบริการของนักท่องเที่ยวชาวจีน ต่อร้านคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี ภูเก็ตในเอกสารการจัดประชุมวิชาการสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 19 สิงหาคม, หน้า  391-401.

 

สุรีย์ เข็มทอง และ อโณทัย งามวิชัยกิจ (2561)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 1 ปีที่ 7 หน้า 38-53.

 

ประสาน นันทะเสน และสุรีย์ เข็มทอง (2561) การพัฒนารูปแบบความสามารถในการประกอบการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางในประเทศไทย วารสารวิชาการRMUTT Global Business and Economics Review ฉบับที่ 1 ปีที่ 13 (in progress)

Khemthong, S. & Ngamvichaikit, A. (2019). The Development of Hospitality Potentiality of
 Service Staffs in Small Hotel Business: A      Study in PDR Border Province. International
Journal of Research in Business, Economics

and Management.
Vol 3. No. 1, pp. 75-86.

 

ณัฏฐชัย กนกวงษ์ไพศาล ประสงค์ แสงพายัพ สุรีย์ เข็มทอง และลี่ลี อิงศรีสว่าง. (2562).รูปแบบการบูรณาการเชิงความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง ความผูกพันกับพื้นที่ คุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ และความภักดีของนักท่องเที่ยวในจังหวัดแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน. วารสารการจัดการสมัยใหม่ ฉบับที่ 1 ปีที่ 17
(in progress).

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 2554

 

 

 

 

2555

 

 

 


2555

 

 

 

2556

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 


2556

 

 

 

2557

 

 

 2015

 

 

 

 


2558

 

 

 

 

2558

 

 

 

 

2558

 

 

 

 

 

2558

 

 


2559

 

 

 

 


2559

 

 

 

 


2559

 

 

 


2559

 

 

 

 

 

 


2560

 

 

 


2560

 

 

 

 

2561

 

 

 

 

2561

 

 

2019

 

 
2562

 

ประชุมวิชาการ

 

 

 

 

 

 วารสาร

 

 

 

วารสาร

 

 

 

 

วารสาร

 

 

 


วารสาร

 

 

 

วารสาร

 

 

 

 

ประชุมวิชาการ

 

 

 

 
วารสาร

 

 วารสาร

 

 

 ประชุมวิชาการ

 

 

 ประชุมวิชาการ

 

 

 ประชุมวิชาการ

 

 

 

 

ประชุมวิชาการ

 

 


ประชุมวิชาการ

 

 


ประชุมวิชาการ

 

 

 

 


วารสารต่างประเทศ

 

 

 ประชุมวิชาการ

 

 

 


ประชุมวิชาการ

 

 

 ประชุมวิชาการ

 

 

 


ประชุมวิชาการ

 

 

 

 

วารสาร

 

 
วารสาร

 

 

วารสาร

 

 

 

 

วารสาร

 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. …….MOOCs………………………………………………
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

3,630 total views, 6 views today