ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บธ.ม.(การจัดการ)

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บธ.ม.(การจัดการ)

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน บธ.ม.(การจัดการ)

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ(2560).หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ(2558).หน่วยที่ 15 ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน และนโยบายเงินปันผล. ในเอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ หน่วยที่ 9-15. นนทบุรี:สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 3. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ(2558).หน่วยที่ 8 รายงานการวิจัย ปัญหาในการทำวิจัยและแนวทางแก้ไข. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี:สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 4. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ(2558).หน่วยที่ 10 เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนและควบคุมทางการเงิน. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน หน่วยที่ 9-15. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 5. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ(2558).หน่วยที่ 13 การวางแผนและควบคุมการจัดหาเงินทุนระยะยาว. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน หน่วยที่ 9-15. นนทบุรี:สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 6. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ(2557).หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย. ในเอกสารการสอน ชุดวิชาการสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี:สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 7. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ(2557).หน่วยที่ 5 สมการถดถอยพหุคูณ สหสัมพันธ์พหุคูณ และสหสัมพันธ์ส่วนย่อย. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี:สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 8. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ(2557).หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการ หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี:สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 9. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ(2557).หน่วยที่ 10 การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการ หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี:สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 10. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ(2557).หน่วยที่ 11 การจัดการความเสี่ยงของโครงการ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการ หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี:สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 11. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ(2557).หน่วยที่ 11 การบริหารสินเชื่อและการบริหารเงินลงทุนของสหกรณ์. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร หน่วยที่ 11-15. นนทบุรี:สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2560

2558
2558
2558

2558
2557
25572557
255725572557

 
รูปเล่ม

รูปเล่ม
รูปเล่มรูปเล่ม

รูปเล่ม
รูปเล่มรูปเล่มรูปเล่ม
รูปเล่มรูปเล่มรูปเล่ม


ชุดวิชา 60482
ชุดวิชา 32454ชุดวิชา 32454

ชุดวิชา 32454
ชุดวิชา 32206ชุดวิชา 32206ชุดวิชา 31405
ชุดวิชา 31405ชุดวิชา 31405ชุดวิชา 92712
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. Achara Cheewatragoongit(2018), “Model Development of Cruise Home Port for Cruise Tourism Extension in Andaman Tourism Cluster of Thailand”, The 12th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2018 (The 12th MAC in Prague 2018),2-3 March 2018.
 2. ศักดิ์ชาย สุวัชรา และอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2558) ปัจจัยด้านข้อมูลเครดิตของผู้ขอสินเชื่อประเภทบุคคลที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อของธนาคาร กขค. จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวดันครราชสีมา ในเอกสารการประชุมเสนอผลงานวิจัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,นนทบุรี. วันที่ 6 สิงหาคม, หน้า 106-122
 3. วะชิระพงษ์ พงศ์กิจวิทูร อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ และอภิญญา วนเศรษฐ(2558) การพยากรณ์ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ในเอกสารการประชุมเสนอผลงานวิจัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,นนทบุรี. วันที่ 6 สิงหาคม, หน้า 123-143
 4. ทิพย์วรรณ์ เอกตะ และอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2556) การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานประกอบสายพานลำเลียงของบริษัทเพิร์ท คอนเวย์เออร์ จำกัด วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 2 ปีที่ 11 หน้า 180-188.
2561

2558

2558
2556
 
ประชุมทางวิชาการนานาชาติ
รายงานการประชุมทางวิชาการ
รายงานการประชุมทางวิชาการวารสาร
Certificate

เว็บไซด์ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการเว็บไซด์ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ


หน้าปก
 
 
4
ตำรา
 1. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ(2559).การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการอสังหาริมทรัพย์  พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี ในโครงการผลิตตำราจากเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2559
 
รูปเล่ม
หน้าปก
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.พงศ์ระพีพร อาภากร.นรพรรษ เพ็ชรตระกูล.ปิยวัลย์ ศรีขำ.นงนุช ตันติสันติวงศ์.พิมพัชรา กุศลวิทิตกุล.อธิก เล้าสกุล.จิตราภรณ์ อัมระปาล.เอกพันธ์ สินสกลวัฒน์ และวาริชา อัทธายุวรรธน์ (2557). การเข้าถึงสินเชื่อของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลางและขนาดตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง ในระบบสถาบันการเงินไทย. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 2. อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ สุรีย์ เข็มทอง และศรีธนา บุญญเศรษฐ์(2556) การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการดำเนินการในรูปแบบพึ่งตนเองของสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 1 ปีที่ 11 หน้า 23-32.
25572556
 
รูปเล่มวารสาร
หน้าปกหน้าปก
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. LOM เรื่อง วิธีวิเคราะห์โครงการลงทุน 2. LOM เรื่องมูลค่าเงินตามเวลา
2557
2556
 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล


 2. การประเมินสถานะทางการเงิน


 3. การตั้งเป้าหมายทางการเงิน


 4. การออมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย


 5. การจัดการหนี้ส่วนบุคคล


 6. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)คืออะไร ?


 7. ลงทุนอย่างไรไม่ให้ผิดเงื่อนไขของการลงทุนใน RMF


 8. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) คืออะไร?


 9. ลงทุนอย่างไรไม่ให้ผิดเงื่อนไขของการลงทุนใน LTF


 10. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แตกต่างกันอย่างไร?
2559


2559


2559


2559


2559


2558


2558


2558


2558


2558
 
Blog


Blog


Blog


Blog


Blog


Blog


Blog


Blog


Blog


Blog
เว็บไซด์ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
เว็บไซด์ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
เว็บไซด์ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
เว็บไซด์ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
เว็บไซด์ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
เว็บไซด์ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
เว็บไซด์ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
เว็บไซด์ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
เว็บไซด์ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
เว็บไซด์ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

รูปเล่ม
รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
CD-ROM
วารสาร
โครงการ / ชิ้นงาน
นิทรรศการ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
อื่นๆ…………………………………………………..

 

 

1,867 total views, 6 views today