ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล จีระ ประทีป ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. จีระ ประทีป (2558) “แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคบุกเบิก และยุคคลาสสิก” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. จีระ ประทีป (2556) “สถานภาพ ปัญหา แนวทางการพัฒนา และแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์” (หน่วยที่ 15) ในเอกสารการสอนชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. จีระ ประทีป (2555) “แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 33448การบริหารการคลังท้องถิ่น สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 4. จีระ ประทีป (2555) “การบริหารการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่น” หน่วยที่ 4 ในเอกสารการสอนชุดวิชา 33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 5. จีระ ประทีป (2554) “การคลังท้องถิ่น” หน่วยที่ 13 ในเอกสารการสอนชุดวิชา 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. จีระ ประทีป (2554) “หนี้สาธารณะ” หน่วยที่ 9 ในเอกสารการสอนชุดวิชา 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 7. จีระ ประทีป (2554) “หลักการจัดการสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล” หน่วยที่ 12 ในเอกสารการสอนชุดวิชา 33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2558
2556
25552555255425542554
 
รูปเล่ม
รูปเล่ม
รูปเล่มรูปเล่มรูปเล่มรูปเล่มรูปเล่ม
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. วรรณา ชิตชิกูล จำเนียรราชแพทยาคม และ จีระ ประทีป “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล (พ.ศ. 2557-2559)” ในวารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558
 2. ไพศาล น้ำทับทิม จีระ ประทีป และปภาวดี มนตรีวัติ “การศึกษามรรถนะของกำลังพลในกองบิน 56 กองทัพอากาศ” ในวารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557
 3. สมพร ทาจิ๋ว จีระ ประทีป และสมคะเน ค้ำจุน “ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดบริการสอนเสริมในระบบการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : กรณีศึกษาการจัดบริการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพ ในวารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557
2558
25572557
 
รูปเล่ม
รูปเล่มรูปเล่ม
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. จีระ ประทีป การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555 และแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 2. จีระ ประทีป (2554) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 3. จีระ ประทีป แผนยุทธศาสตร์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. 2555-2558
2557
2557


2555
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

5,169 total views, 3 views today