ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล เฉลิมพงศ์ มีสมนัย ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2561) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชา 33402 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ ] หน่วยที่ 6 การบริหารนวัตกรรม 6.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรม 6.2 การบริหารนวัตกรรมในองค์การ 6.3 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารองค์กรภาครัฐมนุษย์.นนทบุรี,สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.หน้าที่ -.หน้าที่ -หน้าที่ -.ตามลำดับ.
 2. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2559) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 4กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.ตอนที่ 4.1 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอนที่ 4.2 การหาความจำเป็นและการออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 4.3 การดำเนินการและการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.นนทบุรี,สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.หน้าที่ 4-4.หน้าที่ 4-27.หน้าที่ 4-49.ตามลำดับ.
 3. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2558) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 5 การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.ตอนที่ 5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.ตอนที่ 5.2 หน้าที่ในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.ตอนที่ 5.3 การบริหารการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.นนทบุรี,สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.หน้าที่ 5-4.หน้าที่ 5-24.หน้าที่ 4-50.ตามลำดับ.
 4. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย..(2556)แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 13 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์. ตอนที่ 13.1 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 13.2 นวัตกรรมกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์. ตอนที่ 13.3 นวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์. นนทบุรี,สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.. หน้าที่ 13-4.หน้าที่ 13-20. หน้าที่ 10-29. ตามลำดับ.
 5. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2556). แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ.หน่วยที่ 3 การพัฒนาการคิดเพื่อการศึกษาดูงาน. ตอนที่ 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์. ตอนที่ 3.2 การวางแผนกลยุทธ์ การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมินผลแผนกลยุทธ์.ตอนที่ 3.3 การวางแผนกลยุทธ์ในองค์กรภาครัฐ.นนทบุรี,สาขาวิชาวิทยาการจัดการ..หน้าที่ 3-4. หน้าที่ 3-20.หน้าที่ 3-37.ตามลำดับ.
 6. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2556) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนในประมวลสาระชุดวิชาอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 1 การพัฒนาการคิดเพื่อการศึกษาดูงานและหน่วยที่ 2 การศึกษาดูงานโดยใช้วิธีการพัฒนาองค์การโดยเปรียบเทียบกับองค์การอื่น .นนทบุรี,สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
 7. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (๒๕๕๗).แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนในประมวลสาระชุดวิชาการบริหารท้องถิ่น หน่วยที่ ๔ การจัดองค์การท้องถิ่น.ตอนที่ ๔.๑ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์การท้องถิ่น” .ตอนที่ ๔.๒ “การจัดองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประเทศ”. ตอนที่ ๔.๓ “การจัดองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย. นนทบุรี, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ..หน้าที่ ๕-๔, ๕-๓๑ ถึง ๕-๓๒,๔-๕๔.ตามลำดับ.
 8. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (๒๕๕๗).แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนในประมวลสาระชุดวิชาการบริหารท้องถิ่น หน่วยที่ ๕ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น”.ตอนที่ ๕.๑ “แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น”.ตอนที่ ๕.๒ “กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น”. ตอนที่ ๕.๓ “ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น. นนทบุรี, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.หน้าที่ ๕/-๔ ถึง ๕-๕, .หน้าที่ ๕-๒๔ ถึง ๕-๒๕, ๕-๕๕.ตามลำดับ.
 9. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2557)แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ หน่วยที่ 3 พัฒนาการและเทคนิคการบริหารรัฐกิจ.ตอนที่ 3.1แนวคิดและพัฒนาการของเทคนิคการบริหารรัฐกิจ.ตอนที่ 3.2 เทคนิคการดำเนินงานในการบริหารรัฐกิจ. ตอนที่ 3.3เทคนิคงบประมาณในการบริหารรัฐกิจ.ตอนที่ 3.4 เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารรัฐกิจ.นนทบุรี.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ..หน้าที่ 3-4. หน้าที่ 3-17.หน้าที่ 3-33.หน้าที่ 3-48. ตามลำดับ.
 10. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (2557) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชาการบริหารท้องถิ่น หน่วยที่ 4 การจัดองค์การท้องถิ่น.ตอนที่ 4.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์การท้องถิ่น.ตอนที่ 4.2 การจัดองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของต่างประเทศ. ตอนที่ 4.3 การจัดองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไท. นนทบุรี.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้าที่ 4-4.หน้าที่ 4-31และหน้าที่ 4-54”ตามลำดับ
 11. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย(2557) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชาการบริหารท้องถิ่น หน่วยที่ 5 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น.ตอนที่ 5.1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น ตอนที่ 5.2 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น ตอนนที่ 5.3 ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น.นนทบุรี.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.หน้าที่ 5-4.หน้าที่ 5-24.หน้าที่ 5-55.ตามลำดับ
 12. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (๒๕๕๙) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ.หน่วยที่ 14 การจัดการนวัตกรรม.ตอนที่ 14.1 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม.ตอนที่ 14.2 การสร้างและการจัดการนวัตกรรมเพื่อการจัดการ.ตอนที่ 14.3 การใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการ.นนทบุรี,สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.นนทบุรี,สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.หน้าที่ ๑๔-๔ ถึง ๑๔-๕, ๑๔-๒๓, ๑๔-๓๖ ถึง ๑๔-๓๗ ตามลำดับ.
 13. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2558) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน.หน่วยที่ 10 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา.ตอนที่ 10.1 แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตอนที่ 10.2 องค์ประกอบและกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา. ตอนที่10.3 วิธีการและเทคนิคการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา.นนทบุรี.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. หน้าที่ 10-4 หน้าที่ 10-28 และหน้าที่ 10-52.ตามลำดับ.
 14. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2558) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชาการบริหารราชการไทย หน่วยที่ 12 การบริการการคลัง งบประมาณ และพัสดุในราชการไทย. ตอนที่ 12.1 การบริหารการคลัง. ตอนที่12.2 การบริหารงบประมาณ.ตอนที่12.3 การบริหารพัสดุ.นนทบุรี,สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.หน้าที่ 12-4”หน้าที่ 12-22.หน้าที่ 12-31.ตามลำดับ.
