ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล สุรีย์ เข็มทอง ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร ป เอก บริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป เอก บริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน ป ตรี ป โท ป เอก บริหารธุรกิจ

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. สุรีย์ เข็มทอง (2560). หน่วยที่ 12 การบริการในธุรกิจดิจิทัล.ในประมวลสาระชุดวิชาธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. สุรีย์ เข็มทอง. (2558). หน่วยที่ 2 แนวคิดทั่วไปของธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 3. สุรีย์ เข็มทอง. (2558). หน่วยที่ 2 คำถาม วัตถุประสงค์ สมมติฐานในการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 4. สุรีย์ เข็มทอง. (2558). หน่วยที่ 4 การตลาดและนวัตกรรมบริการ. ในเอกสารการสอนชุดวิชานวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 5. สุรีย์ เข็มทอง. (2555). หน่วยที่ 11 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและโรงแรม. หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 6. สุรีย์ เข็มทอง. (2555). หน่วยที่ 1 การจัดระบบปฏิบัติการห้องพัก. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม. หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 7. สุรีย์ เข็มทอง. (2555). หน่วยที่ 3 การออกแบบและการวางแผนการวิจัย. ในแนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 8. สุรีย์ เข็มทอง. (2555). หน่วยที่ 10 ข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย. ในแนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 9. สุรีย์ เข็มทอง และสุภาวดี อิงศรีสว่าง. (2555). หน่วยที่ 7 โครงสร้างองค์การธุรกิจ. ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 10. สุรีย์ เข็มทอง. (2554). หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 11. สุรีย์ เข็มทอง. (2554). หน่วยที่ 3 พฤติกรรมของลูกค้าในตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 12. สุรีย์ เข็มทอง. (2554). หน่วยที่ 7 ช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 13. สุรีย์ เข็มทอง. (2554). หน่วยที่ 1 แนวคิด หลักการ และกลยุทธ์การจัดการโรงแรม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 14. สุรีย์ เข็มทอง. (2554). หน่วยที่ 2 การจัดการการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจโรงแรม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 15. สุรีย์ เข็มทอง. (2554). หน่วยที่ 2 จิตวิทยาการบริการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว. หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2560
2558

