ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร Master of Business Administration Program (English Program)

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2560). หน่วยที่ 9 นวัตกรรมทางธุรกิจการเกษตรด้านการตลาด. ใน ประมวลสาระชุดวิชา นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร หน่วยที่ 8-15 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, น. 9-1 – 9-43) นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2560). หน่วยที่ 10 นวัตกรรมทางธุรกิจการเกษตรด้านการค้าระหว่างประเทศ. ใน ประมวลสาระชุดวิชา นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร หน่วยที่ 8-15 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, น. 10-1 – 10-36) นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 3. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2560). หน่วยที่ 11 นวัตกรรมทางธุรกิจการเกษตรด้านการเงิน องค์การ และทรัพยากรมนุษย์. ใน ประมวลสาระชุดวิชา นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร หน่วยที่ 8-15 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, น. 11-1 – 11-53) นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 4. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ (2561) หน่วยที่ 12 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจการเกษตร ในเอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรับปรุงครั้งที่ 2, น. 12-1 – 12-48) นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 5. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ (2561) หน่วยที่ 8 การจัดการประชุม ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการสำนักงาน หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรับปรุงครั้งที่ 2, น. 8-1 – 8-51) นนทบุรี: สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 6. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ (2561) หน่วยที่ 15 กรณีศึกษาการจัดการงานสำนักงาน ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการสำนักงาน หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรับปรุงครั้งที่ 2 , น. 8-1 – 8-51) นนทบุรี: สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 7. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ (2561) หน่วยที่ 6 กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการการตลาด หน่วยที่ 1-7 (ฉบับปรับปรับปรุงครั้งที่ 2 , น. 6-1 – 6-50) นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 8. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ (2561) หน่วยที่ 3 พฤติกรรมระดับกลุ่ม ในเอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดหน่วยที่ 1-7 (ฉบับปรับปรับปรุงครั้งที่ 2 , น. 3-1 – 3-32) นนทบุรี: สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 9. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ (2561) หน่วยที่ 11 การจัดการคุณภาพโดยรวม ในแนวการศึกษาชุดวิชา สัมมนาการจัดการทั่วไป หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรับปรุงครั้งที่ 2 , น. 11-1 – 11-40) นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 10. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ (2561) หน่วยที่ 13 การจัดการความเสี่ยง ในแนวการศึกษาชุดวิชา สัมมนาการจัดการทั่วไป หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรับปรุงครั้งที่ 2 , น. 13-1 – 13-40) นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 11. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ (2561) หน่วยที่ 14 การจัดการการตลาดแบบองค์รวม ในแนวทางการศึกษาชุดวิชา สัมมนาการจัดการทั่วไป หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรับปรุงครั้งที่ 2 , น. 14-1 – 14-44) นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 12. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2559). หน่วยที่ 13 การบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร หน่วยที่ 9 – 15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น.13-1 – 13-59). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 13. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2559). หน่วยที่ 15 วัฒนธรรมองค์การ คุณธรรมและจริยธรรมในธุรกิจการเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร หน่วยที่ 9 – 15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1,น.15 -1 – 15-50 ). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 14. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2558). หน่วยที่ 9 ตลาดเงิน สถาบันการเงิน และความเสี่ยงและผลตอบแทน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง หน่วยที่ 9-15 (ฉบับปรับปรับปรุงครั้งที่ 2, น.9-1 – 9-77). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 15. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2558). หน่วยที่ 6 สารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ หน่วยที่ 1-8 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น.6-1 – 6-90). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 16. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2556). หน่วยที่ 8 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการการเงิน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการเงิน หน่วยที่ 1-8 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, น. 8-1 – 8-78) กรุงเทพฯ: วิทยาลัยชุมชน.
 17. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ และ ปิยะดา พิศาลบุตร. (2554) หน่วยที่ 6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์. ใน เอกสารการสอน ชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ หน่วยที่ 1-8 (ฉบับปรับปรับปรุงครั้งที่ 2, น.6-4 – 6-84) นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 18. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2554). หน่วยที่ 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หน่วยที่ 1-8 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, น. 2-1 – 2-85) นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 19. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ และ ปิยะดา พิศาลบุตร. (2554). หน่วยที่ 4ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หน่วยที่ 1-8 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, น. 4-1 – 4-97) นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 20. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2554). หน่วยที่ 5 ระบบสารสนเทศการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หน่วยที่ 1-8 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, น. 5-1 – 5-71) นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 21. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2554). หน่วยที่ 12 การเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศผ่านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์. ใน ประมวลสาระชุดวิชา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ หน่วยที่ 8-15 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, น. 12-1 – 12-57) นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2561