 15. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2554) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนประมวลสาระชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 15 “นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์” ตอนที่ 15.1 “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวัดและการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารทุนมนุษย์” ตอนที่ 15.2 “บทบาทใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์” และตอนที่ 15.3 “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่”. นนทบุรี.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. หน้าที่ 15-5ถึง 15-6, 15-30, 15-47 ถึง 15-48 ตามลำดับ.
 16. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2554)แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชา การบริหารการคลังท้องถิ่น หน่วยที่ 10 การบริหารการคลังเทศบาล ตอนที่ 10.1 แนวคิดเกี่ยวกับการคลังของเทศบาลตอนที่ 10.2 การบริหารรายได้ของเทศบาล และ ตอนที่ 10.3 การบริหารรายจ่ายของเทศบาล” นนทบุรี.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.หน้าที่ 10-4หน้าที่ 10-23 และหน้าที่ 10-34.
 17. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(๒๕๕๕ ).แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ ๒ “สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์”.ตอนที่ ๒.๑ “แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมขององค์การ” ตอนที่ ๒.๒“สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่ทีอิทธิพลต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์” ตอนที่ ๒.๓ “สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่ทีอิทธิพลต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์”.นนทบุรี.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.หน้าที่ ๒-๔, ๒-๒๒, ๒-๔๒.ตามลำดับ
 18. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2555).แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชา การวางแผนทรัพยากรมนุษย์”หน่วยที่ 10 การวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์.ตอนที่ 10.1แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์. ตอนที่ 10.2 ก ตอนที่ ารวางแผนและการบริหารแผนกลยุทธ์ 10.3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ฬนนทบุรี.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.หน้าที่ 10-4 หน้าที่ 10-20และหน้าที่ 10-46.
 19. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2556) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.ตอนที่ 4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. ตอนที่ 4.2 การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 4.3 การดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 4.4การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. นนทบุรี,สาขาวิชาวิทยาการจัดการ..หน้าที่ 4-4. หน้าที่ 4-16.หน้าที่ 4-27. หน้าที่ 4-54. ตามลำดับ
 20. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(๒๕๕๔) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนประมวลสาระชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ ๑ “แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์” ตอนที่ ๑.๑ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์” ตอนที่ ๑.๒ “ระบบหลักการและหน้าที่ กระบวนการและหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์” และตอนที่ ๑.๓ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง”นนทบุรี.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. หน้าที่ ๑-๔, ๑-๒๓ ถึง ๑-๒๔, ๑๔-๓๓ ถึง ๑๔-๓๔, ๑-๔๓ ตามลำดับ.
 21. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(๒๕๕๔) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนประมวลสาระชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ ๗ “การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล” ตอนที่ ๗.๑ “แนวคิดเกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล” ตอนที่ ๗.๒ “การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูลภาครัฐ” นนทบุรี.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. หน้าที่ ๗-๔ ถึง ๗-๕, ๗-๕๖ ตามลำดับ.
 22. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2554) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนประมวลสาระชุดวิชา “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” หน่วยที่ 14 “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสมรรถนะ” ตอนที่ 14.1 “แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะ” ตอนที่ 14.2 “การบริหารทรัยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ และตอนที่ 14.3 การนำสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์” นนทบุรี.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. หน้าที่ 14-4 14-22 14-33 ตามลำดับ.
 23. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2554) (แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชา การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้กูล หน่วยที่ 9 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ตอนที่ 9.1แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและองค์การ ตอนที่ 9.2 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การและการดำเนินงาน และตอนที่ 9.3 สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล” นนทบุรีสาขาวิชาวิทยาการจัดการ.หน้า 9-4,หน้า 9-22 และหน้า 9-41.ตามลำดับ
 24. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2554) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชา “การจัดหาทรัพยากรมนุษย์” หน่วยที่ 5 “แหล่งการสรรหาทรัพยากรมนุษย์” ตอนที่ 5.1 “การสรรหาจากภายในองค์การ” ตอนที่ 5.2 “การสรรหาจากภายนอกองค์การ” และ ตอนที่ 5.3 “วิธีการอื่นที่ใช้ทดแทนการสรรหา”.นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.หน้า 5.4,หน้า 5-22, และหน้า 5- 53. ตามลำดับ
 25. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(๒๕๕๓) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนในประมวลสาระชุดวิชานโยบายสาธารณะ หน่วยที่ ๙ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารโครงการ” ตอนที่ ๙.๑ “แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ” ตอนที่๙.๒ “แนวคิดการบริหารโครงการ” และตอนที่ ๙.๓ “แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ” นนทบุรี.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้าที่ ๙-๔ ถึง ๙-๕, ๙-๒๓, ๒-๔๐ ถึง ๒-๔๑ ตามลำดับ
 26. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(๒๕๕๓) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนในประมวลสาระชุดวิชานโยบายสาธารณะ หน่วยที่ ๑๐ “การจัดทำโครงการ” ตอนที่ ๑๐.๑ “การจัดทำข้อเสนอโครงการ” ตอนที่ ๑๐.๒ “การศึกษาความเป็นไปได้ของข้อเสนอโครงการ” และตอนที่ ๑๐.๓ “การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ” นนทบุรี.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้าที่ ๑๐-๔ ถึง ๑๐-๕, ๑๐-๒๐, ๑๐-๔๙ ถึง ๑๐-๕๐ ตามลำดับ
 27. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (๒๕๕๔) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชา นโยบาย แผนและโครงการพัฒนาท้องถิ่น หน่วยที่ ๑๐ “โครงการท้องถิ่น” ตอนที่ ๑๐.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการท้องถิ่น ตอนที่ ๑๐.๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารโครงการท้องถิ่น ตอนที่ ๑๐.๓ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการท้องถิ่น นนทบุรี. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. หน้าที่ ๑๐-๔, ๑๐.๒๓,๑๐-๔๐ ตามลำดับจำนวน 53 หน้า
 28. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (๒๕๕๓) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ หน่วยที่ ๙ “กระบวนการและเทคนิคการวางแผน” ตอนที่ ๙.๑ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการวางแผน ตอนที่ ๙.๒ กระบวนการวางแผน ตอนที่ ๙.๓ เทคนิคการวางแผน นนทบุรี. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. หน้าที่