2558

2558
2555

2555
2555
2555
2555

2554

2554

2554

2554
2554
2554
 
รูปเล่ม
รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม
รูปเล่ม

รูปเล่ม
รูปเล่ม
รูปเล่ม
รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม
รูปเล่ม
รูปเล่ม
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
4
ตำรา
4.1 กลยุทธฺการจัดการและการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม
2559
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. สุรีย์ เข็มทอง และ อโณทัย งามวิชัยกิจ (2561) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 1 ปีที่ 7 หน้า 38-53.
 2. ประสาน นันทะเสน และสุรีย์ เข็มทอง (2561) การพัฒนารูปแบบความสามารถในการประกอบการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางในประเทศไทย วารสารวิชาการRMUTT Global Business and Economics Review ฉบับที่ 1 ปีที่ 13 (in progress)
 3. พิชญาณี สายปิน และ สุรีย์ เข็มทอง (2560). ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวสะพายเป้ชาวต่างประเทศต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของ มีใช พาราไดส์ เกสท์เฮาส์ นครหลวงเวียงจันทน์ ในเอกสารการจัดประชุมวิชาการสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 19 สิงหาคม, หน้า 322-329.
 4. กมลวรรณ ศิลรัตน์และ สุรีย์ เข็มทอง (2560).การรับรู้คุณภาพการบริการของนักท่องเที่ยวชาวจีน ต่อร้านคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี ภูเก็ตในเอกสารการจัดประชุมวิชาการสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 19 สิงหาคม, หน้า 391-401.
 5. อโณทัย งามวิชัยกิจ และสุรีย์ เข็มทอง (2559). การพัฒนาการจัดการการเรียนการสอนมหาบัณฑิตนานาชาติรูปแบบออนไลน์โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติในประเทศไทย เกาหลี และญี่ปุ่น.ในเอกสารการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี. 30-31 พฤษภาคม. หน้า 1-16.
 6. Khemthong, S. and Ngamvichaikit, A. (2016). A Development of A Benchmarking Prototype of the Online International Master Program in Business Administration for Open University, International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 7., No. 5., pp. 183-186.
 7. ทรงเกียรติ อภิชัย และสุรีย์ เข็มทอง (2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้ังใจในการซื้อซํ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรม. ในเอกสารการประชุมเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 20 สิงหาคม, หน้า 88-100.
 8. นฤธร เอื้อยอ่อง และสุรีย์ เข็มทอง (2559). ความคาดหวังและการรับรู้ ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครปฐม. ในเอกสารการประชุมเสนอผลงาน ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 20 สิงหาคม, หน้า 117-132.
 9. Khemthong, S, Yooprasert, B & Keawwan, B. (2015). Knowledge Management Approach for Tourism Destination: A Study of Homestays in Thailand, Proceedings of the International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism, January 21st -23rd 2015, Bangkok, Thailand.
 10. ชนัตพร ภู่เกิด และสุรีย์ เข็มทอง (2558). ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมทางการตลาด ในหมู่บ้านเบญจรงค์ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร.ในเอกสารการจัดประชุมวิชาการสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 6 สิงหาคม, หน้า 331-342
 11. ณัฐกานต์ พุทธรักษ์พงศ์ สุรีย์ เข็มทอง และจีราภรณ์ สุธัมสภา (2558).พฤติกรรมการบริโภคและการรับรู้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของร้านกาแฟสตาร์บัคส์โดยวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร. ในเอกสารการจัดประชุมวิชาการสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 6 สิงหาคม, หน้า 301-314
 12. ธิดาพร กำจรกิตติคุณ สุรีย์ เข็มทอง และจีราภรณ์ สุธัมสภา (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการซื้อซ้ำของผู้รับเหมา ในตัวสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จ ของบริษัท ประสารคอนกรีต (กาญจนบุรี) จำกัด. ในเอกสารการจัดประชุมวิชาการสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 6 สิงหาคม, หน้า 282-300
 13. สุนันทา ทองหนัน สุรีย์ เข็มทอง และศรีธนา บุญเศรษฐ์ (2558). ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ในเอกสารการจัดประชุมวิชาการสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 6 สิงหาคม, หน้า 315-330
 14. จีราภรณ์ สุธัมมสภา และสุรีย์ เข็มทอง (2557) การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 2 ปีที่ 12 หน้า 15-22.
 15. อัจฉรา ชีวตระกูลกิจ สุรีย์ เข็มทอง และศรีธนา บุญญเศรษฐ์ (2556) การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการดำเนินการในรูปแบบพึ่งตนเองของสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 1 ปีที่ 11 หน้า 23-32.
 16. Yooprasert, B., Khemthong, S. & Keawwan, B. (2013). Trans-Disciplinary for Knowledge Management on Hospitality and Tourism Community in Thailand, Paper presented at the Welcoming Encounters Tourism Research in A Postdisciplinary Era, held at the International Conference of the Institue of Ethnology, University of Neuchatel, Switzerland, June 19th -22nd 2013, Neuchatel, Switzerland.
 17. สุรีย์ เข็มทอง (2556) แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 2 ปีที่ 11 หน้า 1-10.
  สุรีย์ เข็มทอง รสิกา อังกูร และวราภรณ์ ดำรงรัตน์ (2555) การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยไมตรีจิต วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 1 ปีที่ 10 หน้า 39-51.
 18. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ บำเพ็ญ เขียวหวาน สุรีย์ เข็มทอง รสิกา อังกูร และวราภรณ์ ดำรงรัตน์ (2555) การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยไมตรีจิต วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 1 ปีที่ 10 หน้า 39-51.
 19. อานนท์ วงษ์เชียง และสุรีย์ เข็มทอง (2555) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 1 ปีที่ 10 หน้า 107-118.
 20. สุรีย์ เข็มทอง และกิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย (2554) การประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 2 ปีที่ 9 หน้า 1-13 เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ บำเพ็ญ เขียวหวาน
 21. Khemthong, S. & Waitayaphat, A. (2010). Measuring the Service Quality among International tourists: A Study of Serviced Apartments in Bangkok. Paper presented at the Consumer Behavior in Tourism Symposium 2010 (CBTS 2010), held at the Competence Centre in Tourism Management and Tourism Economics (TOMTE) of the Free University of Bozen/Bolzano, December 1-4, 2010, Bruneck/Brunico, South Tyrol, Italy. [Abstract available online: http://cbts2010.unibz.it]
 22. Khemthong, S. & Waitayaphat, A. (2010). Measuring the Service Quality of Serviced Apartments in Bangkok Using International tourists’ Perceptions, Modern Management Journal, Vol. 8, No.2, pp.96-109.
2561


2561

2560


2560

25592559


2559


2559


2558


2558


2558


25582558


2557

2556

2556

25562555
2555

2554


2553
2553
 
วารสาร


วารสาร

ประชุมวิชาการ


ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการวารสารต่างประเทศ

ประชุมวิชาการ


ประชุมวิชาการ


ประชุมวิชาการ


ประชุมวิชาการ


ประชุมวิชาการ


ประชุมวิชาการประชุมวิชาการ


วารสาร

ประชุมวิชาการ

วารสาร

วารสารวารสาร
วารสาร

วารสาร


วารสาร
ประชุมวิชาการ
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

3,627 total views, 3 views today