ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล กัลยานี ภาคอัต ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร…………………………………………………………………………….

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………………………..

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. “พฤติกรรมทางฤดูกาลวันในสัปดาห์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าวันอื่น” ในตลาดหลักทรัพย์ไทย
 2. “การขาดสอนพฤติกรรมทางฤดูกาล” Day-The-Weed Effect
 3. “ผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ที่ออกจำหน่ายและส่งตรวจเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ไทย” “Viridiana E-Jaurnal,Silpakorn University”
 4. “รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกภายหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ 1 ปี”
 5. “ทฤษฎีอธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกภายหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ 1 ปี”
2559

2559

2559


2559


2559
 

 

 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. บทความวิจัย “เดือนของปีไหน ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเดือนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ไทย สิงค์โปร และมาเลเซีย”
 2. บทความวิจัย วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร “ผลตอบแทนเกินปกติจากการจับจังหวะลงทุนด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่”
 3. บทความวิจัย “Profitability of Simple Technical Trading Rules in the Thai Stock Market”
 4. บทความวิจัย “ความสม่ำเสมอของผลตอบแทนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีการบริหารเชิงรุก”
2558


2557


2557


2557
 

 

 

 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

  1. รูปเล่ม
 1. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 2. CD-ROM
 3. วารสาร
 4. โครงการ / ชิ้นงาน
 5. นิทรรศการ
 6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 7. อื่นๆ…………………………………………………..

 

1,445 total views, 3 views today