  The tool that was paraphrasing was used to help ascertain whether a situation can proceed. Although this procedure is employed by courts, it is crucial to see that every court has characteristics that could impact the tool and permit or exclude the usage of the procedure. Furthermore write an essay for me, if there are any legal issues with the use of this tool, a trial can be delayed until all issues have been resolved.

  ๙-๔, ๙-๑๗, ๙-๒๕ ตามลำดับจำนวน ๓๕ หน้า
 29. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (๒๕๕๓) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ หน่วยที่ ๑๐ “การวางแผนยุทธศาสตร์” ตอนที่ ๑๐.๑ แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ ตอนที่ ๑๐.๒ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ตอนที่ ๑๐.๓ เทคนิคการวางแผนยุทธศาสตร์ นนทบุรี. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. หน้าที่ ๑๐-๔, ๑๐-๑๗, ๑๐-๒๘ ตามลำดับจำนวน ๔๖ หน้า
 30. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2554) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 1 “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ” ตอนที่ 1.1“สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ” ตอนที่ 1.2 “แนวคิดการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ” และ ตอนที่ 1.3 “ระดับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ” นนทบุรี.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.หน้าที่ 1-4,1-15,และ 1-26.ตามลำดับ
 31. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2554) แผนการสอนสำหรับหน่วยการสอนชุดวิชา พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การหน่วยที่ 2 องค์การและการออกแบบองค์การ.ตอนที่ 2.1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับองค์การ ตอนที่1.2 ทฤษฎีองค์การ และตอนที่ 2.3 การออกแบบองค์การ” นนทบุรี.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.หน้าที่ 2-4, 2-31 และ 2-45.ตามลำดับ
2561


