ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ธนชัย ยมจินดา และวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2559) แผนการสอนหน่วยที่ 1 “แนวคิดการบริหารสำนักงาน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสำนักงาน (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. สมเดช สีแสง และวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2559) แผนการสอนหน่วยที่ 5 “การวางแผนสำนักงาน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสำนักงาน (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 3. ธนชัย ยมจินดา และวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2558) แผนการสอนหน่วยที่ 9 “การวางแผน” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 4. ธนชัย ยมจินดา และวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2558) แผนการสอนหน่วยที่ 12 “การควบคุม” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 5. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ดำรงวัฒนา และวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2558) แผนการสอนหน่วยที่ 8 “แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 6. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2556) แผนการสอนหน่วยที่ 11 “การจัดการเครือข่ายและการมีส่วนร่วม” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 7. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2556) แผนการสอนหน่วยที่ 4 “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 8. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2556) แผนการสอนหน่วยที่ 13 “การประเมินกลยุทธ์” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2559
2559
2558
2558
2558


2556
2556
2556
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ธนชัย ยมจินดา และวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2559) หน่วยที่ 1 “แนวคิดการบริหารสำนักงาน” หน่วยที่ 1 ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสำนักงาน (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. สมเดช สีแสง และวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2559) “การวางแผนสำนักงาน” หน่วยที่ 5 ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสำนักงาน (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 3. ธนชัย ยมจินดา และวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2558) “การวางแผน” หน่วยที่ 9 ในเอกสารการสอนชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 4. ธนชัย ยมจินดา และวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2558) “การควบคุม” หน่วยที่ 12 ในเอกสารการสอนชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 5. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ดำรงวัฒนา และวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2558) “แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์” หน่วยที่ 8 ในเอกสารการสอนชุดวิชาขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 6. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2556) แผนการสอนหน่วยที่ 11 “การจัดการเครือข่ายและการมีส่วนร่วม” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 7. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2556) “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม” หน่วยที่ 4 ในเอกสารการสอนชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 8. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2556) “การประเมินกลยุทธ์” หน่วยที่ 13 ในเอกสารการสอนชุดวิชา 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2559
2559
2558
2558
2558

2556
2556
2556
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ สุจินต์ วิศวธีรานนท์ จินดา ขลิบทอง วิทยา บุตรเพชรรัตน์ และอรวรรณ กุลภัทร์วัฒนา “โครงการจัดทำเกณฑ์กลางและการประเมินศักยภาพตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม” ในวารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559 (TCI กลุ่ม 1 ISSN 1686-7319)
 2. จักรพงษ์ อินทรสงเคราะห์ วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ และอมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์ “ความผูกพันต่อองค์การของนักบินผู้ช่วย บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน” ในวารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558 (TCI กลุ่ม 1 ISSN 1686-7319).
2559


2558
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2560) รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 2. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2559) รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี.
  งานวิจัย
 3. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ และคณะ (2558) ความต้องการที่อยู่อาศัยและการเข้าถึงสินเชื่อของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง และขนาดตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง ในระบบสถาบันการเงินไทย.
 4. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2558) รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี.
 5. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2557) รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี.
 6. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2556) รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี.
 7. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ และคณะ (2556) การศึกษาวิเคราะห์และวิจัยโครงการจัดทำเกณฑ์กลางและการประเมินศักยภาพตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม.
2560


25592558
2558


2557


2556


2556
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการนำข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม (ที่จังหวัดชัยนาท)
 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการนำข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม (ที่จังหวัดสตูล).
 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการนำข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่อง “โครงการจัดทำเกณฑ์กลางและการประเมินศักยภาพตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม” ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม (ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช).
2559
2558
2557
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

2,347 total views, 3 views today