ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล กิ่งพร ทองใบ ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. อรวรรณ ไพโรจน์วุฒิพงศ์ ราณี อิสิชัยกุล กิ่งพร ทองใบ และ มนตรี พิริยะกุล ( 2560 ) อิทธิพลของการจัดการทุนมนุษย์ในฐานะปัจจัยคั่นกลางที่ถ่ายทอดอิทธิพลของการจัดการความรู้และการจัดการผลการดำเนินงานขององค์การธุรกิจบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – กรกฎาคม
 2. จุไรรัตน์ มีโส กิ่งพร ทองใบ และ ราณี อิสิชัยกุล (2559) พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ของนักท่องเที่ยวชาวไทย บทความวิจัยนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTT Global Business and Economics Conferrence 2016 (RTBEC 2016) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 30-31 พฤษภาคม
 3. กิ่งพร ทองใบ และคณะ (2558) การวางแผนกำลังคนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข วารสารการจัดการสมัยใหม่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
 4. กิ่งพร ทองใบ และคณะ (2558) การติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจเพื่อประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 เผยแพร่ในเอกสาร Proceeding การประชุมวิชาการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข 6 สิงหาคม 2558
 5. กิ่งพร ทองใบ (2555) รูปแบบการประกอบธุรกิจจัดหางานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์การจ้างงานภายนอก วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม หน้า 30-39
25602559


25582558


2555
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. กิ่งพร ทองใบ (2560) หน่วยที่ 9 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ,หน่วยที่ 13 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและหน่วยที่ 15 การกำหนดกลยุทธ์เฉพาะด้านในเอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. กิ่งพร ทองใบ (2560) หน่วยที่ 9 แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ , หน่วยที่ 10 การวางแผนและการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ , หน่วยที่ 12 การประเมินและบริหารทรัพยากรมนุษย์ และหน่วยที่ 13 การจัดการค่าตอบแทน ในประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 3. กิ่งพร ทองใบ และยุทธนา ธรรมเจริญ (2557) หน่วยที่ 1 แนวคิดการอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพและประเด็นแนวโน้มการตลาด ในประมวลสาระชุดวิชาการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตทางธุรกิจ นนทบุรีบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 4. กิ่งพร ทองใบ (2556) หน่วยที่ 6 แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร ในประมวลสาระชุดวิชาสัมคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 นนทบุรี บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 5. กิ่งพร ทองใบ (2555) หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม หน่วยที่ 2 การวางแผนและการจัดองค์การธุรกิจขนาดย่อม และ หน่วยที่ 6 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจขนาดย่อม ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. กิ่งพร ทองใบ (2555) หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับพนักงานสัมพันธ์, หน่วยที่ 8 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน และหน่วยที่ 10 การกำหนดค่าตอบแทนพื้นฐาน ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 7. กิ่งพร ทองใบ (2555) หน่วยที่ 1 แนวคิดการจัดการทรัพยากรกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์, หน่วยที่ 3 กลยุทธ์การสรรหาทรัพยากรมนุษย์และหน่วยที่ 6 กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนในเอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การเชิงการเรียนรู้ พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 8. กิ่งพร ทองใบ (2555) หน่วยที่ 1 ประเด็นปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และหน่วยที่ 3 การวิเคราะห์งาน ในแนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาทรัพยากรมนุษย์ พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2560


2560
2557

2556
25552555


2555


2555

 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. กิ่งพร ทองใบ (2553) ระบบค่าตอบแทนสมัยใหม่จากวิชาการสู่วิชาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร พิมพ์ดีการพิมพ์
 2. กิ่งพร ทองใบ (2554) การบริหารค่าตอบแทน พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร ธีระฟิลม์แอนด์ไซแทร์ซ
2553

2553

 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. กิ่งพร ทองใบ ราณี อิสิชัยกุล วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ และ รชพร จันทร์สว่าง (2560) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจแบบคลัสเตอร์กลบุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( กำลังดำเนินการ )
 2. กิ่งพร ทองใบ และประภาวดี มนตรีวัต (2557) รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาอัตรากำลังที่เหมาะสมของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2560


2557

 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. โครงการบริการทางวิชาการ “เรื่อง การจัดการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”
 2. โครงการบริการวิชาการทางสังคม “ เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประเทศไทย 4.0”
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. เขียนบทความลงBlogสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

2,097 total views, 3 views today