25592559


2558


2558


2558

2558255825582558


2558


2558


2558


2558

2557
2557

25572557


25572556
2556


2556


2555
2555


2554


2554


2554


2554


2554


2554


2554
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2561) นวัตกรรมการบริหาร .ในเอกสารการสอนชุดวิชา เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ(หน่วยที่ 6 หน้าที่ – ถึง 3.นนทบุรี,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2556).การศึกษาดูงานโดยใช้วิธีการพัฒนาองค์การโดยเปรียบเทียบกับองค์การอื่นในเอกสารประมวลสาระชุดวิชา อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์(หน่วยที่ 2 .นนทบุรี,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 3. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2557).การจัดองค์การท้องถิ่นในเอกสารประมวลสาระชุดวิชา การบริหารท้องถิ่น(หน่วยที่ 4 หน้าที่ 4-1 ถึง 4-66.นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 4. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2557).การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นในเอกสารประมวลสาระชุดวิชา การบริหารท้องถิ่น(หน่วยที่ 5 หน้า หน้าที่5-1 ถึง 4-62.นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 5. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2557)พัฒนาการและเทคนิคการบริหารรัฐกิจ.ในเอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ (หน่วยที่ 3 หน้าที่ 3-1 ถึง 3-60).นนทบุรี,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย(2557) การจัดองค์การท้องถิ่น.ในเอกสารการสอนประมวลสาระชุดวิชา การบริหารท้องถิ่น(หน่วยที่ 4 หน้าที่ 4-1 ถึง 4-65).นนทบุรี.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 7. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย(2557) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น.ในเอกสารการสอนประมวลสาระชุดวิชา การบริหารท้องถิ่น(หน่วยที่ 5 หน้าที่ 5-1 ถึง 4-52).นนทบุรี.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 8. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2558)การจัดการนวัตกรรม.ในเอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ (หน่วยที่ 14 หน้าที่ 14-1 ถึง 14-66).นนทบุรี,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 9. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2558)การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา.ในเอกสารการสอนชุดวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน (หน่วยที่ 10 หน้าที่ 10-1 ถึง 10-79).นนทบุรี,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 10. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2558)การบริการการคลัง งบประมาณ และพัสดุในราชการไทย ในเอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารราชการไทย (หน่วยที่ 12 หน้าที่ 12-1 ถึง 12-86).นนทบุรี,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 11. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2558)กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.ในเอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หน่วยที่ 4 หน้าที่ 4-1 ถึง 4-63).นนทบุรี,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 12. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2558) การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.ในเอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หน่วยที่ 5 หน้าที่ 5-1 ถึง 5-71).นนทบุรี,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 13. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2556).การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หน่วยที่4,หน้า 4-1 ถึง 4-68).นนทบุรี,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 14. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2556).นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หน่วยที่4,หน้า 4-1 ถึง 4-68).นนทบุรี,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 15. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2556).การวางแผนกลยุทธ์ ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ (หน่วยที่3,หน้า 3-1 ถึง 3-71).นนทบุรี,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 16. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2556).การพัฒนาการคิดเพื่อการศึกษาดูงานในประมวลสาระชุดวิชา อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์(หน่วยที่ 1).นนทบุรี,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 17. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2554).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล.ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล(หน่วยที่ 9, หน้า 9-1 ถึง 9-57.นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 18. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2555).การวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์.ในเอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนทรัพยากรมนุษย์(หน่วยที่10,หน้า 10-1 ถึง 10-64).นนทบุรี,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 19. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2554) นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์.ในประมวลสาระชุดวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์(หน่วยที่ 15. หน้า 11-1 ถึง 15-63), นนทบุรี.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 20. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2554).แหล่งการสรรหาทรัพยากรมนุษย์.ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (หน่วยที่ 5 หน้า 5-1 ถึง 5-66), นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 21. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2554).การคลังของเทศบาล.ในเอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการคลังท้องถิ่น (หน่วยที่10, หน้า 10-1 ถึง 10-50).นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 22. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(๒๕๕๓) “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารโครงการ” ในประมวลสาระชุดวิชา นโยบายสาธารณะ หน่วยที่ ๙ หน้าที่ ๙-๑ ถึง ๙-๕๗ นนทบุรี.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 23. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(๒๕๕๓) “การจัดทำโครงการ” ในประมวลสาระชุดวิชานโยบายสาธารณะ หน่วยที่ ๑๐. หน้าที่ ๑๐-๑ ถึง ๑๐-๖๙. นนทบุรี.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 24. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (๒๕๕๔) “โครงการท้องถิ่น” ในเอกสารการสอนชุดวิชา นโยบาย แผนและโครงการพัฒนาท้องถิ่น หน่วยที่ ๑๐ หน้าที่ ๑๐-๔ ถึง ๑๐-๕๓ นนทบุรี. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. ตามลำดับจำนวน ๕๓หน้า
 25. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (๒๕๕๓) “กระบวนการและเทคนิคการวางแผน” ในเกสารการสอนชุดวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ หน่วยที่ ๙ หน้าที่ ๙-๓๕ นนทบุรี. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
 26. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2554) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ.ในเอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ(หน่วยที่ 1.หน้า1-1 ถึง 1-47),นนทบุรี.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 27. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (2554) “องค์การและการออกแบบองค์การ”.ในเอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 2.หน้า 2-1 ถึง 1-58, นนทบุรี.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 28. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.(2554) “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสมรรถนะ”ในประมวลสาระชุดวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์(หน่วยที่ 14 หน้า 14-1 ถึง 14-60), นนทบุรี.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
25612558
2558


