ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล ลัดดา วัจนะสาริกากุล ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ลัดดา วัจนะสาริกากุล (2558) หน่วยที่ 15 แนวโน้มการขนส่งระหว่างประเทศ ในเอกสารการสอนชุดวิชาชองทางการจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน หน่วยที่ 8 -15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. ลัดดา วัจนะสาริกากุล (2558) ) หน่วยที่ 11ผลิตภัณฑ์และราคาธุรกิจบริการ ในเอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดสถาบันและการตลาดบริการ หน่วยที่ 8 -15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. ลัดดา วัจนะสาริกากุล (2556) หน่วยที่ 3 การประกอบธุรกิจบริการ ในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการตลาด หน่วยที่ 1- 3 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 4. ลัดดา วัจนะสาริกากุล (2555) หน่วยที่ 12 กลยุทธ์ธุรกิจบริการ ในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการตลาด หน่วยที่ 8 -15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2558
2557
2556
2555
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการและคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
 2. Merging Just-In-Time (JIT) Inventory Management With Electronic Data Interchange (EDI) Impacts On The Taiwan Electronic Industry
 3. ลักษณะภาวะผู้นำ
 4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความภักดีต่อบริการของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย
2560


25582558
2557
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. รายงานการศึกษาเพิ่มเติมทางด้านบริหารธุรกิจในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท
2558
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. แปลบทความจากการวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น 6 บทความ
 2. แปลบทความภาวะผู้นำ
 3. แปลเนื้อหาภาวะผู้นำ
 4. แปลบทความทางด้านการตลาดและการจัดการที่เข้าร่วมประชุม AIB ประเทศแคนนาดา 7 บทความ
2559

2558
2558
2557
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558 วิธีเผยแพร่
 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

2,083 total views, 3 views today