2561

2561


2561

2561
2561
2561

2561
2561
2561
2561

2560


2560


2559

2559


25582556


2555

2555


2555


2555
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. Boriboon, P. (2015). HRM and Change Management in Thai Banking Industry: Case of Siam Commercial Bank. Proceedings of The 1th Almuslim International Conference on Science, Technology and Society (AICSTS) 2015, 331-346.
 2. Boriboon, P., & Winai, W. (2012). Restructuring and Sustainability-Corporate Strategy of Commercial Bank in Thailand: A Siam Commercial Bank. Chinese Business Review, 11(8), 719-729. Retrieved from http://www.davidpublishing. com/davidpublishing/upfile/11/6/2012/ 2012110665246209.pdf.
 3. Boriboon, P., & Sununta, S. (2012). Restructuring for Organizational Efficiency in the Banking Sector in Thailand: A Case Study of Siam Commercial Bank. Far East Journal of Psychology and Business, 8(2), 29-42. Retrieved from http://econpapers.repec.org/article/fejarticl/v_3a8b_3ay_3a2012_3ai_3a2_3ap_3a29-42.htm.
 4. Boriboon, P., & Winai, W. (2012). Strategic Change for Sustainability in Thai Commercial Bank. Emerging Markets Case Studies Collection, 2(8), 1-10. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1108/20450621211291824
 5. Boriboon, P., & Sununta, S. (2011). Strategies of Business Sustainability in the Banking industry of Thailand: A Case of the Siam Commercial Bank. World Journal of Social Sciences (WJSS), 1(3), 82-99. Retrieved from https://www.researchgate. net/publication/265155085_Strategies_of_Business_Sustainability_in_the_Banking_Industry_of_Thailand_A_Case_of_the_Siam_ Commercial_Bank.
2558

25552555
2555


2554
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2558). การตลาดออนไลน์. สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์. กรุงเทพฯ.
 2. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2558). กลยุทธ์การเจาะตลาดต่างประเทศ. สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์. กรุงเทพฯ.
25582558
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์, บรรจงจิต ร่มโพธิ์, สุนันทา เสียงไทย. (2556). รายงานการศึกษาการจัดประเภทกลุ่มสายงานวิชาชีพด้าน ICT ของประเทศไทย. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ.
 2. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์, บรรจงจิต ร่มโพธิ์, สุนันทา เสียงไทย. (2556) รายงานการจัดทำเส้นทางอาชีพในสายงานวิชาชีพด้าน ICT.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ.
 3. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์, บรรจงจิต ร่มโพธิ์, สุนันทา เสียงไทย. (2556). รายงานการศึกษาข้อดี และข้อเสียของการมีมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT ในภาคอุตสาหกรรม ICT. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ.
 4. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์, บรรจงจิต ร่มโพธิ์, สุนันทา เสียงไทย. (2556). รายงานการศึกษาข้อมูลสายงานวิชาชีพด้าน ICT ของประเทศไทย และต่างประเทศ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ.
 5. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์, บรรจงจิต ร่มโพธิ์, สุนันทา เสียงไทย. (2556). การศึกษาสายงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2556. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ.
 6. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์, บรรจงจิต ร่มโพธิ์, สุนันทา เสียงไทย. (2013). A Study of Information Technology and Communication Professions 2013. Ministry of Information and Communication Technology (MICT), Bangkok.
2556
25562556
2556
2556
2556
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์, เชาว์ โรจนแสง, ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ. (2560). องค์ความรู้พื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT ไทย. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. Boriboon Pinprayong. (2015). ASEAN ICT Manpower – Case Study of Thailand, Indonesia, and Vietnam. InterLaB, Asian Institute of Technology.เผยแพร่ผลงานวารสารวิชาการ Proceedings of The 1th Almuslim International Conference on Science, Technology and Society (AICSTS) 2015, 1-11.
 3. สุณิสา จรัสวิศรุต, จีราภรณ์ สุธัมมสภา, บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2557). ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เผยแพร่ผลงานวารสารวิชาการ “วารสารการจัดการสมัยใหม่” (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2557) อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ISSN 1686-7319.
 4. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์, บรรจงจิต ร่มโพธิ์, สุนันทา เสียงไทย. (2556). การศึกษาสายงานวิชาชีพด้าน ICT เพื่อจัดทำกรอบมาตรฐานวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT ไทย ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ICT ไทย. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ.
 5. Boriboon Pinprayong. (2011). Corporate Strategy, Organizational Restructuring and Corporate Performance: A Case Study of The Siam Commercial Bank. School of Management, Asian Institute of Technology. Pathumthani.
2560
2558


