ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล วิศนันท์ อุปรมัย ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการตลาด
 2. ระบบสารสนเทศและวิจัยการตลาด
 3. การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
 4. Slide ประกอบการสอนวิชา Marketing & Consumer Behavior หลักสูตร International MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
  1.1 STP
  1.2 Marketing mix
  1.3 Branding & IMC
  1.4 CRM
2561
2561
2561
2559
 
สื่อการสอน
สื่อการสอน
สื่อการสอน
สื่อการสอน
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. เอกสารการสอนชุดวิชา สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการตลาด 
 2. เอกสารการสอน การออกแบบการวิจัยการตลาด ชุดวิชาระบบสารสนเทศและวิจัยการตลาด
 3. เอกสารการสอน บรรจุภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์ ชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
 4. เอกสารการสอนในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 5 การจัดการราคา
 5. เอกสารการสอนชุดการจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด หน่วยที่ 10 พฤติกรรมผู้บริโภค
 6. เอกสารการสอนในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 5 การจัดการราคา
 7. เอกสารการสอนชุดการจัดการการตลาด หน่วยที่ 7 การตลาดเป้าหมาย
2561

2561

2561

2560


2560


2560


2560
 
รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม


รูปเล่ม


รูปเล่ม


รูปเล่ม
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ประสิทธิภาพตลาดแรงงานด้าน ICT กรณีศึกษา: นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม (The Efficiency of ICT Labour Market Case: Hochiminh City Vietnam)
2560
 
รูปเล่ม
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. โครงการการตลาดตามแบบพ่อหลวงเพื่อปวงชนยากไร้
2560
 
สื่อการสอน
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. Marketing Strategy with University Survival in the era 4.0 
 2. พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดอินเทอร์เน็ตยุค Thailand 4.0. นนทบุรี
 3. การพัฒนาศักยภาพธุรกิจร้านยาต่อการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0.
2561

2560

2560
 
บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

บทความวิจัย
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

4,236 total views, 3 views today