ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2560) “การจัดการเชิงกลยุทธ์” ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ หน่วยที่ 2 นนทบุรี โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
 2. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2560) “ระบบสารสนเทศกับการบริหารภาครัฐ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หน่วยที่ 12 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์.
 3. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2558) “ทิศทางและแนวโน้มองค์การและการจัดการในอนาคต” ในเอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ หน่วยที่ 15 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
 4. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2556) “การติดตามควบคุมกลยุทธ์สมัยใหม่” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ หน่วยที่ 12 นนทบุรี โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
 5. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2556) “แนวโน้มและทิศทางของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ หน่วยที่ 15 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
 6. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2554) “แนวคิดและหลักการของการบริการสาธารณะ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการบริการสาธารณะ หน่วยที่ 1 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
 7. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2554) “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริการสาธารณะ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการบริการสาธารณะ หน่วยที่ 12 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 8. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2554) “ทิศทางและแนวโน้มของการบริการสาธารณะ” ในเอกสารการสอน ชุดวิชาการบริหารการบริการสาธารณะ หน่วยที่ 15 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

25602560255825562556255425542554

 

รูปเล่มรูปเล่มรูปเล่มรูปเล่มรูปเล่มรูปเล่มรูปเล่มรูปเล่ม

เอกสารการสอนชุดวิชา


เอกสารการสอนชุดวิชา


เอกสารการสอนชุดวิชา


เอกสารการสอนชุดวิชา


เอกสารการสอนชุดวิชา


เอกสารการสอนชุดวิชา


เอกสารการสอนชุดวิชา


เอกสารการสอนชุดวิชา

 

 

2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

3
บทความทางวิชาการ
 1. Theppasak Boonyarataphan (2013) “Quality Assurance in Distance Education and eLearning : A Case Study of Sukhothai Thammathirat Open University” in Jung, Insung; Wong, Tat Meng and Belawati (eds.) Quality Assurance in Distance Education and eLearning. New Delhi : SAGE Publications.

2556

 

 

 

 

 

4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

6
งานวิจัย
 1. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2559) รายงานการวิจัยเรื่อง “การเป็นองค์กรเชิงกลยุทธ์ของกระทรวงการคลัง” นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2559) รายงานการวิจัยเรื่อง “การผสมผสานเทคโนโลยีกับการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนการสอน e-learning สมัยใหม่” นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2558) รายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานเบิกจ่ายของสำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต” กรุงเทพฯ : กรมสรรพสามิต
 4. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2556) รายงานวิจัยเรื่อง “การจัดทำระบบติดตามและประเมินผลออนไลน์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ” กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผ้สูงอายุ
 5. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2556) รายงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารงานแบบ Balanced Scorecard และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นตัวชี้วัด (KPI)” ชลบุรี บริษัท เซอาห์ พรีซิชั่น ประเทศไทย จำกัด
 6. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2555) รายงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลออนไลน์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน” กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน
 7. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2555) รายงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการศึกษาทางไกล” กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 8. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2554) รายงานวิจัยเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน” กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2559


2559


2558


2556
2556255525552554

 

 

 

 

 

7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2559) การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย. นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2559) การจัดทำแบบสอบถามการวิจัย. นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2559) การจัดทำโครงการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 4. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2558) การประมวลผลข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS. นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 5. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2558) การจัดทำแบบสอบถามการวิจัย นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2557) การจัดทำโครงการวิจัย. นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 7. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2556) การทำวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 8. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2556) การสร้างเครื่องมือการวิจัย. นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 9. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2556) การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย. นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช<

2559

2559

2559

2558


2558

2557

2556

2556

2556

 

 

 

 

 

8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2559) e-Learning ชุดวิชาแนวคิดทฤษฎีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2559) e-Learning ชุดวิชาปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2558) e-Learning ชุดวิชานโยบาย กลยุทธ์ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 4. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2558). e-Learning ชุดวิชาสัมมนาประเด็นการปฏิรูปและปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 5. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2558). e-Learning ชุดวิชาปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2558). e-Learning ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 7. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2558). e-Learning ชุดวิชาแนวคิดทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 8. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2558) e-Learning ชุดวิชาขอบข่ายการศึกษาและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2559


2559


2558


2558


2558


2558


2558


2558

 

 

 

 

 

9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

3,979 total views, 6 views today