ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล Your paper should include literature reviews and info if you would like to show that you’ve got first research ideas. Don’t forget that among the purposes for the proposal is to create your life simpler. As you analyze one research proposal illustration after another you will observe how this newspaper differs. It’s worth ensuring your proposal comes in the ideal moment. A proposal college math problems will reveal that you’ve obtained a grasp of this subject matter and also a research plan which will yield findings. It is a record that has to offer the most crucial details about a research project. Your research proposal should include the range of the study which you’re proposing. Some folks think any literate individual has the ability to compose a decent academic study proposal.

style=”text-decoration: underline”>กิ่งพร ทองใบ ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. พันตรีอนวัฒน์ ธิบดี กิ่งพร ทองใบ  รชพร จันทร์สว่าง (2561) คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการทหารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เผยแพร่ในเอกสาร Proceeding ที่การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการสาขาวิชาวิทยาการจัดการครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 สิงหาคม 2561 
 2. อรจิรา ปาณีนิจ กิ่งพร ทองใบ รชพร จันทร์สว่าง(2561) กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การอย่างยั่งยืนของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เผยแพร่ในเอกสาร Proceeding ที่การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการสาขาวิชาวิทยาการจัดการครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 สิงหาคม 2561
 3. นันทัชพร ตรีบำรุง กิ่งพร ทองใบ ราณี อิสิชัยกุล(2561) ปัจจัยที่มีผลต่อการธำรงอยู่ของแพทย์และทันตแพทย์โรงพยาบาลเอกชรในประเทศไทยเผยแพร่ในเอกสาร Proceeding ที่การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการสาขาวิชาวิทยาการจัดการครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 สิงหาคม 2561
 4. ลาวัณย์ บรรเจิดรุ่งขจร กิ่งพร ทองใบ ราณี อิสิชัยกุล (2561) ปัจจัยภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย เผยแพร่ในเอกสาร Proceeding ที่การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการสาขาวิชาวิทยาการจัดการครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 สิงหาคม 2561
 5. อรวรรณ ไพโรจน์วุฒิพงศ์ ราณี อิสิชัยกุล กิ่งพร ทองใบ และ มนตรี พิริยะกุล ( 2560 ) อิทธิพลของการจัดการทุนมนุษย์ในฐานะปัจจัยคั่นกลางที่ถ่ายทอดอิทธิพลของการจัดการความรู้และการจัดการผลการดำเนินงานขององค์การธุรกิจบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – กรกฎาคม
 6. จุไรรัตน์ มีโส กิ่งพร ทองใบ และ ราณี อิสิชัยกุล (2559) พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ของนักท่องเที่ยวชาวไทย บทความวิจัยนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTT Global Business and Economics Conferrence 2016 (RTBEC 2016) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 30-31 พฤษภาคม
 7. กิ่งพร ทองใบ และคณะ (2558) การวางแผนกำลังคนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข วารสารการจัดการสมัยใหม่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
 8. กิ่งพร ทองใบ และคณะ (2558) การติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจเพื่อประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 เผยแพร่ในเอกสาร Proceeding การประชุมวิชาการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข 6 สิงหาคม 2558
 9. กิ่งพร ทองใบ (2555) รูปแบบการประกอบธุรกิจจัดหางานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์การจ้างงานภายนอก วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม หน้า 30-39
2561


25612561


2561


25602559


25582558


2555
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. กิ่งพร ทองใบ (2560) หน่วยที่ 9 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ,หน่วยที่ 13 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและหน่วยที่ 15 การกำหนดกลยุทธ์เฉพาะด้านในเอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. กิ่งพร ทองใบ (2560) หน่วยที่ 9 แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ , หน่วยที่ 10 การวางแผนและการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ , หน่วยที่ 12 การประเมินและบริหารทรัพยากรมนุษย์ และหน่วยที่ 13 การจัดการค่าตอบแทน ในประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 3. กิ่งพร ทองใบ และยุทธนา ธรรมเจริญ (2557) หน่วยที่ 1 แนวคิดการอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพและประเด็นแนวโน้มการตลาด ในประมวลสาระชุดวิชาการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตทางธุรกิจ นนทบุรีบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 4. กิ่งพร ทองใบ (2556) หน่วยที่ 6 แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร ในประมวลสาระชุดวิชาสัมคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 นนทบุรี บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 5. กิ่งพร ทองใบ (2555) หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม หน่วยที่ 2 การวางแผนและการจัดองค์การธุรกิจขนาดย่อม และ หน่วยที่ 6 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจขนาดย่อม ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. กิ่งพร ทองใบ (2555) หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับพนักงานสัมพันธ์, หน่วยที่ 8 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน และหน่วยที่ 10 การกำหนดค่าตอบแทนพื้นฐาน ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 7. กิ่งพร ทองใบ (2555) หน่วยที่ 1 แนวคิดการจัดการทรัพยากรกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์, หน่วยที่ 3 กลยุทธ์การสรรหาทรัพยากรมนุษย์และหน่วยที่ 6 กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนในเอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การเชิงการเรียนรู้ พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 8. กิ่งพร ทองใบ (2555) หน่วยที่ 1 ประเด็นปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และหน่วยที่ 3 การวิเคราะห์งาน ในแนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาทรัพยากรมนุษย์ พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2560


2560
2557

2556
25552555


2555


2555

 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. กิ่งพร ทองใบ (2553) ระบบค่าตอบแทนสมัยใหม่จากวิชาการสู่วิชาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร พิมพ์ดีการพิมพ์
 2. กิ่งพร ทองใบ (2554) การบริหารค่าตอบแทน พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร ธีระฟิลม์แอนด์ไซแทร์ซ
2553

2553

 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. กิ่งพร ทองใบ ราณี อิสิชัยกุล วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ และ รชพร จันทร์สว่าง (2560) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจแบบคลัสเตอร์กลบุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( กำลังดำเนินการ )
 2. กิ่งพร ทองใบ และประภาวดี มนตรีวัต (2557) รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาอัตรากำลังที่เหมาะสมของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2560


2557

 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. โครงการบริการทางวิชาการ “เรื่อง การจัดการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”
 2. โครงการบริการวิชาการทางสังคม “ เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประเทศไทย 4.0”
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. เขียนบทความลงBlogสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

2,100 total views, 6 views today