ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล อโณทัย งามวิชัยกิจ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน……………………………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. อโณทัย งามวิชัยกิจ. (๒๕๕๘). หน่วยที่ ๖ กลยุทธ์การจัดจำหน่ายของตลาดสถาบัน. ในเอกสารการสอนชุดวิชา ๓๒๗๔๖ การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หน้า ๖-๑-๖-๕๕.
 2. อโณทัย งามวิชัยกิจ. (๒๕๕๘). หน่วยที่ ๑๑ การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก. ในเอกสารการสอนชุดวิชา ๓๒๔๘๗ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หน้า ๑๑-๑-๑๑-๖๙.
 3. อโณทัย งามวิชัยกิจ. (๒๕๕๘). หน่วยที่ ๕ การจัดจำหน่ายแบบไม่มีหน้าร้าน.ในเอกสารการสอนชุดวิชา ๓๒๔๗๓ การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หน้า ๕-๑- ๕-๗๘.
2558
2558


2558
 
รูปเล่ม
รูปเล่ม


รูปเล่ม
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. แนวทางการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเอเชีย. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 14(1) รอการตีพิมพ์
 2. อโณทัย งามวิชัยกิจ. (๒๕๕๘). การวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 13(1), 1-12
25602558
 
วารสาร TCI ระดับ 1


วารสาร TCI ระดับ 1
 
 
 
4
ตำรา
 1. อโณทัย งามวิชัยกิจ. (2559). วิจัยการตลาด. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2559
 
รูปเล่ม
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. อโณทัย งามวิชัยกิจ ศรัณย์ พินิจพะระ วราวุธ เสริมสินสิริ วิศนันท์ อุปรมัย อัจฉรีย์ ลิมปมนท์. (2561). การพัฒนาศักยภาพธุรกิจร้านยาต่อการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0. มศว วิจัยครั้งที่ 11 29-30 มีนาคม 2561 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 2. อโณทัย งามวิชัยกิจ และณัฐศิษฎ์ ใจสะอาด. (2560). การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มศว วิจัยครั้งที่ 10 20-21 กรกฎาคม 2560 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 3. Ngamvichaikit A. (2017). The Competency Development of Multimodal Transportation Management for Logistics Professional in Thailand. International Journal of Trade Economics and Finance. Vol 8 (Awaited for publication).
 4. อโณทัย งามวิชัยกิจ. (2559). การ พัฒนา สมรรถนะ อาชีพ ใน สาย งาน การ จัดการ ขนส่ง สินค้า ระหว่างประเทศ ของ ประเทศไทย. วารสารการจัดการสมัยใหม่l, 13(2), 77-92.
 5. Khemthong, S., & Ngamvichaikit, A. (2016). A Development of a Benchmarking Prototype of the Online International Master Program in Business Administration for Open University. International Journal of Innovation, Management and Technology, 7(5), 183.

 6. อโณทัย งามวิชัยกิจ. (๒๕๕๗). โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สายงานการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สาขาโลจิสติกส์

 7. Ngamvichaikit A. (2015). International Freight Forwarding Competency Development for Logistics Professionals in Thailand. Proceeding of 4th International Conference on Entrepreneurship and Business Management (pp. 193-198). Bangkok: Tarumanagara University
2561

2560
2560

2559255925582558
 
นำเสนอในงานประชุมระดับชาติ
นำเสนอในงานประชุมระดับชาติบทความวิจัยในวารสารนานาชาติ
บทความวิจัยในวารสาร TCI ระดับ1

บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ


รูปเล่มเผยแพร่ให้แก่สถาบันวิชาชีพและสถาบันการศึกษา
รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
เอกสารรับรอง Proceeding
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558 วิธีเผยแพร่
 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

5,545 total views, 6 views today