ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล ราณี อิสิชัยกุล ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. หน่วยที่ 8 และ 12 ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.
 2. หน่วยที่ 1 และ 7 ใน เอกสารการสอนชุดวิชานวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. หน่วยที่ 7 และ 12 ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.
 4. หน่วยที่ 4 ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 5. การจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะทาง นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. หน่วยที่ 11 และ 13 ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 7. หน่วยที่ 5 และ 12 ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.
 8. หน่วยที่ 1 และ 7 ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.
 9. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว พิมพ์ ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 10. หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 6 ในชุดวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.
 11. หน่วยที่ 4 ในชุดวิชาการจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.
 12. หน่วยที่ 1 ในชุดวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.
25602558


2557


2557


2557

2556


2555


2555


2555

2554


2554

2554
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ราณี อิสิชัยกุล และรชพร จันทร์สว่าง (2559). รายงานวิจัยเรื่องนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 2. ราณี อิสิชัยกุล และรชพร จันทร์สว่าง (2558) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 3. ราณี อิสิชัยกุล และรชพร จันทร์สว่าง (2556) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาศักยภาพสถานประกอบการสปาไทยเพื่อส่งเสริมให้เป็นสถาบันฝึกอบรมสปาในภูมิภาคอาเซียน กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 4. ราณี อิสิชัยกุล และชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2554) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบเพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านการสื่อความหมายสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวยุโรป กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2559

255825562554
 

 

 

 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. Ranee Esichaikul and Rochaporn Chansawang “Competencies of Spa Personnel of Spa Businesses in Thailand’, Proceedings of 2015 Global Hospitality, Tourism Marketing & Management Conference, June 27-29, 2015, Bangkok, Thailand of European Senior Tourists in Thailand: Slow Tourism Domain”, Proceedings of Fourth International Journal of Arts and Sciences Conference for Academic Disciplines, Harvard University, USA, 26-30 May 2013.
 2. Ranee Esichaikul “Learning through Interpretation-“Travel Motivations, Behavior, and Requirements of European Senior Tourists to Thailand”, PASOS Journal of Tourism and Cultural Heritage, Vol. 10, No. 12, 47-58, 2012.
 3. Ranee Esichaikul “Travel Motivations, Behavior, and Requirements of European Senior Tourists to Thailand”, Proceedings of Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference 2011, 19-24 June 2011, Istanbul, Turkey.
 4. Ranee Esichaikul “Perspectives of stakeholders in Guangdong Province for Thailand as an incentive travel destination, People Republic of China”, Proceedings of the 8th ApacCHRIE Conference 2010, 12-14 August 2010, Phuket, Thailand
 5. Ranee Esichaikul “Assessment surveys in measuring quality in the tourism management program at STOU”, Proceedings of the 10th SEAAIR Conference, 19-22 October 2010, Tagaytay City, Cavite, Philippines
 6. ราณี อิสิชัยกุลและชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ “การส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากทวีปยุโรปสู่ประเทศไทย” วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2553
 7. ราณี อิสิชัยกุลและชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ “การท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบเพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านการสื่อความหมายสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวยุโรป” วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555
 8. ราณี อิสิชัยกุล “การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย: แนวความคิดเห็นของผู้มีส่วนในการจัดการในมณฑลกวางตุ้ง (เมืองเซินเจิ้นและกวางโจว) การท่องเที่ยวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2552
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

4,729 total views, 3 views today