ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล อภิชาติ ลิ้มเมธี ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. อภิชาติ ลิ้มเมธี , นราธิป ศรีราม และจิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ . การประยุกต์ใช้พุทธธรรมในการบริหารจัดการผู้สูงอายุในสังคมร่วมสมัย ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 2. อภิชาติ ลิ้มเมธี . การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเงิน การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน : จากวิชาการสู่วิชาชีพและวิชาชีวิต ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 2 (Work Integrated Learning National Conference : WIL) วันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 3. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เสริมสร้างหรือบั่นทอนความอิสระทางการคลังของท้องถิ่น วารสารศิลปะศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ปีที่13 เล่มที่1 (1มกราคม-31มิถุนายน 2560) ISSN1686-5596
 4. บัญชีครัวเรือน : เครื่องมือระยะยาวเพื่อการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งและชุมชนยั่งยืน การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 3 “บูรณาการนวัตกรรมและ การวิจัยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ม.ราชภัฎลำปาง
2561


25612560


2560
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. กัลยานี ภาคอัต,เสาวภา มีถาวรกุล,พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย และอภิชาติ ลิ้มเมธี. (2560). นโยบายเงินปันผลและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ. รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่4 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 18 สิงหาคม 2560.
2560
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

2,637 total views, 3 views today