ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล จำเนียร ราชแพทยาคม ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต … ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต … ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ..รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต … ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. หน่วยที่ 4 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทย เอกสารการสอนชุดวิชา 33201 การบริหารราชการไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
 2. หน่วยที่ 10 การบริหารองค์การรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน เอกสารการสอนชุดวิชา 33201 การบริหารราชการไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
 3. หน่วยที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงาน เอกสารการสอนชุดวิชา 33432 การบริหารสำนักงาน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
 4. หน่วยที่ 13 การบริหารสำนักงานภาครัฐและเอกชน เอกสารการสอนชุดวิชา 33432 การบริหารสำนักงาน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ระดับปริญญาโท
 5. หน่วยที่ 8 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ เอกสารการสอนชุดวิชา 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
 6. หน่วยที่ 15 การเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตการทำงาน เอกสารการสอนชุดวิชา 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
 7. หน่วยที่ 14 แผนและโครงการในประเทศไทย เอกสารการสอนชุดวิชา 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
 8. หน่วยที่ 8 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ เอกสารการสอนชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
 9. หน่วยที่ 13 การจัดการคุณภาพ เอกสารการสอนชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
 10. กิจกรรมที่ 8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม ชุดวิชา 33723 คู่มือการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
2559


2559


2559


2559


2558


25582558


2558


2558


2556
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ชญานันท์ เจริญพันธ์. จำเนียร ราชแพทยาคม และเฉลิมพงษ์ มีสมนัย. สมรรถนะหลักของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ. การประชุมผลงานวิจัยระดับระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 2. ชินพัฒน์ บุญสาร, จำเนียร ราชแพทยาคม และนพดล อุดมวิศวกุล. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ. การประชุมผลงานวิจัยระดับระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 3. จิราพรรณ คูณจินดา, จำเนียร ราชแพทยาคม, จีระ ประทีป และชินรัตน์ สมสืบ. ผลสัมฤทธิ์การให้บริการสาธารณะของเทศบาลในเขตจังหวัดอุดรธานี. การประชุมผลงานวิจัยระดับระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 4. สุระไกร เหลาคำ, จำเนียร ราชแพทยาคม และนพดล อุดมวิศวกุล. การประเมินผลสัมฤทธ์โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์. การประชุมผลงานวิจัยระดับระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 5. ดล จอมประชา และจำเนียร ราชแพทยาคม. ความคาดหวังของประชาชนต่อประสิทธิผลโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11. การประชุมระดับชาติครั้งที่ 41 และการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559
 6. พิมนตา จอมประชา และจำเนียร ราชแพทยาคม. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับต้นกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา. การประชุมระดับชาติครั้งที่ 41 และการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559
 7. วรรณา ชิตชิกุล จำเนียร ราชแพทยาคม และจีระ ประทีป (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล (พ.ศ.2557-2559) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วารสารการจัดการสมัยใหม่. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558.
 8. จักรกริช วุฒิกาญจน์, จำเนียร ราชแพทยาคม และจีระ ประทีป. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์การของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ. การประชุมผลงานวิจัยระดับระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5 จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
 9. สิริกานต์ กองทอง, จำเนียร ราชแพทยาคม และ จีระ ประทีป. (2557). การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพลังงานชุมชนในโครงการวางแผนพลังงานชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช.การประชุมผลงานวิจัยระดับระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4 จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 10. เมทรดา กัญนราพงศ์, จำเนียร ราชแพทยาคม และจีระ ประทีป. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. การประชุมผลงานวิจัยระดับระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4 จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2559


2559


2559


2559255925592558


2558


2557


2557
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. การประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการวิจัยสถาบัน ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กำลังดำเนินการ)
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) และแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (NPG) (กำลังดำเนินการ)
 3. โครงการศึกษาและสำรวจสถานภาพและการดำเนินกิจกรรมขององค์กรด้านเศรษฐกิจ สังคม และฐานทรัพยากร เสนอ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผู้ร่วมวิจัยของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2559
25592556
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. วิทยากรในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีงบประมาณ 2559 (ไม่อิงรูปแบบวิจัย) เรื่อง “โครงการการจัดทำแบบสอบถามการวิจัย (ภาคปฏิบัติ) ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. วิทยากรในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีงบประมาณ 2559 (ไม่อิงรูปแบบวิจัย) เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” ระหว่างวันที 3-4 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2559
2559
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ผู้บริหารโครงการและวิทยากรพิเศษบรรยายในหลักสูตร “การบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กบส.) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม- 22 มีนาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. วิทยากรรับเชิญบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Research to Research : R2R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2559
2560

2559
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

1,481 total views, 3 views today