2557
2556

2554
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. Boriboon Pinprayong (2561). Lectured on topic “Doing Business in ASEAN”. Fakultät Information & Kommunikation, Stuttgart Media University, Germany
 2. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2559). บรรยาย ชุดวิชา ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ หน่วยที่ 9 สารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ. สาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี., STOU Channel.
 3. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2559) บรรยาย ชุดวิชา ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ หน่วยที่ 7 การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้านทรัพยากรมนุษย์. สาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช. นนทบุรี., STOU Channel
 4. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2559). บรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์การค้าออนไลน์สำหรับผู้ส่งออก: ตลาดประเทศจีน. สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์, กรุงเทพฯ.
 5. Boriboon Pinprayong (2558). Lectured on topic “Doing Business in Asia”. Fakultät Information & Kommunikation, Stuttgart Media University, Germany
 6. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2558). บรรยายชุดวิชา ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ หน่วยที่ 9 สารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ. สาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี., STOU Channel
 7. Boriboon Pinprayong. (2555). Lectured on topic “Organizational Transmission”. DBA Program, School of Management, Asian Institute of Technology, Pathumthani.
 8. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์. (2554). บรรยายสอนเสริม ชุดวิชา ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เรื่อง HR-MIS, AIS, FIS และ CRM, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี., STOU Channel.
25612559

2559

2559
25582558

25552554
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. Boriboon Pinprayong. (2015) Keynote Speaker on topic “ASEAN ICT Man power – Case Study of Thailand, Indonesia, and Vietnam”. in The 1st Almuslim International Conference on Science, Technology and Society, The Institute of Research and Community Services, Almuslim University, Indonesia, 7-8 November, 2015.
 2. Boriboon Pinprayong. (2015). Panel Social Science and Humaniora on topic “HRM and Change Management in Thai Banking Industry: Case of Siam Commercial Bank”. at The 1st Almuslim International Conference on Science, Technology and Society, The Institute of Research and Community Services, Almuslim University, Indonesia, 7-8 November, 2015.
 3. Boriboon Pinprayong. (2011). Presented on topic “Strategies of Business Sustainability in the Banking industry of Thailand: A Case of the Siam Commercial Bank”. at 14th International Business Research Conference, Dubai, UAE. , by Monash University, Australia. April 28-39, 2011.
 4. Boriboon Pinprayong. (2011). Presented on topic “Business Sustainability in the Economic Uncertainty: A Case Study of Siam Commercial Bank in Thailand”. at 12th International Conference on World Business and Economic Development (SGBED), by National University of Singapore (NUS), Singapore., July 21-23, 2011
25582558
2554


2554
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

4,263 total views, 3 views today