255825582558


25582558


2558255825582558255725572557


25572556
255625552555


2555


2554


2554


25542554255425542554
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย(2560) “การประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 หน้า ๕๕-๗๔
 2. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. “Understanding Management 8th edition โดย Richard L. Daft และ Dorothy Marcic” วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 หน้า 151-158
 3. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. “Management and Organisational Behaviour. 10th Edition โดย Lourie J. Mullins Gill Christy และ Peter Scott.วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558 หน้า 172-180
 4. นันทวัน อินทชาติ เฉลิมพงศ์ มีสมนัย และ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ “การใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา”วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558. หน้า 117-126
 5. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. “Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications 8th edition (Global Edition)โดย Stephen P. Robbins David A. DeCenzo และ Mary K. Coulter” วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557 หน้า 110-116
 6. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. “บทวิจารณ์หนังสือ Exploring Innovation 2nd ed. ฉบับพิมพ์ปี 2011 โดย David Smith” วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556 หน้า 118-124
 7. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. “บทวิจารณ์หนังสือ Lean In:Work,and the Will to Lead,1st ed.โดยSherryl Sandberg” วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556 หน้า 189-193
 8. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. “Public Administration: An Action Orientation 6th edition ฉบับพิมพ์ปี 2009 โดย Robert B. Denhardtและ Janet V. Denhardt” วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ ฉบับที่ เดือน หน้า
 9. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย “Organization Development: The Process of Leading Organizational Change โดย Donald L. Anderson” วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2554.หน้า 90-96
2560

255825582558
2557
2556255625542554
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย(2560) “รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2559(ประเภทการวิจัยสถาบัน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และได้ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน มสธ. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และคณะกรรมการได้พิจารณาและได้รับอนุมัติแล้ว.
 2. เฉลิมพงศ์ มีสมนัยและกิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย.รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่แล้วเสร็จ พ.ศ. 2556 และนำเสนอต่อเวทีสาธารณะใน“ การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการจัดการการ ครั้งที่ ๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน 2557
 3. นันทวัน อินทชาติ เฉลิมพงศ์ มีสมนัย และ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ “การใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา” การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๒อาคารบริหารชั้น ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
2560
2556
2556
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

3,914 total views, 12 views today